Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykładowca nauki jazdy – wpis do ewidencji

Chcesz jako wykładowca szkolić z wiedzy teoretycznej kandydatów na kierowców? W takim razie uzyskaj wpis do ewidencji wykładowców nauki jazdy. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpiszesz Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego, możesz go szybko zdobyć – wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wykładowca jest uprawniony do prowadzenia części teoretycznej szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym. Uprawniony jest również do przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu wewnętrznego na prawo jazdy.

W celu uzyskania uprawnienia wykładowcy należy:

 • ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców; kursy prowadzą ośrodki szkolenia kierowców posiadające poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - odpowiednio do zakresu posiadanego poświadczenia, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego spełniające dodatkowe wymagania oraz podmioty wykonujące przewozy tramwajem - w zakresie szkolenia instruktorów osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem. Ponadto kursy te prowadzą jednostki wojskowe - w zakresie szkolenia instruktorów na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostki organizacyjne służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w zakresie szkolenia osób na potrzeby tych służb. Kursy mogą być prowadzone w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T i pozwolenia na kierowanie tramwajem. Po kursie następuje egzamin końcowy oraz wydanie zaświadczenia o ukończonym kursie. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia wykładowców reguluje rozdział 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców;
 • złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę; egzamin składa się z dwóch części: (1) z testu sprawdzającego wiedzę z psychologii, metodyki nauczania, prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu, techniki i taktyki jazdy, i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz (2) z pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych. Pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje osoba, która uzyska pozytywny wynik z obu części egzaminu. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu dla kandydatów na wykładowców określa rozdział 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji;
 • posiadać zaświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Wykładowca może rozszerzyć zakres posiadanych uprawnień poprzez ukończenie kursu uzupełniającego i złożenie egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.

Instruktor (nauki jazdy), któremu upłynął termin ważności posiadanych badań lekarskich lub psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań odpowiednio zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania czynności instruktora, może uzyskać wpis do ewidencji wykładowców w takim zakresie, w jakim posiadał uprawnienia instruktora.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku o wpis do ewidencji wykładowców

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 1. Formalne sprawdzenie wniosku

Starosta weryfikuje złożony wniosek oraz załączone do niego dokumenty. W przypadku stwierdzenia braków wzywa do ich uzupełnienia. Na uzupełnienie braków masz co najmniej 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli nie uzupełnisz braków, to twój wniosek pozostanie bez rozpoznania.

Starosta kwalifikuje wnioskodawcę na egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę.

 1. Wpis do ewidencji wykładowców

Starosta wpisuje do ewidencji wykładowców, w drodze decyzji administracyjnej, osobę spełniającą wymagania, nadaje wykładowcy numer ewidencyjny oraz wydaje zaświadczenie o wpisie do tej ewidencji.

Jeżeli osoba nie spełnia wymagań określonych w ustawie lub została skreślona z ewidencji, w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów dotyczących szkolenia w okresie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna, starosta (albo prezydent miasta na prawach powiatu) odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wpisu do ewidencji wykładowców.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

50 zł

Opłata za wpis do ewidencji wykładowców.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji odmownej przysługuje wnioskodawcy odwołanie. Odwołanie należy wnieść do samorządowego kolegium odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem właściwego starosty bądź prezydenta.

Wnioskodawca może też zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. W ten sposób decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Wykładowca jest obowiązany:

1) przekazywać staroście (albo prezydentowi miasta na prawach powiatu):

 • numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie – najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
 • informację o zmianie danych zawartych w ewidencji wykładowców – w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego,

3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach;

4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;

5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;

6) posiadać w czasie prowadzenia zajęć zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Obowiązek uczestniczenia w warsztatach szkoleniowych nie dotyczy wykładowcy, który uzyskał po raz pierwszy uprawnienia wykładowcy w tym samym roku, w którym byłby obowiązany uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

W przypadku wykładowcy, posiadającego uprawnienia egzaminatora, obowiązek corocznego uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego dla wykładowców uznaje się za spełniony także po dostarczeniu staroście do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia lub kopii zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów.

Czy ta strona była przydatna?