Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wpis na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez radę okręgowej izby radców prawnych

Jesteś prawnikiem spoza Polski i chcesz wykonywać w Polsce stałą praktykę w zakresie odpowiadającym zawodowi radcy prawnego? Musisz uzyskać wpis na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez radę okręgowej izby radców prawnych. Sprawdź jak uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy prawnik zagraniczny może wykonywać zawód w Polsce 

Prawnicy zagraniczni mogą wykonywać stałą praktykę w Polsce po wpisaniu na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez rady okręgowych izb radców prawnych lub okręgowe rady adwokackie.

Wybór korporacji – radcowskiej lub adwokackiej – zależy od zakresu pomocy prawnej świadczonej przez prawnika zagranicznego i posiadanych przez niego uprawnień.

Listy prawników zagranicznych są udostępniane publicznie przez rady okręgowych izb radców prawnych i okręgowe rady adwokackie.

Przeczytaj, jak uzyskać wpis na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgową radę adwokacką.

Na listę prowadzoną przez rady okręgowych izb radców prawnych wpisuje się:

 • prawników z Unii Europejskiej zamierzających świadczyć pomoc prawną w zakresie odpowiadającym zawodowi radcy prawnego
 • prawników spoza Unii Europejskiej, których tytuł zawodowy uprawnia do wykonywania zawodu odpowiadającego zawodowi radcy prawnego.

Prawnicy zagraniczni korzystają z możliwości wykonywania stałej praktyki w Polsce na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę lub przepisy organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem, nie stanowią inaczej.

Kim jest prawnik z Unii Europejskiej

Prawnik z Unii Europejskiej to prawnik, który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uprawniony do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej:

 • w Republice Austrii - Rechtsanwalt,
 • w Królestwie Belgii - Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt,
 • w Bułgarii - Aдвокат,
 • w Republice Chorwacji - Odvjetnik/Odvjetnica,
 • w Republice Cypryjskiej - ∆ικηγóρoς,
 • w Republice Czeskiej - Advokát,
 • w Królestwie Danii - Advokat,
 • w Republice Estońskiej - Vandeadvokaat,
 • w Republice Finlandii - Asianajaja/Advocat,
 • w Republice Francuskiej - Avocat,
 • w Republice Greckiej - ∆ικηγóρoς,
 • w Królestwie Hiszpanii - Abogado/Advocat/Advogad/Abokatu,
 • w Królestwie Niderlandów - Advocaat,
 • w Republice Irlandii - Barrister/Solicitor,
 • w Republice Litewskiej - Advokatas,
 • w Republice Łotewskiej - Zvērināts advokāts,
 • w Wielkim Księstwie Luksemburga - Avocat,
 • w Republice Federalnej Niemiec - Rechtsanwalt,
 • w Republice Malty - Avukat/Prokuratur Legali,
 • w Republice Portugalii - Advogado,
 • w Rumunii - Avocat,
 • w Republice Słowackiej - Advokát/Komerčný právnik,
 • w Republice Słowenii - Odvetnik/Odvetnica,
 • w Królestwie Szwecji - Advokat,
 • w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - Advocate/Barrister/Solicitor,
 • w Republice Węgierskiej - Ügyvéd,
 • w Republice Włoskiej - Avvocato.

Kim jest prawnik spoza Unii Europejskiej 

Prawnik spoza Unii Europejskiej, to prawnik, który:

 • nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i
 • jest, uprawniony do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej

lub

 • ma tytuł zawodowy uzyskany w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, który uprawnia do wykonywania zawodu odpowiadającego – pod względem wykształcenia i uprawnień oraz podstawowych zasad jego organizacji i wykonywania – zawodowi adwokata lub radcy prawnego.

Jakie informacje zawiera lista prawników zagranicznych

Na liście znajdują się następujące dane prawników zagranicznych:

 • imię i nazwisko
 • data i miejsce urodzenia
 • miejsce zamieszkania
 • adres
 • siedziba zawodowa
 • tytuł zawodowy uzyskany w państwie macierzystym
 • nazwa i adres grupy zawodowej, do której prawnik zagraniczny należy w państwie macierzystym
 • nazwa właściwego organu państwa macierzystego, który wystawił zaświadczenie stwierdzające, że prawnik zagraniczny jest zarejestrowany w tym państwie jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z właściwych tytułów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek zanim zaczniesz wykonywać stałą praktykę w Polsce.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby radców prawnych

Uchwałę w sprawie wpisu na listę podejmuje rada okręgowej izby radców prawnych, właściwa ze względu na wskazaną we wniosku przyszłą siedzibę zawodową.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę prawników zagranicznych wraz z załącznikami

Złóż wniosek o wpis do rady okręgowej izby radców prawnych, właściwej ze względu na wskazaną we wniosku przyszłą siedzibę zawodową, a jeżeli praktyka ma być wykonywana w ramach stosunku pracy - do rady właściwej ze względu na wskazaną we wniosku siedzibę przyszłego pracodawcy.

Wniosek musisz przygotować w języku polskim.

Pozostałe dokumenty (z wyjątkiem dokumentu potwierdzającego obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis), jeżeli nie są sporządzone w języku polskim, złóż wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli masz wątpliwości, jakie wymagania formalne obowiązują w twojej sytuacji, skontaktuj się z okręgową izbą radców prawnych, w której chcesz uzyskać wpis.

Przejdź do listy okręgowych izb radców prawnych.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach musi być wystawione przez właściwy organ państwa macierzystego i stwierdzać, że osoba ubiegająca się o wpis jest zarejestrowana w tym państwie jako uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych umożliwiających realizację procedury. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych może odmówić przyjęcia zaświadczenia, jeżeli od daty jego wystawienia upłynął okres dłuższy niż trzy miesiące. Zaświadczenie powinno być przedstawione w tłumaczeniu, wraz z apostille.

Zaświadczenia o niekaralności z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz z rejestru karnego w państwie macierzystym, powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed ich złożeniem. Zaświadczenie z rejestru karnego w państwie macierzysttm powinno być przedstawione w tłumaczeniu, wraz z apostille.

Do wniosku dołącz dwa zdjęcia (format dowodowy 35x45 mm).

Te dokumenty dołącz do wniosku tylko jeśli jesteś prawnikiem spoza UE:

 • uwierzytelnioną kopię zezwolenia na osiedlenie i podjęcie pracy
 • oświadczenie, iż znane ci są ograniczenia w wykonywaniu praktyki zawodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z postanowień art.18 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Termin

Złóż wniosek zanim zaczniesz wykonywać stałą praktykę w Polsce.

 1. Rada zweryfikuje wniosek

Rada może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o udostępnienie tekstu właściwego prawa obcego, aby sprawdzić, czy zawód, do którego wykonywania jesteś uprawniony w państwie macierzystym, odpowiada zawodowi radcy prawnego. Rada sprawdzi też czy ma zastosowanie zasada wzajemności w państwie macierzystym prawnika zagranicznego.

 1. Rada podejmie uchwałę w sprawie wpisu na listę prawników zagranicznych

Rada może odmówić wpisu na listę tylko wtedy, jeśli nie spełniasz wymogów określonych w przepisach prawa.

Dokumenty

Termin

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o wpis wraz ze wszystkimi załącznikami.

 1. Rada prześle Ministrowi Sprawiedliwości akta osobowe wraz z wnioskiem o wpis

Rada okręgowej izby radców prawnych przesyła do Ministra Sprawiedliwości w terminie 7 dni każdą uchwałę o wpisie na listę radców prawnych wraz z aktami osobowymi kandydata. 

Jeżeli zawarty w aktach osobowych wniosek o wpis nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów, Minister Sprawiedliwości zwróci uchwałę wraz z aktami osobowymi kandydata do właściwej rady okręgowej izby radców prawnych w celu uzupełnienia.

Termin

7 dni od dnia podjęcia uchwały.

 1. Rada wpisze wnioskodawcę na listę prawników zagranicznych

Termin

Minister Sprawiedliwości ma 30 dni na wyrażenie ewentualnego sprzeciwu od wpisu. Termin liczy się od dnia doręczenia ministrowi uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata. Jeśli minister nie podpisze sprzeciwu, wpis na listę prawników zagranicznych uważa się za dokonany. 

W przypadku, w którym potrzebne było uzupełnienie dokumentów, bieg terminu liczy się od dnia ponownego doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi. Minister Sprawiedliwości wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej.

 1. Rada zawiadomi właściwy organ w państwie macierzystym o dokonaniu wpisu

Po wpisie na listę prawników zagranicznych, rada okręgowej izby radców prawnych niezwłocznie zawiadomi o tym właściwy organ w państwie macierzystym prawnika zagranicznego. Rada zawiadomi ten organ również o odmowie dokonania wpisu oraz o skreśleniu z listy.

Ile zapłacisz

 • 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – opłata manipulacyjna, związana z prowadzeniem postępowania o wpis na listę 
 • 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę

Ważne! Wysokość opłat jest zależna od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

4242 zł – minimalne wynagrodzenie za pracę do 30 czerwca 2024 roku

4300 zł – minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 lipca 2024 roku

Gdzie zapłacić: opłatę manipulacyjną i opłatę za wpis wpłać na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych, do której składasz wniosek.

Ile będziesz czekać

Rada okręgowej izby radców prawnych ma 30 dni na podjęcie uchwały w sprawie wpisu na listę prawników zagranicznych.

Po podjęciu uchwały o wpisie, rada, w ciągu 7 dni, przesyła Ministrowi Sprawiedliwości uchwałę wraz z aktami osobowymi kandydata. Wpis na listę prawników zagranicznych uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.

Jak możesz się odwołać

Od uchwały rady okręgowej izby radców prawnych w sprawie wpisu możesz się odwołać do Prezydium Krajowej Rady Radców prawnych w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Od uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

Od ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości służy skarga do sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeśli rada okręgowej izby radców prawnych lub Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych nie podejmie uchwały w terminie 30 dni od doręczenia odwołania, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Możesz zaskarżyć do sądu administracyjnego również decyzję Ministra Sprawiedliwości o sprzeciwie w stosunku do wpisu – w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

Warto wiedzieć

Tytuł zawodowy

Prawnik zagraniczny, wpisany na listę prowadzoną przez radę okręgowej izby radców prawnych, powinien używać tytułu zawodowego uzyskanego w swoim państwie macierzystym, w oryginalnym brzmieniu. Powinien też informować, że wykonuje stałą praktykę w zakresie odpowiadającym zawodowi radcy prawnego. W tym celu powinien wskazać listę prawników zagranicznych, na którą jest wpisany, z podaniem prowadzącego ją organu.

Prawnik zagraniczny, który w państwie macierzystym należy do grupy zawodowej mającej na celu prowadzenie wspólnej praktyki w zakresie świadczenia pomocy prawnej, może używać, obok tytułu zawodowego, nazwy tej grupy zawodowej. O przynależności do grupy zawodowej prawnik zagraniczny powinien poinformować radę okręgowej izby radców prawnych, która wpisała go na listę prawników zagranicznych.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Prawnik zagraniczny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej według przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Prawnik zagraniczny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, na zasadach obowiązujących radców prawnych. 

Od obowiązku ubezpieczenia zwolnione są osoby, które wykażą, że objęte są ubezpieczeniem lub gwarancją zgodnie z przepisami swojego państwa macierzystego, a warunki i zakres tego ubezpieczenia lub gwarancji są równoważne warunkom i zakresowi obowiązkowego ubezpieczenia. W przypadku gdy równoważność jest tylko częściowa, prawnik zagraniczny powinien zawrzeć umowę uzupełniającego ubezpieczenia lub uzupełniającej gwarancji. Dowód ubezpieczenia lub gwarancji prawnik zagraniczny powinien przedstawiać co roku organowi prowadzącemu listę, na którą jest wpisany. Do dokumentów, jeżeli nie są sporządzone w języku polskim, należy załączyć ich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Czy ta strona była przydatna?