Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Agent ubezpieczeniowy – wpis do rejestru

Chcesz zajmować się sprzedażą ubezpieczeń? Twoją wiarygodność potwierdzi wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Dzięki niemu możesz pracować jako agent ubezpieczeniowy. Sprawdź poniżej, jak uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pamiętaj, że wniosek o wpis do rejestru składa zakład ubezpieczeń. Jeśli jesteś agentem i podpiszesz umowę agencyjną z zakładem, to ten zgłosi ciebie do KNF.

Zakład składa wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami. Ma na to 14 dni od daty zawarcia z tobą umowy. Zakład składa wniosek poprzez system elektroniczny na stronie KNF.

Osoba uprawniona, która nie posiada danych wymaganych do uzyskania Profilu Zaufanego, może złożyć wniosek w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza elektronicznego w postaci wydruku.

Możesz pracować jako agent ubezpieczeniowy, jeśli:

 • masz pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie masz prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne (przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) oraz skarbowe
 • gwarantujesz, że dochowasz rzetelności w pracy
 • masz skończoną przynajmniej szkołę średnią lub średnią branżową
 • zdasz egzamin przygotowany przez zakład ubezpieczeń

Za agentów ubezpieczeniowych uznaje się osoby prowadzące działalność gospodarczą i spółki handlowe.

Te same wymagania powinni też spełniać agenci ubezpieczeniowi:

 • prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
 • w przypadku spółek osobowych i kapitałowych
  • wspólnicy tych spółek, o ile są osobami fizycznymi
  • gdy wspólnikami spółek są osoby prawne – co najmniej połowa ich członków zarządu
 • w przypadku osób prawnych – co najmniej połowa członków zarządu.

Pamiętaj, że jeśli jako agent zajmujesz się umowami ubezpieczeniowymi np. w bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, to dotyczą cię szczególne zasady zdawania egzaminu. Może to polegać np. na mniejszym zakresie tematów na egzaminie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zakład ubezpieczeniowy składa wniosek nie później niż 14 dni od zawarcia z tobą umowy agencyjnej.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Zakład składa wniosek o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Kiedy przedstawiciel ubezpieczyciela złoży wniosek, KNF przyzna mu identyfikator i hasło, aby miał dostęp do rejestru.

Dokumenty

Do wniosku o wpis dołącza się:

Termin

Zakład ubezpieczeniowy składa wniosek nie później niż 14 dni od zawarcia z tobą umowy agencyjnej.

 1. Urząd sprawdzi wniosek

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, urząd wezwie do poprawienia błędów. Na poprawki zakład ubezpieczeniowy będzie mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawi błędów w wyznaczonym terminie, sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Znajdziesz się w rejestrze agentów ubezpieczeniowych

Jeśli spełniasz wymogi, KNF wpisze cię do rejestru. Potem ma 14 dni na to, aby o wpisie powiadomić drogą elektroniczną ubezpieczyciela.

Jeśli na podstawie podanych danych okaże się, że jednak nie odpowiadasz wymogom tej działalności, KNF odmówi wpisania cię do rejestru.

Ile zapłacisz

110 zł

Opłatę skarbową za wpis do rejestru wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Ile będziesz czekać

Wpis otrzymasz w ciągu 30 dni.

Warto wiedzieć

Rejestr agentów ubezpieczeniowych

Informacje o agentach można sprawdzić bezpłatnie w wyszukiwarce internetowej KNF.

Zmiana danych

Jeśli zmieniła się któraś z danych objętych wpisem do rejestru agentów, zakład ubezpieczeń musi to zgłosić. Ma na to 7 dni.

Odpowiedzialność cywilna

Za szkody wyrządzone przez ciebie podczas pracy odpowiada firma ubezpieczeniowa.

Jeśli pracujesz dla kilku ubezpieczycieli i wykonujesz te same zadania, to ty odpowiadasz za powstałe szkody w czasie wykonywanej pracy. Pamiętaj, żeby wykupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, która dotyczy jednego zdarzenia, wynosi równowartość w złotych 1 250 618 euro oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Doskonalenie umiejętności zawodowych

Podnoś swoje umiejętności zawodowe i uczęszczaj na szkolenia co roku. Po zaliczeniu szkolenia dostaniesz dokument, który potwierdza twój udział.

Czy ta strona była przydatna?