Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych

Chcesz założyć prywatne przedszkole? Zarejestruj je w urzędzie miasta lub gminy. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Prywatne (niepubliczne) przedszkole może prowadzić osoba fizyczna lub osoba prawna (stowarzyszenie, fundacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna). Przedszkoli niepublicznych nie mogą założyć spółki nieposiadające osobowości prawnej (np. spółka komandytowa, spółka cywilna). Przedszkoli niepublicznych nie mogą założyć także organy państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, które są uprawnione do zakładania i prowadzenia wyłącznie szkół i placówek publicznych.

Prowadzenie niepublicznego przedszkola nie jest działalnością gospodarczą. Nie wymaga zatem rejestracji w CEIDG. Niemniej w przypadku osób prawnych (spółka z o.o., spółka akcyjna) konieczne jest zarejestrowanie w KRS.

Pamiętaj! Lokal przeznaczony na przedszkole musi uzyskać pozytywne opinie Sanepidu oraz Straży Pożarnej potwierdzające, że w lokalu są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci. 

Szczegółowe warunki, które musi spełniać taki lokal, zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Zgłoszenie złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której znajduje się przedszkole.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś przedszkole do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powinno zawierać:

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) określenie nazwy przedszkola;

3) określenie typu i rodzaju przedszkola (ogólnodostępne / z oddziałami integracyjnymi / integracyjne / specjalne);

4) określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania przedszkola;

5) wskazanie miejsca prowadzenia przedszkola oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

6) statut przedszkola,

7) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu,

8) dane niezbędne do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (RSPO).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Statut przedszkola  wymagany przy wpisie do ewidencji powinien określać:

 1. nazwę i typ przedszkola oraz jego zadania;
 2. osobę prowadzącą przedszkole;
 3. organy przedszkola oraz zakres ich zadań;
 4. organizację przedszkola;
 5. prawa i obowiązki pracowników oraz dzieci i ich rodziców, w tym przypadki, w których dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków przedszkola;
 6. sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola;
 7. zasady przyjmowania dzieci do przedszkola.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz zawiera dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu (nazwa uczelni, kierunek studiów). Wykaz powinien być podpisany przez osobę zamierzającą prowadzić przedszkole niepubliczne.

Do wykazu nie należy załączać kopii dyplomów i świadectw.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja o warunkach lokalowych powinna potwierdzać:

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- możliwość realizacji innych zadań statutowych,

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W informacji o warunkach lokalowych należy również zawrzeć szczegółowe informacje na temat posiadanego tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzone przedszkole (jeśli wnioskodawca dysponuje, np. umową najmu to powinien szczegółowo opisać kiedy ta umowa została zawarta). Dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do lokalu jest np. akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp. - dokumenty te również można załączyć do zgłoszenia.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Formularz zawiera dane uzupełniające, niezbędne do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (RSPO).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Ta opinia dotyczy spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 • Złóż kopię dowodu osobistego albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w zależności od tego czy jesteś osobą fizyczną czy prawną.
 • Opinie wydane przez Sanepid oraz Straż Pożarną muszą być pozytywne.

Uwaga! Niektóre urzędy wymagają dołączenia zaświadczenia o niekaralności (jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna).

W poszczególnych urzędach miast lub gmin istnieją różne wymogi odnośnie składanych załączników. Przykładowo, niektóre urzędy wymagają dołączenia pozwolenia na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania (w budynkach, które wcześniej nie były wykorzystywane na cele oświatowe). Dlatego warto, jeszcze przed złożeniem wniosku, upewnić się, jakie załączniki są wymagane w konkretnym urzędzie miasta lub gminy, do której składasz wniosek. Informacje te są często podane na stronach internetowych urzędów.

 1. Urząd sprawdzi twoje zgłoszenie

Jeśli urząd stwierdzi, że zgłoszenie jest niekompletne, albo statut przedszkola jest sprzeczny z obowiązującym prawem, wezwie cię do uzupełnienia lub poprawienia dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, to twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

 1. Dostaniesz zaświadczenie o wpisie do ewidencji

Urząd wpisze twoje przedszkole do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz doręczy ci zaświadczenie o wpisie przedszkola do ewidencji. Urząd przekaże również kopię zaświadczenia właściwemu kuratorowi oświaty oraz urzędowi skarbowemu.

Dostaniesz decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • twoje zgłoszenie nie zawiera wszystkich danych, albo podane dane są błędne i mimo wezwania ich nie uzupełniłeś lub nie poprawiłeś w wyznaczonym terminie;
 • statut przedszkola jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie zmieniłeś go.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

1) nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji przedszkola;

2) datę i numer wpisu do ewidencji;

3) nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj przedszkola;

4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą przedszkole;

5) adres przedszkola.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

Jak możesz się odwołać

Możesz się odwołać od decyzji. Odwołanie złóż do kuratora oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który ją wydał.

Warto wiedzieć

Zgłaszaj zmiany

Jeśli po wpisie do ewidencji zmienią się dane podane przez ciebie w zgłoszeniu, to w ciągu 14 dni musisz zgłosić te zmiany do urzędu miasta lub gminy.

Jak dostać dotację z budżetu miasta lub gminy

Aby dostać dotację dla przedszkola z budżetu gminy złóż wniosek o przyznanie dotacji i podaj liczbę dzieci w przedszkolu. Wniosek złóż do 30 września danego roku, aby gmina przyznała ci dotację na następny rok budżetowy. Gminna dotacja wynosi nie mniej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko. Dotacja ta jest wypłacana w 12 częściach, na rachunek bankowy przedszkola.

Realizuj podstawę programową

Prywatne przedszkola również muszą realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Kwalifikacje nauczycieli

Nauczyciele w prywatnych przedszkolach muszą mieć kwalifikacje takie, jakimi legitymują się nauczyciele zatrudniani w przedszkolach publicznych.

Kiedy możesz zamknąć przedszkole

Przedszkole możesz zlikwidować z końcem roku szkolnego. Pamiętaj, żeby co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, urząd, który wpisał przedszkole do ewidencji, oraz gminę, na której terenie znajduje się przedszkole.

Urząd wykreśli cię, jeśli:

 • nie uruchomisz przedszkola w terminie wskazanym w zgłoszeniu
 • sąd wyda prawomocne orzeczenie zakazujące ci prowadzenia działalności oświatowej
 • zostanie stwierdzone, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność twojego przedszkola jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem
 • wpisu dokonano z naruszeniem prawa
 • przedszkole nie będzie działało przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Dostaniesz z urzędu decyzję o wykreśleniu z ewidencji, co jest równoznaczne z likwidacją prywatnego przedszkola.

Czy ta strona była przydatna?