Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kierowca – zaświadczenie ADR do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne

Jeśli jesteś kierowcą i chcesz przewozić towary niebezpieczne (np. paliwa, chemikalia, materiały wybuchowe), musisz mieć ważne zaświadczenie ADR. Zobacz, jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest ADR

ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Zgodnie z konwencją materiały niebezpieczne, które można przewozić, są podzielone na 13 klas zagrożeń:

 • Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
 • Klasa 2 Gazy
 • Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe
 • Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe
 • Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie
 • Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 Materiały utleniające
 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 Materiały trujące
 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne
 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 Materiały żrące
 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Kto może przewozić towary niebezpieczne

Tylko osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR może kierować pojazdem przewożącym towary niebezpieczne po drogach. O zaświadczenie ADR może ubiegać się osoba, która:

 • skończyła 21 lat (nie dotyczy to kierowców pojazdów należących do wojska);
 • ma prawo jazdy odpowiedniej kategorii (kat. B lub kat. C - przewóz w cysternach);
 • skończyła odpowiedni kurs ADR:

 - początkowy - jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,

 - doskonalący - jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;

 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zapisz się na kurs ADR dla kierowców

Wybierz firmę prowadzącą kursy ADR. Listę firm, które mają uprawnienia do prowadzenia takich kursów, znajdziesz na stronie Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) - organizator kursu musi być wpisany do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa.

Firmy prowadzące kursy dla kierowców w zakresie ADR prowadzą nabór uczestników na szkolenia według własnych procedur (np. online) oraz samodzielnie określają sposób i terminy płatności za kurs.

Jeżeli ubiegasz się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy, wybierz kurs początkowy. Kurs doskonalący jest dla osób ubiegających się o przedłużenie zaświadczenia ADR.

W czasie kursu uzyskasz specjalistyczną wiedzę z zakresu przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Dowiesz się m.in. o warunkach przewozu, sposobach oznakowania, warunkach załadunku i wyładunku materiałów niebezpiecznych, oraz wymaganiach dla pojazdów przewożących poszczególne towary niebezpieczne.

W ramach początkowego kursu ADR wyróżnia się:

 • kurs podstawowy;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7.2.

W ramach kursu ADR doskonalącego wyróżnia się:

 • kurs podstawowy;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7.

Kursy, obejmują również zajęcia praktyczne z zakresu objętego tematyką zajęć teoretycznych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii.

Uwaga! Przed przystąpieniem do kursów specjalistycznych musisz ukończyć kurs podstawowy.

 1. Zdaj egzamin kończący kurs ADR

Masz prawo przystąpić do egzaminu w ciągu 6 miesięcy od dnia ukończenia kursu. W tym terminie możesz też przystępować do ewentualnych egzaminów poprawkowych.

Do egzaminu dopuszcza zostaje dopuszczony kierowca, który:

 • posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu ADR;
 • złożył wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Egzaminy przeprowadza dwuosobowa komisja egzaminacyjna, powołana przez marszałka województwa. Egzamin ma formę pisemnego testu i składa się z pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami.

Test składa się z 

 • 30 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów nie-bezpiecznych wszystkich klas;
 • 18 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
 • 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
 • 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7. 

Czas trwania egzaminu kończącego kurs ADR wynosi:

 • 60 minut – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
 • 40 minut – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
 • 30 minut – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
 • 30 minut – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Egzamin zdasz, jeśli udzielisz poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu.

 

Jeśli zdasz egzamin, to ciągu 3 dni od dnia egzaminu, przewodniczący komisji przekazuje informacje o tym marszałkowi województwa, który wyda ci zaświadczenie ADR.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór formularza określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Do formularza zgłoszeniowego załącz fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm. Własnoręczny podpis złóż w odpowiedniej ramce na formularzu.

 1. Zapłać za wydanie zaświadczenia ADR

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 1. Dostaniesz zaświadczenie ADR

Marszałek województwa na podstawie protokołu z egzaminu oraz formularza zgłoszeniowego wyda ci zaświadczenie ADR.

Zaświadczenie ADR jest spersonalizowanym dokumentem, specjalnie zabezpieczonym przed podrobieniem. Na blankiecie z tworzywa sztucznego znajdują się m. in.: zdjęcie i wzór podpisu, PESEL, data urodzenia i inne informacje o kierowcy. Otrzymasz je pocztą na swój adres zamieszkania, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możesz je także odebrać w urzędzie marszałkowskim, o ile zgłosisz to wcześniej w urzędzie. 

Zaświadczenie ADR jest ważne przez 5 lat, licząc od dnia zdania egzaminu.

Marszałek województwa prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń ADR oraz przekazuje dane kierowcy do centralnej ewidencji kierowców (CEPiK).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Ile zapłacisz

 • 50 zł - opłata za wydanie zaświadczenia. Wnieś ją na konto wskazane przez urząd marszałkowski. 
   
 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

  Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

  Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania. 

  Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Zaświadczenie ADR otrzymasz w terminie 14 dni od dnia zdania egzaminu.

Jak możesz się odwołać

Możesz złożyć skargę na przebieg egzaminu do marszałka województwa. Skargę złóż w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. W przypadku, gdy marszałek uznana skargę za zasadną – może nakazać powtórzenie egzaminu albo uznać ten egzamin za zdany.

Warto wiedzieć

Zaświadczenie ADR możesz także uzyskać w wojsku. Jest to tzw. zaświadczenie ADR dla kierowcy pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przewożących towary niebezpieczne. Kursy ADR i egzaminy prowadzą jednostki wojskowe, a zaświadczenie wydaje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Egzamin w jednostkach wojskowych dla kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest przeprowadzany w upoważnionej jednostce wojskowej przez komisję powołaną przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Na egzaminie stosuje się pytania egzaminacyjne pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez Ministra Obrony Narodowej. Zakres egzaminu w jednostce wojskowej obejmuje sprawdzenie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 

Zaświadczenie ADR uzyskane w wojsku jest  bezpłatne i ważne tylko w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do wojska lub środkami transportu, za które wojsko odpowiada.

Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie ADR na wszystkie pojazdy (nie tylko te wojskowe), to złóż zaświadczenie ADR uzyskane w wojsku wraz z dowodem uiszczenia opłaty 50,50 zł do dowolnego urzędu marszałkowskiego.

Czy ta strona była przydatna?