Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmień wpis podmiotu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Reprezentujesz podmiot leczniczy, którego dane się zmieniły? Pamiętaj o aktualizacji wpisu w RPWDL. Sprawdź kiedy i jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w RPWDL.

Wniosek podpiszesz profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakie zmiany trzeba zgłaszać do rejestru

Informacje, podane przy wpisie podmiotu leczniczego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), mogą zmieniać się wielokrotnie w czasie trwania działalności. W przypadku takiej zmiany, osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu leczniczego musi złożyć wniosek o zmianę wpisu w RPWDL.

Złóż wniosek o zmianę wpisu podmiotu leczniczego, jeśli zmieniły się

 • oznaczenie podmiotu leczniczego
 • imię i nazwisko osoby wykonującej działalność jako podmiot leczniczy, nazwa albo firma podmiotu
 • adres
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 • dane podmiotu tworzącego – jeśli nie jesteś przedsiębiorcą
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
 • forma organizacyjno-prawna
 • rodzaj działalności leczniczej i zakres świadczeń zdrowotnych
 • dane dotyczące struktury organizacyjnej zakładu leczniczego
 • data wpisu do rejestru
 • data zmiany wpisu do rejestru
 • data i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru
 • miejsce przechowywania dokumentacji medycznej (w przypadku likwidacji)
 • dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji
 • daty i wyniki przeprowadzonych kontroli.

Pamiętaj! Jeśli nie zgłosisz zmiany danych podmiotu leczniczego wpisanych do rejestru, możesz dostać karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Sprawdź, jakie podmioty są podmiotami leczniczymi.

Kto prowadzi rejestr podmiotów leczniczych

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dla podmiotów leczniczych prowadzą wojewodowie, właściwi ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego.

Sprawdź dane kontaktowe organów rejestrowych dla podmiotów leczniczych w poszczególnych województwach

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoś zmianę danych w ciągu 14 dni od dnia powstania zmiany.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Wniosek o zmianę wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą możesz złożyć tylko przez internet, za pośrednictwem strony RPWDL.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę wpisu podmiotu leczniczego

Wniosek o zmianę wpisu możesz złożyć wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem strony RPWDL. Do złożenia wniosku będzie potrzebny podpis elektroniczny: kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dla użytkowników aplikacji RPWDL.

Aby złożyć wniosek: 

 • zaloguj się w rejestrze
 • wybierz czynność „nowy wniosek”
 • określ rodzaj wniosku poprzez kliknięcie „wniosek o zmianę wpisu”.

Wniosek uzupełnij tylko w tych polach, w których zachodzi zmiana uzasadniająca złożenie wniosku. Jeśli musisz przedstawić dokumenty będące podstawą dokonania zmiany wpisu, dołącz je w formie załączników, klikając w zakładkę „załączniki”.

Gdy uzupełnisz wszystkie pola, podpisz wniosek i wyślij.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
 • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ponadto oświadczenie zawiera:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Termin

Zgłoś zmianę danych w ciągu 14 dni od dnia powstania zmiany.

 1. Wojewoda oceni wniosek formalnie i merytorycznie

Wojewoda zweryfikuje poprawność oraz kompletność złożonych przez ciebie dokumentów.

Jeśli złożone dokumenty nie będą spełniały wymagań formalnych, wojewoda wezwie cię do uzupełnienia braków. W wezwaniu zostaniesz pouczony, że w przypadku nie usunięcia braków wniosek nie zostanie rozpatrzony. Na uzupełnienie braków będziesz miał 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

Ważne! Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników. 

Po weryfikacji formalnej nastąpi weryfikacja merytoryczna - wojewoda oceni, czy zostały spełnione wszystkie wymagania, aby zmienić wpis.

 1. Wojewoda zmienia wpis w rejestrze albo odmówi zmiany wpisu

Wojewoda zmieni wpis w RPWDL i wystawi elektroniczne zaświadczenie o zmianie wpisu. Informacja o wystawieniu zaświadczenia wraz z danymi umożliwiającymi pobranie go z systemu teleinformatycznego – zostaną przesłane na adres e-mail wnioskodawcy.

Wojewoda może odmówić zmiany wpisu. Odmowa zmiany wpisu w rejestrze następuje w drodze decyzji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

1)            numer zaświadczenia;

2)            oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

3)            numer księgi rejestrowej;

4)            firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

5)            oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;

6)            adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;

7)            datę wystawienia.

 1. Wojewoda przekaże do CEIDG zawiadomienie o zmianie wpisu

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

Ile zapłacisz

333 –  opłata za zamianę wpisu do RPWDL w 2023 r.

Ważne! Opłata za zmianę wpisu jest równa połowie opłaty za wpis do rejestru. Wysokość opłaty za wpis do rejestru jest zależna od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i wynosi: 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru (zaokrąglonej w górę do pełnego złotego).

Gdzie zapłacić: opłatę od wniosku wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, który prowadzi rejestr podmiotów leczniczych, do którego jesteś wpisany. Informacje na temat numeru konta, na które należy wpłacić opłatę znajdziesz podczas wypełniania wniosku w systemie RPWDL.

Ile będziesz czekać

Wojewoda, czyli organ rejestrowy, zmieni twój wpis w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji odmawiającej zmiany wpisu możesz się odwołać do Ministra Zdrowia. Złóż odwołanie za pośrednictwem wojewody, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Czy ta strona była przydatna?