Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Jesteś przedsiębiorcą? Chcesz prowadzić ośrodek doskonalenia techniki jazdy? Zanim zaczniesz musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Przeczytaj opis usługi – dowiesz się, jak uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy jest działalnością regulowaną. Możesz ją wykonywać tylko po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Kto może prowadzić ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Ośrodek możesz prowadzić, jeśli:

 • jesteś przedsiębiorcą – czyli prowadzisz działalność gospodarczą,
 • nie jesteś prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów (np. podrobienie dokumentu). Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i wspólników oraz członków zarządu spółek – jeśli działalność prowadzisz w formie spółki.
 • posiadasz:
  • infrastrukturę techniczną,
  • pojazdy do prowadzenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
  • pojazdy do prowadzenia kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi – w przypadku ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego,
  • warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne pozwalające na bezpieczne i zgodne z wymaganymi warunkami przeprowadzanie zajęć;
 • zapewnisz prowadzenie zajęć przez instruktorów techniki jazdy,
 • w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku:
  • nie byłeś wykreślony z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy z powodu naruszenia przez twoją firmę warunków wykonywania działalności,
  • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w zakresie  ośrodka doskonalenia techniki jazdy bez wpisu do rejestru. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy prowadziłeś działalność po tym, jak Urząd Wojewódzki nie odpowiedział w ciągu 14 dni na złożony przez ciebie wniosek w wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Informacje o infrastrukturze technicznej ośrodka znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Ośrodek możesz prowadzić dopiero po uzyskaniu wpisu. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Wniosek możesz również złożyć w urzędzie miasta i gminy –  wskaż jednocześnie wojewodę, który prowadzi dany rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy. Urząd miasta i gminy przekaże twój wniosek do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. W przypadku, gdy wykonujesz działalność gospodarczą w kilku miejscach położonych na obszarze różnych województw, to musisz uzyskać odrębne wpisy w poszczególnych województwach.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego przyjęcia przez urząd. Powinno ono zawierać:

 • wskazanie daty wpływu oraz przewidywany termin rozpatrzenia wniosku,
 • dane kontaktowe do urzędu,
 • informację o przysługujących ci środkach prawnych (np. prawie do odwołania).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Ośrodek możesz prowadzić dopiero po uzyskaniu wpisu. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

 1. Urząd zweryfikuje twój wniosek

1. W przypadku braków wniosku, urząd wezwie cię do ich usunięcia. Masz na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, to urząd wyda ci decyzję o odmowie wpisu do rejestru.

2. Jeżeli nie zapłacisz opłaty za wpis do rejestru, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to termin od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd odmówi ci wpisu.

3. Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek o wpis do rejestru.


Uwaga

Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Urząd dalej załatwia sprawę – jednak do urzędu miasta, na konto którego powinna być wpłacona opłata, wyśle informację o braku opłaty. Urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

 1. Urząd wpisze cię do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania to urząd wojewódzki wpisze cię do rejestru. W przeciwnym razie  otrzymasz decyzję odmawiającą wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

 1. Otrzymasz zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Urząd wojewódzki wyda ci z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. W zaświadczeniu otrzymasz numer ewidencyjny nadany dla twojego ośrodka.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Opłata za wpis do rejestru

 • 600 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,
 • 1 zł – opłata ewidencyjna za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Na dowodzie wpłaty wyodrębnij kwoty poszczególnych opłat.

Opłata za ewentualne pełnomocnictwo

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni. Termin ten liczy się od dnia złożenia wniosku albo jego uzupełnienia.


Uwaga

Jeśli nie zostaniesz wpisany do rejestru w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o wpis, to możesz rozpocząć prowadzić ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy urząd wezwie cię do uzupełnienia wniosku. Wtedy termin 14 dni liczy się od dnia, w którym uzupełnisz wniosek.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o odmowie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego do Ministra Infrastruktury. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Warto wiedzieć

Kogo urząd wojewódzki poinformuje o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

 • Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej   (CEIDG) – następnego dnia roboczego po załatwieniu sprawy,
 • Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – w terminie 14 dni od dokonania wpisu.

Czy ta strona była przydatna?