Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biegły rewident – uznawanie kwalifikacji

Masz uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, które zdobyłeś poza Polską i chciałbyś pracować w Polsce jako biegły rewident? Musisz najpierw uzyskać uznanie swoich kwalifikacji. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisana osoba z uprawnieniami biegłego rewidenta z krajów UE lub państw trzecich, która:

 • posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, uzyskane w innym państwie Unii Europejskiej
 • posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, uzyskane w państwie trzecim, jeżeli spełnia wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodne z warunkami określonymi w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej zwanej "ustawą") lub równoważne (na zasadzie wzajemności)
 • złoży przed Komisją egzamin w języku polskim z prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niezbędnym do wykonywania badań sprawozdań finansowych
 • złoży ślubowanie
 • złoży wniosek do KRBR o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Rekrutacja do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów prowadzona jest w sposób ciągły (od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego).

Gdzie załatwisz sprawę

POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW W WARSZAWIE al. Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie do Komisji Egzaminacyjnej zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.

Jeżeli osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji:

 • nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej

- musi wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń. Wyznaczenie pełnomocnika nie jest konieczne, gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli Komisja Egzaminacyjna dopuści cię do postępowania kwalifikacyjnego, otrzymasz:

 • numer ewidencyjny
 • dostęp do logowania na stronie PIBR
 • indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat na rzecz PIBR (w tym egzaminów).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie zawiera w szczególności:

- imię i nazwisko wnioskodawcy;

- adres zamieszkania;

- oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których administratorem jest Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz prowadzeniem ewidencji kandydatów na biegłych rewidentów związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym”.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Kwestionariusz osobowy zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) obywatelstwo;

3) adres do korespondencji;

4) adres poczty elektronicznej;

5) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wnioskodawca powinien załączyć oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających:

 • posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, 
 • kwalifikacje nabyte w drodze dotychczasowego kształcenia oraz doświadczenie zawodowe

– wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Termin

Rekrutacja do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów prowadzona jest w sposób ciągły (od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego).

 1. Weryfikacja zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym

Komisja Egzaminacyjna dokonuje weryfikacji formalnej oraz merytorycznej złożonych dokumentów. W przypadku, gdy zgłoszenie o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego nie spełnia wymagań formalnych, Komisja wzywa do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. Wezwanie może być wysłane drogą elektroniczną, jeżeli kandydat na biegłego rewidenta uprzednio wyraził na to pisemną zgodę.

 1. Zakwalifikowanie do egzaminu

Jeżeli zgłoszenie nie zawiera braków formalnych lub merytorycznych, Komisja Egzaminacyjna wydaje decyzję o dopuszczeniu wnioskodawcy do egzaminu z prawa gospodarczego. Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu jest podejmowana w formie uchwały podczas posiedzenia Komisji. 

Osoby, które spełniają warunki zakwalifikowania do egzaminu z prawa gospodarczego, są zawiadamiane pisemnie lub drogą elektroniczną przez Komisję, w terminie 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami, albo uzupełnienia braków w zgłoszeniu o zakwalifikowaniu do egzaminu z prawa gospodarczego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających dokonania wyjaśnień termin ten może zostać wydłużony o kolejne 60 dni. W zawiadomieniu wskazany jest dokładny termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu oraz zasady dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi. W zawiadomieniu informuje się również o zakresie egzaminu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

90 dni (w szczególnych przypadkach termin ten może wydłużyć się o kolejne 60 dni).

 1. Wniesienie opłaty egzaminacyjnej

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Opłatę egzaminacyjną wnosi się co najmniej 21 dni przed terminem egzaminu, na indywidualny rachunek bankowy do wpłat na rzecz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

 1. Przystąpienie do egzaminu z prawa gospodarczego

Egzamin z prawa gospodarczego składa się z części pisemnej i ustnej i przeprowadza się pod nadzorem co najmniej dwóch członków Komisji stanowiących skład egzaminacyjny, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego składu egzaminacyjnego.

Część pisemna egzaminu z prawa gospodarczego składa się z bloków tematycznych zawierających pytania testowe i zadania sytuacyjne.

Pytanie testowe jest pytaniem jednokrotnego wyboru, które jest oceniane w następujący sposób:

 • odpowiedź prawidłowa - dwa punkty
 • odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt
 • brak odpowiedzi - zero punktów.

Zadanie sytuacyjne jest oceniane według skali punktowej podanej w zadaniu. Za nieprawidłowo rozwiązane zadanie lub brak rozwiązania nie stosuje się punktów ujemnych.

Czas trwania poszczególnych egzaminów z wiedzy jest uzależniony od liczby pytań testowych i liczby zadań sytuacyjnych i nie może przekroczyć 240 minut.

Liczbę bloków tematycznych na egzaminie z prawa gospodarczego określa Komisja w zależności od zakresu egzaminu ustalonego podstawie dokumentów, składanych przez obywatela innego kraju Unii Europejskiej lub obcokrajowca, chcącego świadczyć w Polsce usługi biegłego rewidenta.

Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej. Niezaliczenie części ustnej jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu z prawa gospodarczego.

Wynik egzaminu ogłasza przewodniczący składu egzaminacyjnego po zakończeniu egzaminu w danym dniu. Z przebiegu egzaminu z prawa gospodarczego sporządzany jest protokół egzaminacyjny, który podpisują członkowie składu egzaminacyjnego.

Nieprzystąpienie przez kandydata na biegłego rewidenta do egzaminu, na który został zakwalifikowany, jest równoznaczne z niezaliczeniem tego egzaminu, chyba że kandydat na biegłego rewidenta, który z powodu choroby, wypadku losowego lub innej ważnej wskazanej i udokumentowanej przyczyny nie mógł do niego przystąpić w wyznaczonym terminie, przedłoży Komisji pisemnie lub drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia tego egzaminu, kopię dokumentu potwierdzającego niemożność przystąpienia do egzaminu.

Wyniki egzaminu pisemnego są zamieszczane w dniu ogłoszenia wyników na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia. Kandydat na biegłego rewidenta posiada dostęp wyłącznie do własnych wyników egzaminów poprzez zalogowanie na indywidualnym koncie internetowym. 

Na pisemny wniosek kandydata na biegłego rewidenta złożony w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników, Komisja udostępnia kandydatowi na biegłego rewidenta do wglądu pracę egzaminacyjną w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

Termin

Zgodnie z ramowym harmonogramem, ustalonym przez KRBR, egzaminy z prawa gospodarczego przeprowadzane są w czerwcu i grudniu każdego roku. Dokładne terminy i miejsce przeprowadzania egzaminu z każdego tematu ustala Komisja Egzaminacyjna. Egzaminy przeprowadzane są w Warszawie.

 1. Wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu z prawa gospodarczego

Jeżeli wnioskodawca zda egzamin z prawa gospodarczego, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wydaje zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Pamiętaj! Wnioskodawca, żeby móc wykonywać zawód biegłego rewidenta, musi jeszcze złożyć ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie po zdaniu egzaminu przez wnioskodawcę.

Ile zapłacisz

1475 zł

Opłata za egzamin wynosi 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Opłatę należy wpłacić bez uprzedniego powiadomienia na indywidualny rachunek bankowy, podając w opisie przelewu: imię i nazwisko kandydata, numer ewidencyjny, nazwę i termin egzaminu.

Ile będziesz czekać

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uzna twoje kwalifikacje, jeśli zdasz egzamin z prawa gospodarczego. Po jego zdaniu musisz jeszcze złożyć ślubowanie i uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Jak możesz się odwołać

Przysługuje ci prawo wniesienia pisemnego odwołania do Komisji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie zawiadamia pisemnie kandydata na biegłego rewidenta o rozstrzygnięciu.

Warto wiedzieć

Do rejestru biegłych rewidentów wpisuje się osoby fizyczne, których kwalifikacje do wykonywania zawodu biegłego rewidenta zostały uznane, jeżeli:

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzystają z pełni praw publicznych;
 • mają nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem dają rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • złożyły wniosek o wpis do rejestru biegłych rewidentów wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Zobacz jak uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Czy ta strona była przydatna?