Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Jeśli chcesz zakończyć działalność leczniczą pamiętaj o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w systemie RPWDL. Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpiszesz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest jawnym, elektronicznym rejestrem prowadzonym przez określony organ rejestrowy. W przypadku podmiotów leczniczych organem tym jest wojewoda właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu. Listę organów rejestrowych dla podmiotów leczniczych wraz z ich danymi teleadresowymi w poszczególnych województwach znajdziesz tutaj

Kto może skorzystać z usługi

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W szczególności:

 • przedsiębiorcy,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • jednostki budżetowe,
 • instytuty badawcze,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą,
 • jednostki wojskowe  

- wpisane do rejestru działalności leczniczej.

Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku

 • złożenia oświadczenia o zgodności i kompletności danych niezgodnego ze stanem faktycznym,
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru,
 • rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem,
 • niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych,
 • złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności, wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o wykreślenie z rejestru złóż w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza składa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony RPWDL, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Kto może złożyć wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru

 • podmiot, który wykonuje działalność leczniczą,
 • osoba uprawniona (np. osoba która reprezentuje podmiot leczniczy).

Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru zawiera

 • numer księgi rejestrowej,
 • datę zakończenia działalności leczniczej,
 • miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji podmiotu leczniczego,
 • określenie rodzaju wniosku - zmiana wpisu w rejestrze,
 • oznaczenie organu prowadzącego rejestr wraz z oznaczeniem kodu województwa - dane te znajdziesz w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, 
 • firmę albo nazwę podmiotu leczniczego,
 • adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej lub adres do korespondencji w przypadku spółki cywilnej,
 • podpis osoby uprawnionej do złożenia wniosku. 

Wniosek o wykreślenie podmiotu z  rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) możesz złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej w aplikacji Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Aby tego dokonać zaloguj się w aplikacji i wybierz czynność „nowy wniosek” oraz określ rodzaj wniosku poprzez kliknięcie „wniosek o wykreślenie z rejestru”. We wniosku wpisz datę zakończenia działalności oraz w zakładce „uwagi” wpisz adres, gdzie będzie przechowywania dokumentacja medyczna po zakończeniu działalności. Jeśli chcesz przedstawić dodatkowe dokumenty, dołącz je w formie załączników, klikając w zakładkę „załączniki”. Gdy poprawnie uzupełnisz wszystkie pola, podpisz wniosek za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego i następnie wyślij.

Dokumenty

Termin

Wniosek o wykreślenie z rejestru złóż w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności.

 1. Formalna i merytoryczna weryfikacja wniosku

1. Organ prowadzący rejestr zweryfikuje poprawność oraz kompletność złożonych przez ciebie dokumentów.

2. W przypadku, gdy złożone dokumenty nie będą spełniały wymagań formalnych, organ wezwie cię do ich uzupełnienia (termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników). W wezwaniu tym, zostaniesz pouczony, że w przypadku nie usunięcia braków wniosek nie zostanie rozpatrzony. Na uzupełnienie braków będziesz miał 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której organ ocenia, czy zostały spełnione wszystkie wymagania do wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 1. Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i wydanie decyzji

Organ prowadzący rejestr po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje wykreślenia lub odmawia wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wykreślenie lub odmowa następuje w formie uchwały organu prowadzącego rejestr.

Dokumenty

 1. Przekazanie zawiadomienia do CEIDG o wykreśleniu wpisu

Organ prowadzący rejestr przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy, informację o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

Ile zapłacisz

10,00 zł

Do wniosku o wykreślenie z rejestru dołącz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

W terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia uchwały o odmowie wykreślenia możesz złożyć odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem organu który wydał uchwałę.

Czy ta strona była przydatna?