Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Twoja firma chce świadczyć usługi doradztwa podatkowego? Pamiętaj, że aby prowadzić taką działalność trzeba uzyskać wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Dowiedz się jakie warunki musi spełniać firma i jak uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może uzyskać wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego jest działalnością regulowaną. To oznacza, że jeśli twoja firma chce rozpocząć taką działalność, musi najpierw uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Doradców Podatkowym (KRDP).

Wpis do rejestru mogą uzyskać wyłącznie następujące osoby prawne:

 • organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, które spełniają łącznie następujące warunki:
  • większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym
  • większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru przysługuje doradcom podatkowym
  • w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne
  • zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki.

Z chwilą wpisu do rejestru spółka nabywa prawo do posługiwania się oznaczeniem „spółka doradztwa podatkowego”. Oznaczenie to podlega ochronie prawnej.

Jakie usługi może świadczyć spółka doradztwa podatkowego

Spółka wpisana do rejestru prowadzonego przez KRDP może:

 • udzielać podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami
 • reprezentować podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej
 • wykonywać niezależny audyt funkcji podatkowej.

Uwaga! Osoby prawne wykonują czynności doradztwa podatkowego wyłącznie przez zatrudnionych doradców podatkowych, radców prawnych lub biegłych rewidentów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osobę prawną.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE Ul.Grzybowska 85 lok. U7, 00-844 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Wniosek musi być podpisany przez organ zarządzający osoby prawnej.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dane osobowe wspólników lub zatrudnionych osób, wraz z numerami wpisów na listę doradców podatkowych, załącza się do wniosku, aby udokumentować spełnienie warunku wykonywania doradztwa podatkowego przez uprawnione osoby.

Wypis z właściwego rejestru sądowego powinien być aktualny.

Termin

Przed rozpoczęciem wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osobę prawną.

 1. KRDP sprawdzi wniosek formalnie i merytorycznie

Członkowie Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP sprawdzą, podczas posiedzenia Komisji, czy wniosek spełnia wymagania formalne i merytoryczne.  

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne Krajowa Rada Doradców Podatkowych wezwie do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni braków, wniosek pozostanie bez rozpoznania.

Jeżeli wniosek jest kompletny, Komisja wyda opinię o rekomendacji wnioskodawcy do wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Opinia przedstawiana jest na najbliższym posiedzeniu KRDP.

Dokumenty

Termin

Podczas posiedzenia Komisji.

 1. KRDP wyda decyzję o wpisie do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego i wpisze osobę prawną do rejestru

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyda decyzję administracyjną w sprawie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Decyzję podpisuje przewodniczący posiedzenia, na którym decyzja została podjęta. Decyzje o wpisie do rejestru są przekazywane w ciągu 14 dni do wiadomości Ministrowi Finansów.

Wpis do rejestru zawiera następujące dane:

 • numer i datę wpisu do rejestru
 • pełną i skróconą firmę (nazwę) osoby prawnej oraz adres jej siedziby.

Z chwilą wpisu do rejestru spółka nabywa prawo do wykonywania doradztwa podatkowego oraz do posługiwania się oznaczeniem „spółka doradztwa podatkowego”.

Dokumenty

Termin

Decyzja w sprawie wpisu do rejestru podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Ile zapłacisz

10 000 zł – opłata za dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Gdzie zapłacić: opłatę za dokonanie wpisu wpłać – w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisie – na rachunek bankowy wskazany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Ile będziesz czekać

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez KRDP, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji lub złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu.

Jeżeli zrezygnujesz z możliwości odwołania, złóż w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Można to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Wtedy decyzja pozytywna szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Jakie zmiany trzeba zgłosić do rejestru

Osoba prawna wpisana do rejestru ma obowiązek zgłosić do KRDP:

 • zmiany danych ujętych we wniosku o wpis do rejestru
 • zmiany umowy spółki albo statutu, jeżeli te zmiany dotyczą warunków wykonywania doradztwa podatkowego.

Zawiadomienie o zmianach złóż do Krajowej Rady Doradców Podatkowych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

KRDP, po weryfikacji, zmieni informacje w rejestrze w terminie 7 dni od daty wpłynięcia podpisanego zawiadomienia o zmianie danych. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli potrzebne jest sprawdzenie czy zaistniałe zmiany nie skutkują naruszeniem ustawy o doradztwie podatkowym.

W jakich przypadkach następuje skreślenie z rejestru

KRDP skreśla osobę prawną z rejestru na wniosek jej organu zarządzającego.

Decyzja administracyjna w sprawie skreślenia z rejestru jest podejmowana podczas posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Decyzję podpisuje przewodniczący posiedzenia, na którym decyzja została podjęta. Decyzja o skreśleniu z rejestru jest przekazywana do wiadomości Ministra Finansów, w terminie 14 dni od skreślenia z rejestru.

Skreślenie z rejestru może nastąpić również z urzędu albo na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Stanie się tak, jeśli osoba prawna:

 • rażąco lub uporczywie narusza zasady i sposób prowadzenia reklamy usług doradztwa podatkowego
 • nie przestrzega warunków uprawniających do uzyskania wpisu do rejestru.

Czy ta strona była przydatna?