Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7

Nie jesteś wpisany do CEIDG, ale prowadzisz działalność gospodarczą? A może jesteś podatnikiem VAT lub chcesz zatrudnić nianię na podstawie umowy uaktywniającej? W takim razie złóż zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-7. Ten sam formularz możesz wykorzystać, żeby poinformować urząd o zmianie danych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Usługę zrealizujesz na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów za pośrednictwem aktywnego formularza NIP-7.

Musisz mieć podpis kwalifikowany, żeby złożyć wniosek elektronicznie.

Uwaga! Jeśli masz problem z otwarciem formularzy na Portalu Podatkowym, sprawdź tutaj jak go rozwiązać.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Identyfikator podatkowy NIP dostaniesz na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego. Takie zgłoszenie składasz tylko raz.

Pamiętaj, że możesz mieć wyłącznie jeden NIP. Dlatego nie ma znaczenia rodzaj opłacanych przez ciebie podatków czy liczba lub rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto składa zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-7

Złóż wniosek o nadanie NIP na formularzu NIP-7, jeśli jesteś podatnikiem, który nie podlega wpisowi do CEIDG, ale:

 • prowadzisz działalność gospodarczą (na przykład jako wspólnik spółki jawnej czy partnerskiej)
 • podlegasz rejestracji jako podatnik VAT (na przykład rolnik opodatkowany VAT)
 • jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Złóż wniosek na formularzu NIP-7 też wtedy, gdy nie masz własnej firmy, ale:

 • nie masz numeru PESEL
 • jesteś płatnikiem podatków (na przykład zatrudniasz opiekunkę do dziecka lub gosposię)
 • jesteś płatnikiem na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (na przykład zatrudniasz pracownika jako rolnik ryczałtowy).

Naczelnik urzędu skarbowego nada ci NIP przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP).

Kiedy trzeba złożyć zgłoszenie aktualizacyjne

Złóż NIP-7, gdy chcesz zaktualizować dane, na przykład nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego czy dowodu osobistego.

Masz na to 7 dni od dnia, w którym wystąpiły zmiany.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Jeśli jesteś:

 • podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego – zgłoszenie złóż przed wykonaniem pierwszej czynności związanej ze swoją działalnością. Gdy jesteś osobą fizyczną, to złóż zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7 tylko w przypadku rejestrowania się jako podatnik podatku VAT

Ważne! Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7 składasz niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

 • podatnikiem innych niż VAT podatków lub płatnikiem – zgłoszenie złóż nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z wykonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie identyfikacyjne o nadanie NIP na formularzu NIP-7

Dokumenty

Jeśli zabraknie miejsca we wniosku papierowym, to dołącz do niego listę z informacjami o:

 • pozostałych miejscach prowadzenia działalności (na przykład hurtownie, magazyny, składy)
 • rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością.

Jeśli wypełniasz wniosek elektronicznie, to dodaj odpowiednie pola w formularzu.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

Jeśli jesteś:

 • podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego – zgłoszenie złóż przed wykonaniem pierwszej czynności związanej ze swoją działalnością. Gdy jesteś osobą fizyczną, to złóż zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7 tylko w przypadku rejestrowania się jako podatnik podatku VAT

Ważne! Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7 składasz niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

 • podatnikiem innych niż VAT podatków lub płatnikiem – zgłoszenie złóż nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z wykonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.
 1. Dostaniesz potwierdzenie nadania NIP

Jeśli urząd uzna twój wniosek za poprawny, to dostaniesz potwierdzenie nadania NIP.

Urząd może ci odmówić wydania potwierdzenia, jeśli stwierdzi, że:

 • nie może potwierdzić twojej tożsamości lub istnienia
 • twoje zgłoszenie nie spełnia wymogów
 • masz już NIP
 • jesteś w rejestrze PESEL i nie prowadzisz działalności gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

 • 0 zł – złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego o nadanie NIP (nie podlega opłacie skarbowej)
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalnie, jeśli repreznetuje cię pełnomocnik)

Jeśli działasz przez pełnomocnika szczególnego, powinieneś zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Zgłoszenie identyfikacyjne o nadanie NIP może również złożyć pełnomocnik ogólny.  Pełnomocnika ogólnego, którego umocowujesz do wszystkich spraw podatkowych, zgłaszasz na formularzu PPO-1. Pełnomocnikiem ogólnym może zostać osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy.  

Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Ile będziesz czekać

Urząd nada ci NIP w ciągu 3 dni od otrzymania poprawnie wypełnionego zgłoszenia identyfikacyjnego.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu o odmowie nadania NIP, to masz prawo się od niej odwołać. Odwołanie złóż do dyrektora izby administracji skarbowej, której podlega urząd wydający decyzję w twojej sprawie. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz i odpowiednio to uzasadnij.

Warto wiedzieć

Kody PKD

Pamiętaj, aby w zgłoszeniu podać kod PKD dotyczący przeważającej działalności. Kody PKD sprawdzisz w wyszukiwarce kodów PKD.

Rzetelnie informuj urząd

Pamiętaj, że zgłaszanie aktualizacji danych to jest twój obowiązek. Gdy nie będziesz go przestrzegać, grozi ci kara grzywny za wykroczenie skarbowe. Chodzi o przypadki, gdy nie zgłosisz zmiany danych w terminie lub podasz niepełne albo nieprawdziwe dane.

Unieważnienie lub uchylenie NIP

Urząd może unieważnić z urzędu twój NIP, jeśli okaże się, że:

 • masz więcej niż jeden numer
 • masz numer wydany na podstawie fałszywych lub fikcyjnych danych.

Urząd może uchylić twój NIP, jeśli okaże się, że posługujesz się fałszywym lub fikcyjnym adresem miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Jeśli podasz poprawne dane, to urząd przywróci twój NIP.

 

Czy ta strona była przydatna?