Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja od marszałka województwa na wydobywanie kopalin ze złóż

Chcesz wydobywać surowce objęte prawem własności nieruchomości gruntowej? Są to kopaliny takie jak np. kreda, piaski i żwiry, granit, marmur czy piaskowiec. Kopalinami są też wody lecznicze, termalne i solanki. Jeśli chcesz je wydobywać, musisz uzyskać koncesję od marszałka województwa, w którym się one znajdują. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto i jak może dostać koncesję

Możesz starać się o koncesję, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, także z kapitałem zagranicznym.

Marszałek województwa udzieli ci koncesji na wydobywanie:

 • kopalin ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej na obszarach lądowych*
 • wód leczniczych, wód termalnych i solanek ze złóż

Pamiętaj, że złoża wód leczniczych i termalnych oraz solanek objęte są własnością górniczą.

* Koncesję wyda ci starosta, gdy:

 • twoje złoże nie jest pod ścisłą kontrolą państwa (własność górnicza)
 • twoje złoże nie jest większe niż 2 ha
 • w ciągu roku wydobywasz mniej niż 20 000 m3 surowców
 • surowce wydobywasz metodą odkrywkową
 • przy wydobyciu metodą odkrywkową nie używasz środków strzałowych, które urabiają skały (np. materiały wybuchowe, środki inicjujące i zapalające oraz sprzęt strzałowy)

Kopaliny z prawem własności nieruchomości gruntowej

Do kopalin chronionych prawem własności nieruchomości gruntowej należą m.in.:

 • bentonit, ił bentonitowy, dolomit, gliny, ceramiczne i ogniotrwałe, kreda, kwarcyty, ogniotrwałe, kwarc żyłowy, magnezyty, piaski formierskie, piaski podsadzkowe, piaski i żwiry, surowce ilaste i kaolinowe
 • kamienie łamane i bloczne: bazalt, diabaz, gabro, głazy narzutowe, granit, granodioryt, melafir, porfir, sjenit, tuf porfirowy, amfibolit, gnejs, łupek krystaliczny, marmur, serpentynit, piaskowiec
 • torf
 • wapienie i margle przemysłu cementowego i wapienniczego

Dane poufne

Masz prawo zgłosić wniosek o nadanie klauzuli poufności. Jest to możliwe, jeśli podajesz informacje, które są tajemnicą twojej firmy (zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).


Słowniczek

Wody lecznicze – wody podziemne, które pod względem chemicznym i mikrobiologicznym nie są zanieczyszczone, mają naturalną zmienność cech fizycznych i chemicznych, o zawartości:

 • rozpuszczonych składników mineralnych stałych – nie mniej niż 1000 mg/dm3
 • jonu żelazawego – nie mniej niż 10 mg/dm3 (wody żelaziste)
 • jonu fluorkowego – nie mniej niż 2 mg/dm3 (wody fluorkowe)
 • jonu jodkowego – nie mniej niż 1 mg/dm3 (wody jodkowe)
 • siarki dwuwartościowej – nie mniej niż 1 mg/dm3 (wody siarczkowe)
 • kwasu metakrzemowego – nie mniej niż 70 mg/dm3 (wody krzemowe)
 • radonu – nie mniej niż 74 Bq/dm3 (wody radonowe)
 • dwutlenku węgla niezwiązanego – nie mniej niż 250 mg/dm3, z tym że od 250 do 1000 mg/dm3 to wody kwasowęglowe, a powyżej 1000 mg/dm3 to szczawa

Wody termalne – wody podziemne o temperaturze na wypływie z ujęcia >20°C

Solanki – wody podziemne o zawartości rozpuszczalnych składników mineralnych stałych nie mniej niż 35 g/dm3

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Złóż wniosek do tego marszałka wojewódzkiego, gdzie znajduje się twoje złoże.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera w szczególności:

1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;

4) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków (wymóg ten nie dotyczy poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów);

5) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

6) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

7) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;

8) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

9) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.

We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż określa się również:

1) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;

2) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;

3) stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych,jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia;

4) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;

5) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Jeśli jest wymagana.

Jeżeli twoja inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musisz dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
 • warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących, oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Do wniosku dołącz m.in.:

 • dowody potwierdzające informacje we wniosku (np. wyciągi z rejestrów)
 • dowód istnienia prawa do nieruchomości możesz zastąpić dowodem przyrzeczenia takiego prawa
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki graficzne opracuj zgodnie z wymaganiami dla map górniczych. Dotyczy to też granic podziału terytorialnego kraju.

Kopia wniosku

Przygotuj w razie potrzeby kopię wniosku z załącznikami.

Dokumentacja geologiczna

Marszałek może zażądać od ciebie dokumentacji geologicznej dla terenu, na którym chcesz wydobywać kopaliny.

 1. Urząd oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Urząd oceni czy spełniasz warunki i gwarantujesz prowadzenie działalności zgodnie z koncesją.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku lub nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym czasie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Urząd zajmie się twoją sprawą, gdy dostarczysz uzupełniony wniosek.

 1. Urząd przekaże twój wniosek do uzgodnienia

Urząd przekaże twoje dokumenty do uzgodnienia z innymi instytucjami. To może być np. wójt, burmistrz lub prezydentem miasta. Chodzi o to, żeby sprawdzić czy twoja działalność jest zgodna z przeznaczeniem lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gdy dany teren nie ma planu, wystarczy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Pamiętaj!

Jeśli wydobywasz kopaliny z gruntów pod wodami śródlądowymi i z terenów zagrożonych powodzią lub zalaniem, twój wniosek zostanie uzgodniony z odpowiednim urzędem odpowiedzialnym za utrzymanie wód. Kolejnym krokiem jest załatwienie opinii urzędu, który wydaje pozwolenia wodnoprawne.

Jeśli marszałek otrzyma uzgodnienia od urzędów (lub po 14 dniach od przekazania im projektu decyzji), dostaniesz informację o zakończeniu postępowania. Zawiadomienie otrzymają wszystkie strony postępowania. Potem rozpoczną się prace nad końcową wersją decyzji o koncesji.

Jeśli twój wniosek nie przejdzie pomyślnie etapu uzgodnień, nie dostaniesz koncesji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Urząd wyda decyzję o udzieleniu koncesji

Marszałek udzieli ci koncesji, jeśli:

 • żadna ze stron postępowania nie ma uwag
 • wniosek jest uzgodniony
 • spełniasz pozostałe wymagania

Jeśli twój wniosek dotyczy koncesji na wydobycie wód leczniczych lub termalnych oraz solanek, urząd przed udzieleniem koncesji dodatkowo prześle ci projekt umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego. Jeśli się zgadzasz z projektem, marszałek podpisze z tobą umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego. Jednym z warunków umowy jest to, że uzyskasz koncesję.

Koncesja zostaje przekazana do:

 • ciebie i innych stron postępowania
 • danej gminy
 • danego starosty
 • Okręgowego Urzędu Górniczego
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Ministra Klimatu i Środowiska
 • Rejestru Obszarów Górniczych

Pamiętaj!
Nie dostaniesz koncesji, jeśli twoja działalność:

 • jest sprzeczna z interesem publicznym, np. zagraża bezpieczeństwu kraju, środowisku, w tym zarządzaniu złożami
 • uniemożliwia użycie nieruchomości lub obszarów morskich zgodnie z zapisami w planie miejscowym. Dotyczy to też planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej lub przepisach odrębnych. Jeśli nie ma planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub przepisach odrębnych.

Nie dostaniesz też koncesji, jeśli twój wniosek dotyczy tego samego złoża lub tej samej części złoża, na które została przyznana koncesja innemu przedsiębiorcy.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż określa:

1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;

2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;

3) czas obowiązywania koncesji;

4) termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby – przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności;

5) granice obszaru i terenu górniczego.

Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża może również określać:

1) minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża oraz przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej gospodarki złożem;

2) warunki wtłaczania wód do górotworu; w takim przypadku nie stosuje się przepisów o korzystaniu z wód oraz o opłatach za korzystanie ze środowiska.

Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Urząd przekaże decyzję o koncesji do Państwowego Instytutu Geologicznego, aby twój teren wpisać do rejestru obszarów górniczych

Informacja o terenach objętych eksploatacją złóż gromadzona jest w „rejestrze obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla”. Rejestr zawiera m.in. podstawowe informacje o obszarze i terenie górniczym w ramach koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża. Obecnie rejestr prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Marszałek prześle dokumenty w ciągu 2 tygodni. Czas nalicza się od dnia, kiedy decyzja o koncesji stanie się ostateczna (niemożliwe jest już odwołanie).

Dokumentacja zawiera:

 • kopię decyzji o udzieleniu koncesji
 • mapy obszaru górniczego i terenu górniczego
 • kopię decyzji o zatwierdzeniu lub kopię zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

Jeśli Instytut otrzyma komplet dokumentów, to wpisze twój teren do rejestru w ciągu 14 dni. Ponadto na każdej mapie znajdzie się dopisek o wpisie do rejestru. Mapy z informacją o wpisie trafią do ciebie także w ciągu 14 dni. Otrzymają je też marszałek, nadzór górniczy oraz wójt (albo burmistrz lub prezydent miasta).

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż określa:

1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;

2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;

3) czas obowiązywania koncesji;

4) termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby – przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności;

5) granice obszaru i terenu górniczego.

Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża może również określać:

1) minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża oraz przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej gospodarki złożem;

2) warunki wtłaczania wód do górotworu; w takim przypadku nie stosuje się przepisów o korzystaniu z wód oraz o opłatach za korzystanie ze środowiska.

Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Rejestr Obszarów Górniczych wpisze twoją koncesję w ciągu 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów od marszałka.

Ile zapłacisz

616 zł

Opłatę zapłać w chwili składania wniosku, a dowód wpłaty dołącz do wniosku.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek o koncesję (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy)

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją marszałka, możesz złożyć odwołanie do ministra właściwego do spraw środowiska. Odwołanie złóż w urzędzie, który wydał ci decyzję w sprawie koncesji. Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. W tym celu złóż w urzędzie, który wydał decyzję, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu, to decyzja szybciej się uprawomocni. Nie ma możliwości cofnięcia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Warto wiedzieć

Opłata eksploatacyjna

Jeśli masz już koncesję i rozpocząłeś eksploatację złoża, to masz obowiązek zapłacić opłatę eksploatacyjną. Kwotę obliczasz samodzielnie. W tym celu pomnóż stawkę opłaty dla danego rodzaju kopaliny przez ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym ze złoża bilansowego i pozabilansowego.
Stawki opłat dla kopalin znajdziesz w corocznym Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłat z zakresu przepisów prawa geologicznego i górniczego. Za okres rozliczeniowy uznaje się półrocze liczone odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia.
Opłatę wnieś przed upływem miesiąca następującego po danym półroczu na rachunek bankowy gminy, na terenie której prowadzisz działalność oraz na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku opłaty skarbowej za wydanie koncesji, jeśli ją wniesiesz, ale nie dostaniesz koncesji, możesz liczyć na zwrot pieniędzy. Złóż wniosek, aby je otrzymać. Masz na to 5 lat (czas liczysz od końca roku, w którym wniesiesz opłatę).

Przedłużenie terminu koncesji

Złóż wniosek do marszałka, jeśli chcesz przedłużyć termin ważności twojej koncesji. Jest to zmiana koncesji, która wiąże się z opłatami. Zapłacisz nie tylko za przedłużenie terminu ważności, ale też np. rozszerzenie zakresu twojej koncesji. Opłata wynosi połowę opłaty za udzielenie koncesji, czyli 308 zł.

Czy ta strona była przydatna?