Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych (zmiana nazwy lub adresu) na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób (LO2)

Masz zezwolenie na przewozy autobusowe? Wydano ci licencję wspólnotową na przewóz osób? Jeśli zmieniły się twoje dane, np. adres, musisz złożyć wniosek o zmianę danych w zezwoleniu lub licencji. O tym, jak to zrobić, dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przez GITD lub licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób, musi zgłaszać każdorazowo zmianę nazwy lub adresu podane we wniosku o uzyskanie zezwolenia/licencji.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Na zgłoszenie zmiany danych masz 28 dni od dnia, w którym zmieniły się dane.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę danych (zmiana nazwy lub adresu) powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • charakter prawny;
 • numer NIP;
 • dane kontaktowe i sposób odbioru dokumentów.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.

Druk OB może zostać podpisany przez przedsiębiorcę lub reprezentującego go pełnomocnika.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącz:

 • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (druk OB) – jeśli zmienił się twój adres lub siedziba
 • oświadczenie o niekaralności dotyczy wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS – jeśli zaszły zmiany osobowe w organie uprawnionym do reprezentacji spółki
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji spółki według KRS – jeśli zaszły zmiany osobowe w organie uprawnionym do reprezentacji spółki

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki wpisanej do KRS

 • zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej
 • dowód uiszczenia opłaty za zmianę danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub dowód uiszczenia opłaty za zmianę danych w licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji
 • pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłacenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – jeśli reprezentuje cię pełnomocnik

Termin

Na zgłoszenie zmiany danych masz 28 dni od dnia, w którym zmieniły się dane.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd zmieni dane w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób

Główny Inspektor Transportu Drogowego zmieni dane w dokumentach. Otrzymasz nowy blankiet (nowy nr blankietu) zezwolenia/licencji/wypisu z licencji z zaktualizowaną zmianą nazwy lub adresu.

Dokumenty

Rodzaj dokumentu, który otrzymasz zależy od wnioskowanej zmiany.

Ile zapłacisz

 • Opłata za zmianę danych na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 100 zł (załącz tylko w przypadku, gdy zezwolenie było wydane przez GITD)
 • Opłata za zmianę danych na licencji dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób na okres:
  • do 5 lat wynosi 360 zł + 180 zł za każdy wypis z licencji
  • powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 720 zł + 360 zł za każdy wypis z licencji

Opłaty wpłać na konto wskazane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. W tytule przelewu podaj twój NIP.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz zwrócić się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Czy ta strona była przydatna?