Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu podmiotu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wykonujesz działalność leczniczą? Zmieniły się twoje dane? Pamiętaj, że taką zmianę musisz zgłosić. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w RPWDL.

Wniosek podpiszesz profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest jawnym, elektronicznym rejestrem prowadzonym dla podmiotów leczniczych przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego.

Sprawdź adresy organów rejestrowych dla podmiotów leczniczych w poszczególnych województwach

Kto musi zgłaszać zmianę danych w rejestrze

Zmianę danych w RPWDL zgłaszają podmioty lecznicze wpisane do rejestru działalności leczniczej. W szczególności mogą to być:

 • przedsiębiorcy
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • jednostki budżetowe
 • instytuty badawcze
 • fundacje i stowarzyszenia
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą
 • jednostki wojskowe.

Jakie zmiany trzeba zgłaszać do rejestru

Do rejestru musisz zgłosić zmianę tych danych, które są tam wpisane. Są to: 

 • oznaczenie podmiotu leczniczego
 • firma, nazwa albo imię i nazwisko
 • adres
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 • dane podmiotu tworzącego – jeśli nie jesteś przedsiębiorcą
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
 • forma organizacyjno-prawna
 • rodzaj działalności leczniczej i zakres świadczeń zdrowotnych
 • dane dotyczące struktury organizacyjnej zakładu leczniczego
 • data wpisu do rejestru
 • data zmiany wpisu do rejestru
 • data i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru
 • miejsce przechowywania dokumentacji medycznej (w przypadku likwidacji)
 • dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji
 • daty i wyniki przeprowadzonych kontroli.

Kto może złożyć wniosek o zmianę wpisu

 • podmiot, który wykonuje działalność leczniczą
 • osoba uprawniona, na przykład osoba która reprezentuje podmiot leczniczy.

Jeśli nie zgłosisz zmiany twoich danych wpisanych do rejestru, możesz dostać karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoś zmianę danych w ciągu 14 dni od dnia powstania zmiany.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą składa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony RPWDL, z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę wpisu podmiotu leczniczego

Wniosek o zmianę wpisu w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) możesz złożyć wyłącznie elektronicznie w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

 • zaloguj się w rejestrze
 • wybierz czynność „nowy wniosek”
 • określ rodzaj wniosku poprzez kliknięcie „wniosek o zmianę wpisu”.

Wniosek uzupełnij tylko w tych polach, w których zachodzi zmiana uzasadniająca złożenie wniosku. Jeśli musisz przedstawić dokumenty będące podstawą dokonania zmiany wpisu, dołącz je w formie załączników, klikając w zakładkę „załączniki”.

Gdy poprawnie uzupełnisz wszystkie pola, podpisz wniosek za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego i wyślij.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
 • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ponadto oświadczenie zawiera:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Termin

Zgłoś zmianę danych w ciągu 14 dni od dnia powstania zmiany.

 1. Wojewoda weryfikuje wniosek formalnie i merytorycznie

Wojewoda zweryfikuje poprawność oraz kompletność złożonych przez ciebie dokumentów.

Jeśli złożone dokumenty nie będą spełniały wymagań formalnych, wojewoda wezwie cię do ich uzupełnienia. W wezwaniu zostaniesz pouczony, że w przypadku nie usunięcia braków wniosek nie zostanie rozpatrzony. Na uzupełnienie braków będziesz miał 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

Ważne! Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników. 

Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna - wojewoda ocenia, czy zostały spełnione wszystkie wymagania, abyś uzyskać zmianę wpisu.

 1. Wojewoda zmienia wpis w rejestrze albo odmawia zmiany wpisu

Wojewoda dokonuje zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą i wystawia elektroniczne zaświadczenie o zmianie wpisu. Na adres e-mail wnioskodawcy przekazuje informację o wystawieniu zaświadczenia oraz dane umożliwiające pobranie go z systemu teleinformatycznego.

Wojewoda może odmówić zmiany wpisu. Odmowa zmiany wpisu w rejestrze następuje w drodze uchwały organu rejestrowego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

1)            numer zaświadczenia;

2)            oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

3)            numer księgi rejestrowej;

4)            firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

5)            oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;

6)            adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;

7)            datę wystawienia.

 1. Wojewoda przekazuje do CEIDG zawiadomienie o zmianie wpisu

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

Ile zapłacisz

294,50 zł

Opłatę wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, który prowadzi rejestr podmiotów leczniczych, do którego jesteś wpisany.

Informacje na temat numeru konta, na które należy wpłacić opłatę, znajdziesz podczas wypełniania wniosku w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Ile będziesz czekać

Wojewoda, czyli organ rejestrowy, zmieni twój wpis w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Jak możesz się odwołać

Od odmowy zmiany wpisu możesz złożyć odwołanie do Ministra Zdrowia. Zrób to za pośrednictwem wojewody, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Czy ta strona była przydatna?