Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o ocenę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Chcesz, aby twoje artykuły rolno-spożywcze otrzymały dokument potwierdzający ich jakość handlową? W takim razie złóż wniosek o jego wystawienie. Dzięki temu dostaniesz świadectwo, które stwierdza, że twoje produkty spełniają wymagania jakości handlowej. Sprawdź, jak możesz wystąpić o ocenę jakości handlowej i wystawienie świadectwa.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Aby twój towar spełniał wymogi jakości handlowej, powinien mieć określone właściwości organoleptyczne (rozpoznawane za pomocą zmysłów), fizykochemiczne i mikrobiologiczne odnośnie technologii produkcji, wielkości lub masy. Ponadto twoja żywność powinna odpowiadać wymaganiom wynikającym ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania. Cechy produktu dotyczące jakości handlowej nie są związane z wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

Ocena jakości handlowej to sposób sprawdzenia, czy twoje artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania dotyczące jakości handlowej określone w przepisach. Dotyczy to także dodatkowych wymagań, o których zapewniasz jako producent lub osoba wprowadzająca do obrotu (np. importer). W tym przypadku są to:

 • informacje na opakowaniu,
 • cechy towaru określone w specyfikacji jakościowej, kontrakcie, ateście jakościowym lub innych dokumentach, które również dotyczą jakości handlowej.

Co można zgłosić do oceny

Do oceny jakości handlowej zgłaszasz: produkty rolne, runo leśne, dziczyznę, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze (np.: przetwory z owoców i warzyw, jaja, mięso i przetwory mięsne, ryby i przetwory rybne, przetwory mleczne, przetwory garmażeryjne, przetwory zbożowe, wyroby piekarskie, koncentraty spożywcze, słodycze, herbatki owocowe, miód, tłuszcze roślinne, soki, piwo, napoje bezalkoholowe i alkoholowe).

Pamiętaj, że ocena jakości handlowej twojego towaru nie jest obowiązkowa. A zatem to od ciebie zależy, czy chcesz mieć świadectwo jako potwierdzenie, że oceniona partia twojego towaru spełnia wymagania jakości handlowej.

Pamiętaj, że świadectwo jakości handlowej wydawane jest wyłącznie na partię towaru, którą przedstawisz do oceny.

Jeśli eksportujesz towar poza Unię Europejską, to możesz potwierdzić jego jakość handlową w ramach oceny jakości handlowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

To od ciebie zależy, czy chcesz potwierdzić jakość swoich produktów. Jeśli się na to zdecydujesz, wniosek możesz złożyć w dowolnym terminie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o ocenę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Aby urząd zajął się twoją sprawą, wypełnij wniosek o ocenę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Urząd rozpatruje sprawy tylko na podstawie wniosku.

Wniosek złóż do tego urzędu, który jest w tej okolicy, gdzie aktualnie znajduje się twój towar. Listę wojewódzkich inspektoratów wraz z ich oddziałami znajdziesz na stronie GIJHARS.

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

- informacje o produkcie (m.in. nazwa, jego pochodzenie, rodzaj środka transportu, przeznaczenie (eksport, import, rynek wewnętrzny),

- proponowane miejsce dokonania oceny,

- informacje o producencie lub osobie wprowadzającej do obrotu.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wybierz miejsce oceny i wskaż je we wniosku. Zadbaj o to, aby ocena mogła odbyć się w miejscu, które zapewnia do tego warunki (np. możliwości techniczne, wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy inspektora).

Jeśli chcesz, to we wniosku podaj numer telefonu, aby urząd mógł szybciej uzgodnić z tobą najdogodniejszy termin oceny twojego towaru.

Termin

To od ciebie zależy, czy chcesz potwierdzić jakość swoich produktów. Jeśli się na to zdecydujesz, wniosek możesz złożyć w dowolnym terminie.

 1. Przygotuj się do oceny przez urząd

Urząd skontaktuje się z tobą, żeby uzgodnić termin oceny jakości handlowej twojego towaru.

Po wyznaczeniu terminu oceny przygotuj towar w ilości zgodnej z wnioskiem.

Przygotuj też wszystkie dokumenty potwierdzające jakość handlową twojego towaru, które inspektor przejrzy podczas oceny jakości handlowej.

Zadbaj też o to, żeby udzielić mu niezbędnej pomocy w trakcie sprawdzania twojego towaru.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Oprócz specyfikacji jakościowej produktu, przygotuj także wszystkie inne dokumenty, które – w zależności od rodzaju twojego towaru – potwierdzają jakość handlową twojej żywności (np. kontrakt, atesty jakościowe, wyniki badań laboratoryjnych).

 1. Urząd oceni jakość twojego towaru

Inspektor sprawdzi twój towar oraz dokumenty przedstawione do oceny. Aby ocena twojego towaru była pełna, inspektor może w jej trakcie pobrać też próbki żywności do badań laboratoryjnych, a także w celu sprawdzenia oznakowania.

Po pobraniu próbek twojego towaru inspektor sporządzi protokół. Zanim podpiszesz protokół, masz prawo wnieść do niego swoje uwagi. Masz też prawo do tego, aby odmówić podpisania protokołu.

W przypadku pobrania próbek twojego artykułu do badań laboratoryjnych okres oczekiwania na świadectwo wydłuży się o czas niezbędny do wykonania badań laboratoryjnych.

 1. Dostaniesz świadectwo potwierdzające, że twój towar spełnia lub nie spełnia wymagań jakości handlowej

Po zakończeniu oceny twojego towaru urząd wyda ci świadectwo jakości handlowej. Dokument dostaniesz zarówno, gdy twoja żywność spełnia wymagania jakości handlowej, jak i wtedy, gdy ich nie spełnia.

Zanim dostaniesz świadectwo jakości handlowej, ureguluj opłaty związane z przeprowadzaniem oceny, badaniami i przygotowaniem świadectwa. Jest to niezbędny warunek do wydania ci dokumentu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Dostaniesz jedno świadectwo, w którym inspektor zaznaczy jedno z dwóch pól: towar spełnia, albo towar nie spełnia wymagań jakości handlowej. Inspektor zaznacza właściwe pole na podstawie przeprowadzonej oceny jakości handlowej.

Jeśli zgadzasz się, urząd wyda świadectwo osobie, która ciebie reprezentuje, chociaż sama nie złożyła wniosku.

Ile zapłacisz

Opłaty wnieś przed wydaniem świadectwa, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia rachunku.

Za przeprowadzoną ocenę jakości handlowej twojego towaru zapłacisz odpowiednio według następujących stawek:

1. Dojazd do wskazanego do oceny miejsca:

 • 8,40 zł - jeżeli odległość wynosi do 10 km,
 • 21 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 10 km do 50 km,
 • 63 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 50 km do 100 km,
 • 104 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 100 km do 150 km,
 • 146 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 150 km do 200 km,
 • 167 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 200 km.

2. Poszczególne etapy oceny, w tym za:

 • 36 zł - pobranie próbki do badań laboratoryjnych,
 • badanie organoleptyczne przeprowadzone:

       – 28 zł - w miejscu oceny jakości handlowej,

       – 32 zł - w laboratorium analitycznym,

 • 28 zł - ocenę dokumentów,
 • 100% kosztów za wysłanie próbki do badań,
 • ocenę klasyfikacji mięsności jednej tuszy:

       – 3,70 zł - wieprzowej,

       – 7,50 z - wołowej,

 • ocenę procesu technologicznego, warunków produkcji, składowania oraz transportu artykułu rolno-spożywczego - 28 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy,
 • ocenę zgodności ze specyfikacją procesu produkcji artykułu rolno-spożywczego, który posiada zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia lub gwarantowaną tradycyjną specjalność - w zależności od czasu przeprowadzenia oceny - 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

3. Badania laboratoryjne - stawki za poszczególne badania znajdziesz tutaj.

4. Wydanie świadectwa jakości handlowej - 9 zł.

W przypadku artykułów rolno-spożywczych przewożonych jednym środkiem transportu, w jednej ładowni lub w jednym kontenerze opłatę pobiera się za jedno świadectwo jakości handlowej oraz za jedną ocenę.

Ile będziesz czekać

Urząd rozpatrzy twoją sprawę w ciągu kilku dni. Urząd ustali z tobą dogodny termin oraz miejsce przeprowadzenia oceny.

W przypadku pobrania próbek twojego towaru do badań laboratoryjnych okres oczekiwania na załatwienie sprawy wydłuży się o czas niezbędny do przeprowadzenia badań.

Czy ta strona była przydatna?