Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób (LO1)

Uzyskanie przez przewoźnika drogowego licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Warunkiem uzyskania licencji wspólnotowej jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego na swojej stronie internetowej udostępnia wzory dokumentów:

1. Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób (druk LO1)

2. Wykaz pojazdów – autobus (druk WPA)

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami

Wnioskodawca (przedsiębiorca) składa wniosek wraz z załącznikami do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) - Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego.

Wniosek można złożyć na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej biura. W tym drugim przypadku załącznik (druk WPA) do wniosku składa się również w postaci elektronicznej.

Licencję wydaje się na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, w szczególności kopii zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie licencji zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • adres siedziby, w której prowadzona jest główna działalność
 • charakter prawny
 • numer NIP
 • dane kontaktowe (tel., fax, adres e-mail)
 • określenie terminu, liczby pojazdów i wypisów
 • dane zarządzającego transportem
 • sposób odbioru dokumentów (osobiście/przesyłka kurierska)
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów (autobus) zawiera dane:

 • numer rejestracyjny,
 • marka pojazdu,
 • numer identyfikacyjny pojazdu - VIN,
 • rok produkcji,
 • liczba miejsc,
 • prawo dysponowania pojazdem,
 • ważność prawa dysponowania.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Wniosek możesz wypełnić na komputerze i wydrukować. Wystarczy, że pobierzesz wzór wniosku.
 • W przypadku, gdy będzie cię reprezentował pełnomocnik dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
 1. Weryfikacja formalna

Główny Inspektor Transportu Drogowego sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia usługi.

Dokonuje sprawdzenia, czy wniosek jest poprawnie wypełniony i posiada wszystkie niezbędne załączniki.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentach Główny Inspektor Transportu Drogowego wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

 1. Wydanie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób i wypisu(ów) z tej licencji

Główny Inspektor Transportu Drogowego w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie ze złożonym wnioskiem wydaje bądź odmawia wydania licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób na okres:
- do 5 lat wynosi 3600,00 zł + 396,00 zł za każdy wypis z licencji;
- powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 7200,00 zł + 792,00 zł za każdy wypis z licencji.

Wpłaty należy dokonać na konto wskazane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP przedsiębiorcy.

Wysokość opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono wydania licencji może zwrócić się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Jej rozpatrzenie odbywa się w trybie przewidzianym w art. 127-140 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Warto wiedzieć

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.

Zgodnie z art. 11 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. - właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania  wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.

Czy ta strona była przydatna?