Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie zmiany danych w rejestrze podmiotów szkolących – dotyczy działalności szkoleniowej personelu lotniczego

Jesteś przedsiębiorcą? Zmieniły się twoje dane wpisane do rejestru podmiotów szkolących, na przykład adres firmy, czy zakres prowadzonych szkoleń? Musisz zmienić swój wpis w rejestrze. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeżeli jesteś wpisany do rejestru podmiotów szkolących (w zakresie szkolenia personelu lotniczego), to musisz zgłaszać Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiany danych rejestrowych.

Ważne! Jeżeli jednocześnie chcesz rozszerzyć zakres prowadzonych szkoleń, to zawiadomienie o zmianach złóż na wniosku dotyczącym rozszerzenia wpisu do rejestru podmiotów szkolących.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia powstania zmian danych rejestrowych.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Departament Personelu Lotniczego
Pan Marek Kocemba - osoba odpowiedzialna za realizację procedury
Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś zmianę danych rejestrowych

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie, że wnioskodawca zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z działalnością w zakresie prowadzonego szkolenia od jej rozpoczęcia.

Dokumenty dołącz w zależności od potrzeb i zakresu zmian. W przypadku, gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej dołącz kopię oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności szkoleniowej.

Dołącz kopię polisy posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością lotniczą w zakresie prowadzonego szkolenia, jeśli polisa uległa zmianie.

Termin

14 dni od dnia powstania zmian danych rejestrowych.

 1. Urząd sprawdzi wniosek formalnie

Urząd sprawdza:

 • polisę ubezpieczeniową OC za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością lotniczą w zakresie prowadzonego szkolenia
 • czy zgłoszenie jest kompletne.

Jeżeli zgłoszenia ma uchybienia, Prezes ULC wezwie cię do ich usunięcia. Jeżeli tego nie zrobisz w wyznaczonym terminie, twoje zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

Dokumenty

 1. Urząd oceni wniosek merytorycznie

Urząd sprawdza czy spełniasz warunki uzasadniające dokonanie zmiany w rejestrze, a następnie podejmuje decyzję o zmianie w rejestrze podmiotów szkolących.

 1. Urząd zmieni dane rejestrowe

Urząd przygotowuje odpowiedź i dokonuje lub zaniechuje dokonania zmiany w rejestrze. Następnie wydaje informację o dokonanej zmianie danych rejestrowych lub zawiadomienie o odmowie dokonania zmiany.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

 • 139 zł -  jeśli wnioskujesz o rozszerzenie wpisu do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczenia o wpisie

W opisie opłaty wskaż "Opłata lotnicza (za rozszerzenie wpisu do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczenia o wpisie)".

 • 0 zł -  jeśli zmieniają się wyłącznie dane rejestrowe i nie ma konieczności wydania nowego zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów szkolących
 • 17 zł - w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Odwołanie od zawiadomienia o odmowie zmiany wpisu do rejestru wnosi się do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni za pośrednictwem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Czy ta strona była przydatna?