Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Jeśli chcesz zakończyć działalność leczniczą pamiętaj o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w systemie RPWDL. Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpiszesz profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest jawnym, elektronicznym rejestrem prowadzonym przez określony organ rejestrowy.

W przypadku podmiotów leczniczych tym organem jest wojewoda właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu.

Sprawdź listę organów rejestrowych dla podmiotów leczniczych wraz z ich danymi teleadresowymi w poszczególnych województwach

Kto może złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru

 • podmiot, który wykonuje działalność leczniczą
 • osoba uprawniona (na przykład osoba, która reprezentuje podmiot leczniczy)

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o wykreślenie z rejestru złóż w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza składa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony RPWDL, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) możesz złożyć wyłącznie elektronicznie w aplikacji Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:

 • zaloguj się w aplikacji
 • wybierz zakładkę „nowy wniosek”
 • określ rodzaj wniosku - „wniosek o wykreślenie z rejestru”
 • wpisz datę zakończenia działalności
 • w zakładce „uwagi” wpisz adres, gdzie będzie przechowywania dokumentacja medyczna po zakończeniu działalności.

Jeśli chcesz przedstawić dodatkowe dokumenty, wybierz zakładkę „załączniki”.

Gdy poprawnie uzupełnisz wszystkie pola, podpisz wniosek za pomocą podpisu kwalifikowanego albo profilu zaufanego i wyślij.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

Termin

Wniosek o wykreślenie z rejestru złóż w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności.

 1. Formalna i merytoryczna weryfikacja wniosku

Organ prowadzący rejestr zweryfikuje poprawność oraz kompletność złożonych przez ciebie dokumentów.

Jeżeli złożone dokumenty nie będą spełniały wymagań formalnych, organ wezwie cię do ich uzupełnienia. Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników. W wezwaniu tym, zostaniesz pouczony, że w przypadku nie usunięcia braków wniosek nie zostanie rozpatrzony. Na uzupełnienie braków będziesz miał 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której organ ocenia, czy zostały spełnione wszystkie wymagania do wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 1. Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Organ prowadzący rejestr po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje wykreślenia lub odmawia wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wykreślenie lub odmowa następuje w formie decyzji organu prowadzącego rejestr.

Dokumenty

 1. Przekazanie zawiadomienia do CEIDG o wykreśleniu wpisu

Organ prowadzący rejestr przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy, informację o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

Ile zapłacisz

10,00 zł

Do wniosku o wykreślenie z rejestru dołącz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Opłatę należy wnieść na konto wskazane na stronie internetowej organu prowadzącego rejestr, czyli właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

W terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji o odmowie wykreślenia możesz złożyć odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Czy ta strona była przydatna?