Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez radę okręgowej izby radców prawnych

Celem procedury jest wpis prawnika zagranicznego na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez radę okręgowej izby radców prawnych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską lub przepisy organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem, nie stanowią inaczej, prawnicy zagraniczni są uprawnieni do wykonywania stałej praktyki, po wpisaniu na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgowe izby radców prawnych.

Przepisy definiują prawnika zagranicznego jako prawnika z Unii Europejskiej i prawnika spoza Unii Europejskiej:
1) prawnik z Unii Europejskiej - osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej:

 • w Republice Austrii - Rechtsanwalt,
 • w Królestwie Belgii - Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt,
 • w Bułgarii - Aдвокат,
 • w Republice Chorwacji - Odvjetnik/Odvjetnica,
 • w Republice Cypryjskiej - ∆ικηγóρoς,
 • w Republice Czeskiej - Advokát,
 • w Królestwie Danii - Advokat,
 • w Republice Estońskiej - Vandeadvokaat,
 • w Republice Finlandii - Asianajaja/Advocat,
 • w Republice Francuskiej - Avocat,
 • w Republice Greckiej - ∆ικηγóρoς,
 • w Królestwie Hiszpanii - Abogado/Advocat/Advogad/Abokatu,
 • w Królestwie Niderlandów - Advocaat,
 • w Republice Irlandii - Barrister/Solicitor,
 • w Republice Litewskiej - Advokatas,
 • w Republice Łotewskiej - Zvērināts advokāts,
 • w Wielkim Księstwie Luksemburga - Avocat,
 • w Republice Federalnej Niemiec - Rechtsanwalt,
 • w Republice Malty - Avukat/Prokuratur Legali,
 • w Republice Portugalii - Advogado,
 • w Rumunii - Avocat,
 • w Republice Słowackiej - Advokát/Komerčný právnik,
 • w Republice Słowenii - Odvetnik/Odvetnica,
 • w Królestwie Szwecji - Advokat,
 • w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - Advocate/Barrister/Solicitor,
 • w Republice Węgierskiej - Ügyvéd,
 • w Republice Włoskiej - Avvocato.

2) prawnik spoza Unii Europejskiej - osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych, o których mowa powyżej, a także każda osoba, która przy użyciu tytułu zawodowego uzyskanego w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej jest uprawniona do wykonywania zawodu odpowiadającego - pod względem wykształcenia i uprawnień oraz podstawowych zasad jego organizacji i wykonywania - zawodowi adwokata lub radcy prawnego.

Na listę prowadzoną przez okręgowe izby radców prawnych wpisuje się prawników z Unii Europejskiej zamierzających świadczyć pomoc prawną w zakresie odpowiadającym zawodowi radcy prawnego oraz prawników spoza Unii Europejskiej, których tytuł zawodowy uprawnia do wykonywania zawodu odpowiadającego zawodowi radcy prawnego.

Lista składa się z części, na którą wpisuje się prawników z Unii Europejskiej, i z części, na którą wpisuje się prawników spoza Unii Europejskiej. Na liście podlegają ujawnieniu następujące dane dotyczące prawników zagranicznych: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres, siedziba zawodowa, tytuł zawodowy uzyskany w państwie macierzystym. Ponadto na liście podlega ujawnieniu nazwa i adres grupy zawodowej, do której prawnik zagraniczny należy w państwie macierzystym, oraz nazwa właściwego organu państwa macierzystego, który wystawił zaświadczenie stwierdzające, że prawnik zagraniczny jest zarejestrowany w tym państwie jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z właściwych tytułów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby radców prawnych

Właściwą do przeprowadzenia procedury jest rada okręgowej izby radców prawnych, właściwa ze względu na wskazaną we wniosku przyszłą siedzibę zawodową.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami o wpis na listę prawników zagranicznych

Wpis na listę następuje na wniosek zainteresowanego. Prawnik zagraniczny ubiegający się o wpis na listę prowadzoną przez radę okręgowej izby radców prawnych składa wniosek do rady, właściwej ze względu na wskazaną we wniosku przyszłą siedzibę zawodową. Wniosek o wpis sporządza się w języku polskim. Pozostałe dokumenty (z wyjątkiem dokumentu potwierdzającego obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis), jeżeli nie są sporządzone w języku polskim, przedkłada się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach musi być wystawione przez właściwy organ państwa macierzystego i stwierdzać, że osoba ubiegająca się o wpis jest zarejestrowana w tym państwie jako uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych umożliwiających realizację procedury. Organ, do którego składany jest wniosek, może odmówić przyjęcia zaświadczenia, jeżeli od daty jego wystawienia upłynął okres dłuższy niż trzy miesiące.

 1. Weryfikacja wniosku

Przed rozpoznaniem wniosku, rada celem stwierdzenia, czy zawód, do którego wykonywania w państwie macierzystym jest uprawniona osoba ubiegająca się o wpis odpowiada zawodowi radcy prawnego, może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o udostępnienie tekstu właściwego prawa obcego, jak również, gdy chodzi o stwierdzenie stosowania wzajemności w państwie macierzystym prawnika zagranicznego.

 1. Uchwała w sprawie wpisu na listę prawników zagranicznych

O wpisie na listę decyduje okręgowa izba radców prawnych. Odmowa wpisu może nastąpić tylko wtedy, gdy zainteresowany nie spełnia wymogów określonych w ustawie.

Dokumenty

Termin

Wniosek o wpis powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o wpis wraz ze wszystkimi załącznikami.

 1. Przesłanie akt osobowych wraz z wnioskiem o wpis oraz załącznikami do Ministra Sprawiedliwości

Rada okręgowej izby radców prawnych przesyła do Ministra Sprawiedliwości w terminie 7 dni każdą uchwałę o wpisie na listę radców prawnych wraz z aktami osobowymi kandydata. Rada okręgowej izby radców prawnych w terminie 7 dni zawiadamia Ministra Sprawiedliwości o każdej uchwale o odmowie wpisu na listę radców prawnych. Jeżeli zawarty w aktach osobowych wniosek o wpis nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów, Minister Sprawiedliwości zwraca uchwałę wraz z aktami osobowymi kandydata do właściwej rady okręgowej izby radców prawnych w celu uzupełnienia.

Termin

7 dni od dnia podjęcia uchwały.

 1. Dokonanie wpisu na listę prawników zagranicznych

Wpis na listę radców prawnych uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata. W przypadku, w którym potrzebne było uzupełnienie dokumentów, bieg terminu liczy się wówczas od dnia ponownego doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi. Minister Sprawiedliwości wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej.
Wpisy są dokonywane na zarządzenie dziekana w oparciu o stosowną uchwałę organu samorządu.

Termin

30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata.

Ile zapłacisz

Z uzyskaniem wpisu na listę prawników zagranicznych związany jest obowiązek uiszczenia:

1) opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę (50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 2022 r. jest to kwota 1505 zł);

2) opłaty manipulacyjnej, związanej z prowadzeniem postępowania o wpis na listę (50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 2022 r. jest to kwota 1505 zł).

Ile będziesz czekać

Uchwała rady okręgowej izby radców prawnych w sprawie wpisu na listę radców prawnych powinna być podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Rada okręgowej izby radców prawnych przesyła do Ministra Sprawiedliwości w terminie 7 dni każdą uchwałę o wpisie na listę radców prawnych wraz z aktami osobowymi kandydata. Wpis na listę radców prawnych uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata.

Jak możesz się odwołać

Od uchwały rady okręgowej izby radców prawnych w sprawie wpisu służy odwołanie do Prezydium Krajowej Rady Radców prawnych w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Od uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych odmawiającej wpisu na listę radców prawnych służy zainteresowanemu odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Od ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości zainteresowanemu oraz Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia.
W wypadku niepodjęcia uchwały przez radę okręgowej izby radców prawnych w terminie 30 dni od złożenia wniosku o wpis, lub niepodjęcia uchwały przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w terminie 30 dni od doręczenia odwołania, zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego.
Decyzja Ministra Sprawiedliwości o sprzeciwie w stosunku do wpisu może być zaskarżona do sądu administracyjnego przez zainteresowanego lub organ samorządu w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

Warto wiedzieć

 • Rada okręgowej izby radców prawnych niezwłocznie zawiadamia właściwy organ w państwie macierzystym prawnika zagranicznego o dokonaniu wpisu tego prawnika na listę radców prawnych.
 • Przy wykonywaniu stałej praktyki prawnik zagraniczny wpisany na listę używa tytułu zawodowego uzyskanego w państwie macierzystym, wyrażonego w języku urzędowym tego państwa, ze wskazaniem organizacji zawodowej w państwie macierzystym, do której należy, albo sądu, przed którym ma prawo występować zgodnie z prawem tego państwa, oraz informacją, czy prawnik zagraniczny wykonuje stałą praktykę w zakresie odpowiadającym zawodowi radcy prawnego. W tym celu należy wskazać listę, na którą prawnik zagraniczny jest wpisany, z podaniem prowadzącego ją organu.
 • Prawnik zagraniczny, który w państwie macierzystym należy do grupy zawodowej mającej na celu prowadzenie wspólnej praktyki w zakresie świadczenia pomocy prawnej, jest uprawniony do używania - obok tytułu zawodowego - nazwy tej grupy zawodowej. O przynależności do grupy zawodowej prawnik zagraniczny jest obowiązany poinformować organ prowadzący listę, na którą jest wpisany. Informacja powinna wskazywać nazwę grupy zawodowej i jej formę prawną oraz adres, a na żądanie organu prowadzącego listę - także imiona i nazwiska innych członków grupy zawodowej.
 • Prawnik zagraniczny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej według przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych.
 • Prawnik zagraniczny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, na zasadach obowiązujących radców prawnych. Od obowiązku ubezpieczenia zwolnione są osoby, które wykażą, że objęte są ubezpieczeniem lub gwarancją zgodnie z przepisami swojego państwa macierzystego, a warunki i zakres tego ubezpieczenia lub gwarancji są równoważne warunkom i zakresowi obowiązkowego ubezpieczenia. W przypadku gdy równoważność jest tylko częściowa, prawnik zagraniczny jest obowiązany zawrzeć umowę uzupełniającego ubezpieczenia lub uzupełniającej gwarancji. Dowód ubezpieczenia lub gwarancji prawnik zagraniczny obowiązany jest przedstawiać co roku organowi prowadzącemu listę, na którą jest wpisany. Do przedkładanych dokumentów, jeżeli nie są sporządzone w języku polskim, należy załączyć ich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Czy ta strona była przydatna?