Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu podmiotu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wykonujesz działalność leczniczą? Zmieniły się twoje dane? Pamiętaj, że taką zmianę musisz zgłosić. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w systemie RPWDL. Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpiszesz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest jawnym, elektronicznym rejestrem prowadzonym przez określony organ rejestrowy. W przypadku podmiotów leczniczych organem tym jest wojewoda właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu. Listę organów rejestrowych dla podmiotów leczniczych wraz z ich danymi teleadresowymi w poszczególnych województwach znajdziesz tutaj

Kto może skorzystać z usługi

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W szczególności:

 • przedsiębiorcy,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • jednostki budżetowe,
 • instytuty badawcze,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą,
 • jednostki wojskowe  

- wpisane do rejestru działalności leczniczej.

Do rejestru musisz zgłosić zmianę tych danych, które są tam wpisane. Pamiętaj, że w rejestrze wpisane są:

 • oznaczenie podmiotu leczniczego,
 • firma, nazwa albo imię i nazwisko,
 • adres,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • dane podmiotu tworzącego – jeśli nie jesteś przedsiębiorcą,
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • forma organizacyjno-prawna,
 • rodzaj działalności leczniczej i zakres świadczeń zdrowotnych,
 • dane dotyczące struktury organizacyjnej zakładu leczniczego,
 • data wpisu do rejestru,
 • data zmiany wpisu do rejestru,
 • data i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru,
 • miejsce przechowywania dokumentacji medycznej (w przypadku likwidacji),
 • dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji,
 • daty i wyniki przeprowadzonych kontroli.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoś zmianę danych w ciągu 14 dni od dnia powstania zmiany.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą składa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony RPWDL, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę wpisu podmiotu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Kto może złożyć wniosek o zmianę wpisu

 • podmiot, który wykonuje działalność leczniczą,
 • osoba uprawniona (np. osoba która reprezentuje podmiot leczniczy).

Co musi zawierać wniosek o zmianę wpisu

 • numer księgi rejestrowej,
 • dane objęte wpisem do rejestru, których dotyczy zmiana,
 • określenie rodzaju wniosku - zmiana wpisu w rejestrze,
 • oznaczenie organu prowadzącego rejestr wraz z oznaczeniem kodu województwa - dane te znajdziesz w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, 
 • firmę albo nazwę podmiotu leczniczego,
 • adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej lub adres do korespondencji w przypadku spółki cywilnej,
 • podpis osoby uprawnionej do złożenia wniosku. 

Pamiętaj: Jeśli nie zgłosisz zmiany twoich danych wpisanych do rejestru, możesz dostać karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wniosek o wpis do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) możesz złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Aby tego dokonać zaloguj się w rejestrze i wybierz czynność „nowy wniosek” oraz określ rodzaj wniosku poprzez kliknięcie „wniosek o zmianę wpisu”. Wniosek uzupełnij tylko w tych polach, w których zachodzi zmiana uzasadniająca złożenie wniosku. Jeśli musisz przedstawić dokumenty będące podstawą dokonania zmiany wpisu, dołącz je w formie załączników, klikając w zakładkę „załączniki”. Gdy poprawnie uzupełnisz wszystkie pola, podpisz wniosek za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego i następnie wyślij.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
 • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ponadto oświadczenie zawiera:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Termin

Zgłoś zmianę danych w ciągu 14 dni od dnia powstania zmiany.

 1. Formalna i merytoryczna weryfikacja wniosku

1. Organ prowadzący rejestr zweryfikuje poprawność oraz kompletność złożonych przez ciebie dokumentów.

2. W przypadku, gdy złożone dokumenty nie będą spełniały wymagań formalnych, organ wezwie cię do ich uzupełnienia (termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników). W wezwaniu tym, zostaniesz pouczony, że w przypadku nie usunięcia braków wniosek nie zostanie rozpatrzony. Na uzupełnienie braków będziesz miał 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której organ ocenia, czy zostały spełnione wszystkie wymagania do uzyskania zmiany wpisu.

 1. Zmiana wpisu w rejestrze

Organ prowadzący rejestr po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (albo odmawia zmiany wpisu). Odmowa zmiany wpisu w rejestrze następuje w drodze uchwały organu właściwego.

Organ prowadzący rejestr przekazuje wnioskodawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego. Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

1)            numer zaświadczenia;

2)            oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

3)            numer księgi rejestrowej;

4)            firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

5)            oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;

6)            adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;

7)            datę wystawienia.

 1. Przekazanie zawiadomienia do CEIDG o zmianie wpisu

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

Ile zapłacisz

271 zł

Gdzie zapłacić: opłatę od wniosku wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, który prowadzi rejestr podmiotów leczniczych do którego chcesz się wpisać. Informacje na temat numeru konta, na które należy wpłacić opłatę znajdziesz podczas wypełniania wniosku w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Ile będziesz czekać

Organ rejestrowy zmieni twój wpis w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Jak możesz się odwołać

Od odmowy zmiany wpisu możesz złożyć odwołanie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem wojewody. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Czy ta strona była przydatna?