Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie zmiany danych w rejestrze podmiotów szkolących – dotyczy działalności szkoleniowej personelu lotniczego

Jesteś przedsiębiorcą? Zmieniły się twoje dane wpisane do rejestru, np. adres firmy czy zakres prowadzonych szkoleń? Musisz zmienić swój wpis w rejestrze. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiot wpisany do rejestru podmiotów szkolących (w zakresie szkolenia personelu lotniczego) zobowiązany jest do zgłoszenia Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiany danych rejestrowych. Powinien to zrobić w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian. Jeżeli jednocześnie przedsiębiorca zamierza rozszerzyć zakres prowadzonych szkoleń to zawiadamia o zmianach korzystając z wniosku dotyczącego rozszerzenia wpisu do rejestru podmiotów szkolących.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia powstania zmian danych rejestrowych.

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Departament Personelu Lotniczego
Pan Marek Kocemba - osoba odpowiedzialna za realizację procedury
Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zgłoszenie zmiany danych rejestrowych

Złożenie wypełnionego zgłoszenia zmiany danych rejestrowych wraz z wymaganymi załącznikami do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie, że wnioskodawca zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z działalnością w zakresie prowadzonego szkolenia od jej rozpoczęcia.

1. Dokumenty dołącza się opcjonalnie, w zależności od potrzeb. W przypadku, gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej dołącza się kopię oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności szkoleniowej.

2. Kopię polisy posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością lotniczą w zakresie prowadzonego szkolenia należy dołączyć jeśli polisa uległa zmianie.

3. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17,00 zł).

Termin

14 dni od dnia powstania zmian danych rejestrowych.

  1. Formalne sprawdzenie zgłoszenia

1. Weryfikacja polisy ubezpieczeniowej OC za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością lotniczą w zakresie prowadzonego szkolenia.

2. Ocena kompletności zgłoszenia.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień, Prezes ULC wydaje zawiadomienie o konieczności ich usunięcia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia.

  1. Ocena merytoryczna zgłoszenia

1. Ocena spełnienia warunków uzasadniających do dokonania zmiany w rejestrze.

2. Podjęcie decyzji o zmianie w rejestrze podmiotów szkolących.

  1. Dokonanie zmiany danych rejestrowych

1. Przygotowanie odpowiedzi i dokonanie lub zaniechanie dokonania zmiany w rejestrze.

2. Wydanie informacji o dokonanej zmianie danych rejestrowych lub zawiadomienie o odmowie dokonania zmiany.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Odwołanie od zawiadomienia o odmowie zmiany wpisu do rejestru wnosi się do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni za pośrednictwem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Czy ta strona była przydatna?