Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Chcesz prowadzić spółkę zajmującą się doradztwem podatkowym dla firm? Musisz najpierw uzyskać wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego zwanych dalej rejestrem. Dowiedz się jak to zrobić i jakie warunki musisz spełnić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do zawodowego udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami oraz reprezentowania ich w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych, uprawnione są:

 • osoby fizyczne:
  • wpisane na listę doradców podatkowych
  • adwokaci, radcowie prawni oraz biegli rewidenci 
 • osoby prawne:
  • organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków
  • firmy audytorskie uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, które spełniają łącznie następujące warunki:
   • większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym
   • większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru przysługuje doradcom podatkowym
   • w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne,
   • zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki.

Podmioty te wykonują wskazane czynności wyłącznie przez zatrudnionych doradców podatkowych, radców prawnych lub biegłych rewidentów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE ul. Giełdowa 4C/34, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Wniosek o wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Wpis do rejestru jest dokonywany na wniosek organu zarządzającego uprawnionej osoby prawnej. Wnioskodawca, aby udokumentować spełnienie warunku wykonywania doradztwa podatkowego przez uprawnione osoby, załącza do wniosku dane osobowe wspólników lub zatrudnionych osób, wraz z numerami wpisów na listę doradców podatkowych.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1) pełną i skróconą firmę (nazwę) osoby prawnej, adres jej siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) formę organizacyjno-prawną;

3) nazwiska, imiona i adresy oraz numery identyfikacji podatkowej (NIP) albo inne numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadane w państwie pochodzenia wspólników (akcjonariuszy), członków zarządów oraz organów nadzoru spółek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym;

4) nazwiska, imiona i adresy oraz numery identyfikacji podatkowej (NIP) albo inne numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadane w państwie pochodzenia członków organów zarządzających osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Wnioskodawca załącza aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego.

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Członkowie Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych Krajowej Rady Doradców Podatkowych, podczas posiedzenia Komisji, dokonują weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonego wniosku. Komisja sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty.  

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne Krajowa Rada Doradców Podatkowych wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni braków, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Jeżeli wniosek jest kompletny, Komisja wydaje opinię o rekomendacji wnioskodawcy do wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Opinia przedstawiana jest na najbliższym posiedzeniu Rady.

Dokumenty

Termin

Podczas posiedzenia Komisji.

 1. Wydanie decyzji o wpisie do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wydaje decyzję administracyjną w sprawie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Decyzję podpisuje przewodniczący posiedzenia, na którym decyzja została podjęta. Decyzje o wpisie do rejestru są przekazywane w ciągu 14 dni do wiadomości Ministrowi Finansów.

Dokumenty

Termin

Decyzja w sprawie wpisu do rejestru podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

 1. Wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Wpis do rejestru następuje po wydaniu decyzji o wpisie do rejestru i zawiera następujące dane:

 • numer i datę wpisu do rejestru
 • pełną i skróconą firmę (nazwę) osoby prawnej oraz adres jej siedziby.

Z chwilą wpisu do rejestru spółka nabywa prawo do wykonywania doradztwa podatkowego oraz do posługiwania się oznaczeniem „spółka doradztwa podatkowego”.

Termin

Po wydaniu decyzji o wpisie do rejestru.

Ile zapłacisz

8000 zł

Opłata za dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego wynika z uchwały nr 267/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości i terminu uiszczenia opłaty za wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Kwotę należną za dokonanie wpisu należy uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisie do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Ile będziesz czekać

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli odmówiono ci wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji lub złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu. Jeżeli zrezygnujesz z możliwości odwołania, złóż w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Można to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Wtedy decyzja pozytywna szybciej się uprawomocni i szybciej możesz rozpocząć działalność.

Warto wiedzieć

Zmiana danych w rejestrze

Osoba prawna wpisana do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego ma obowiązek zgłaszania do Krajowej Rady Doradców Podatkowych:

 • zmiany danych ujętych we wniosku o wpis do rejestru
 • zmian umowy spółki albo statutu, jeżeli te zmiany dotyczą warunków wykonywania doradztwa podatkowego.

Zawiadomienie o zmianach składa się Krajowej Radzie Doradców Podatkowych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Krajowej Rady Doradców Podatkowych, po weryfikacji, zmienia dane w terminie 7 dni od daty wpłynięcia podpisanego zawiadomienia o zmianie danych. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli potrzebne jest sprawdzenie czy zaistniałe zmiany nie skutkują naruszeniem Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Skreślenie z rejestru

Skreślenie z rejestru jest dokonywane na wniosek organu zarządzającego osoby prawnej.

Weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje Komisja Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych Krajowej Rady Doradców Podatkowych, która opracowuje protokół będący podstawą do wydania:

 • wezwania do uzupełnienia braków, w terminie 7 dni
 • skreślenia z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Decyzja administracyjna w sprawie skreślenia z rejestru jest podejmowana podczas posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Decyzję podpisuje przewodniczący posiedzenia, na którym decyzja została podjęta. Decyzja o skreśleniu z rejestru jest przekazywana do wiadomości Ministra Finansów, w terminie 14 dni od skreślenia z rejestru.

Skreślenie osoby prawnej z rejestru może nastąpić również z urzędu, w przypadku ustania osoby prawnej.

Doradca podatkowy może wykonywać ten zawód również jako:

 • osoba fizyczna, prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej, pod warunkiem że komplementariuszami w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach są wyłącznie doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że większość komplementariuszy oraz wspólników w wymienionych spółkach stanowią podmioty wskazane w art. 3 ustawy o doradztwie podatkowym.
 • osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami, o których mowa w pkt 1a oraz z podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego, zatrudniona u adwokata, radcy prawnego, biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w organizacjach zawodowych, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, spółkach z o.o. i akcyjnych, a także osoba pozostająca w stosunku pracy z przedsiębiorcami, z tym, że ta osoba wykonuje czynności doradztwa jedynie na rzecz podmiotu.

Czy ta strona była przydatna?