Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania w polskich obszarach morskich

Uzyskanie zmiany posiadanego zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania w polskich obszarach morskich.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wnioskodawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania w polskich obszarach morskich.

W celu zmiany danych objętych zezwoleniem, wnioskodawca składa wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o zmianę zezwolenia

Wnioskodawca składa wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania w polskich obszarach morskich do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę oraz zmienione dane, których dotyczy wniosek. Mogą to być:

 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 • wskazanie, iż wniosek dotyczy zmian warunków wydanego już zezwolenia ze wskazaniem nr zezwolenia,
 • dane dotyczące chowu lub hodowli: miejsce, okres i sposób planowanego prowadzenia chowu lub hodowli organizmów morskich oraz ich gatunek.

Wniosek o zmianę zezwolenia na zarybianie zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę oraz zmienione dane, których dotyczy wniosek. Mogą to być:

 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 • wskazanie, iż wniosek dotyczy zmian warunków wydanego już zezwolenia ze wskazaniem nr zezwolenia,
 • ilość, gatunek i rodzaj materiału zarybieniowego oraz miejsce i czas planowanego zarybiania,
 • rodzaj, ilość, miejsce, czas i sposób planowanego pozyskania materiału biologicznego organizmów morskich - jeżeli zarybianie wymaga jego pozyskania.

 

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 1. Weryfikacja formalna wniosku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawdza czy została wniesiona opłata skarbowa. W przypadku braku dokonania należnej opłaty, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznacza termin jej wniesienia pomiędzy 7-14 dni. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, Minister zwróci wniosek lub zaniecha dalszych czynności.

Minister sprawdza kompletność informacji zawartych we wniosku. Gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem podania bez rozpoznania.

 1. Wydanie zmienionego zezwolenia

Jeśli wniosek jest poprawnie wypełniony i wydanie zezwolenia nie stanowi zagrożenia dla trwałości lub równowagi środowiska morskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze decyzji wydaje zmienione zezwolenie zgodnie z danymi zawartymi we wniosku.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze decyzji odmawia zmiany zezwolenia, jeżeli planowana działalność stanowiłaby zagrożenie dla trwałości lub równowagi środowiska morskiego w szczególności wywierając negatywny wpływ na inne gatunki organizmów morskich niż objęte planowaną działalnością, albo naruszałaby przepisy odrębne dotyczące planowania przestrzennego obszarów morskich lub przepisy ochrony środowiska lub ochrony przyrody.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie zawiera dane podane we wniosku o zmianę danych w zezwoleniu na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania w polskich obszarach morskich. W szczególności może to dotyczyć następujących danych:

Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich zawiera:

 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 • dane dotyczące chowu lub hodowli: miejsce, okres i sposób planowanego prowadzenia chowu lub hodowli organizmów morskich oraz ich gatunek.

Zezwolenie na zarybianie zawiera:

 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 • ilość, gatunek i rodzaj materiału zarybieniowego oraz miejsce i czas planowanego zarybiania,
 • rodzaj, ilość, miejsce, czas i sposób planowanego pozyskania materiału biologicznego organizmów morskich - jeżeli zarybianie wymaga jego pozyskania

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

 • 209,50 zł - w przypadku zmiany zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich;
 • 7,50 zł - w przypadku zmiany zezwolenia na zarybianie.

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Część III pkt 23 ust. 2 i 3 oraz pkt. 46 ust. 1.) jeżeli zmiana dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50% stawki określonej od zezwolenia.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

W przypadku odmowy wydania zmienionego zezwolenia, wnioskodawca może wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Minister Rolnictwa i rozwoju Wsij w drodze decyzji cofa zezwolenie,  jeżeli chów lub hodowla organizmów morskich albo zarybianie są prowadzone niezgodnie z zezwoleniem lub działalność ta stanowi zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na inne gatunki organizmów morskich niż objęte prowadzoną działalnością.  Decyzji takiej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Czy ta strona była przydatna?