Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoś przedszkole do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Chcesz założyć prywatne przedszkole? Najpierw musisz uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej w urzędzie miasta lub gminy. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli chcesz założyć przedszkole niepubliczne (tak zwane przedszkole prywatne) musisz uzyskać wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Założycielem przedszkola prywatnego może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna, czyli na przykład stowarzyszenie, fundacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna.

Przedszkola niepublicznego nie mogą założyć spółki nieposiadające osobowości prawnej (na przykład spółka komandytowa lub spółka cywilna). Przedszkoli niepublicznych nie mogą zakładać także organy państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Są one uprawnione do zakładania i prowadzenia wyłącznie szkół i placówek publicznych.

Prowadzenie niepublicznego przedszkola nie jest działalnością gospodarczą. Jeśli działasz jako osoba fizyczna nie musisz zatem rejestrować się w CEIDG. W przypadku osób prawnych, które nie są wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS – nie ma potrzeby uzyskiwania takiego wpisu.

Zanim zgłosisz przedszkole do ewidencji:

 • przygotuj lokal na przedszkole i uzyskaj dla niego pozytywne opinie Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid) oraz Państwowej Straży Pożarnej. Opinie powinny potwierdzać, że w lokalu są bezpieczne i higieniczne warunki do pobytu dzieci
 • pozyskaj odpowiednio wykwalifikowanych pracowników pedagogicznych i dyrektora przedszkola
 • przygotuj statut przedszkola.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoś przedszkole do ewidencji przed jego założeniem.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Zgłoszenie złóż do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której zamierzasz założyć przedszkole.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś przedszkole do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Możesz złożyć zgłoszenie na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu. Zgłosznie złożone przez internet musi być podpisane podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym

Sprawdź, czy urząd prowadzący ewidencję udostępnia na swojej stronie internetowej wzór formularza zgłoszeniowego. W formularzu znajdziesz listę załączników wymaganych przez organ ewidencyjny.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powinno zawierać:

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) określenie nazwy przedszkola;

3) określenie typu i rodzaju przedszkola (ogólnodostępne / z oddziałami integracyjnymi / integracyjne / specjalne);

4) określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania przedszkola;

5) wskazanie miejsca prowadzenia przedszkola oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

6) statut przedszkola,

7) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu,

8) dane niezbędne do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (RSPO).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Statut przedszkola  wymagany przy wpisie do ewidencji powinien określać:

 1. nazwę i typ przedszkola oraz jego zadania;
 2. osobę prowadzącą przedszkole;
 3. organy przedszkola oraz zakres ich zadań;
 4. organizację przedszkola;
 5. prawa i obowiązki pracowników oraz dzieci i ich rodziców, w tym przypadki, w których dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków przedszkola;
 6. sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola;
 7. zasady przyjmowania dzieci do przedszkola.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz zawiera dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu (nazwa uczelni, kierunek studiów). Wykaz powinien być podpisany przez osobę zamierzającą prowadzić przedszkole niepubliczne.

Do wykazu nie należy załączać kopii dyplomów i świadectw.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja o warunkach lokalowych powinna potwierdzać:

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- możliwość realizacji innych zadań statutowych,

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W informacji o warunkach lokalowych należy również zawrzeć szczegółowe informacje na temat posiadanego tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzone przedszkole (jeśli wnioskodawca dysponuje, np. umową najmu to powinien szczegółowo opisać kiedy ta umowa została zawarta). Dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do lokalu jest np. akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp. - dokumenty te również można załączyć do zgłoszenia.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Formularz zawiera dane uzupełniające, niezbędne do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (RSPO).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Opinia zawiera ocenę bezpieczeństwa i warunków higienicznych nauki i pracy, które powinny spełniać wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Złóż kopię dowodu osobistego albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w zależności od tego czy jesteś osobą fizyczną czy prawną.

Opinie wydane przez Sanepid oraz Straż Pożarną muszą być pozytywne.

Uwaga! Niektóre urzędy wymagają dołączenia zaświadczenia o niekaralności, jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna. Możesz też spotkać się z wymogiem przedłożenia pozwolenia na użytkowanie budynku lub pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania, jeśli chcesz prowadzić przedszkole w budynku, który wcześniej nie był wykorzystywany na cele oświatowe. Dokładnych informacji o wymaganych załącznikach szukaj na stronie internetowej urzędu, do którego składasz zgłoszenie.

Termin

Zgłoś przedszkole do ewidencji przed jego założeniem.

 1. Urząd sprawdzi twoje zgłoszenie

Jeśli urząd stwierdzi, że zgłoszenie jest niekompletne, albo statut przedszkola jest sprzeczny z obowiązującym prawem, wezwie cię do uzupełnienia lub poprawienia dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, to twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

 1. Dostaniesz zaświadczenie o wpisie do ewidencji

Urząd wpisze twoje przedszkole do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz doręczy ci zaświadczenie o wpisie przedszkola do ewidencji. Urząd przekaże również kopię zaświadczenia właściwemu kuratorowi oświaty oraz urzędowi skarbowemu.

Dostaniesz decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • twoje zgłoszenie nie zawiera wszystkich danych, albo podane dane są błędne i mimo wezwania ich nie uzupełniłeś lub nie poprawiłeś w wyznaczonym terminie;
 • statut przedszkola jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie zmieniłeś go.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

1) nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji przedszkola;

2) datę i numer wpisu do ewidencji;

3) nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj przedszkola;

4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą przedszkole;

5) adres przedszkola.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do kuratora oświaty za pośrednictwem wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub starosty, który wydał decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Jakie masz obowiązki w przypadku zmiany danych

Jeśli po wpisie do ewidencji zmienią się dane podane przez ciebie w zgłoszeniu, poinformuj o tym organ prowadzący ewidencję w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

Jak dostać dotację z budżetu miasta lub gminy

Aby dostać dotację dla przedszkola z budżetu gminy złóż wniosek o przyznanie dotacji i podaj liczbę dzieci w przedszkolu. Wniosek złóż do 30 września danego roku, aby gmina przyznała ci dotację na następny rok budżetowy. Gminna dotacja wynosi nie mniej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko. Dotacja ta jest wypłacana w 12 częściach, na rachunek bankowy przedszkola.

O czym musisz pamiętać prowadząc przedszkole niepubliczne

Prywatne przedszkola muszą realizować programy wychowania przedszkolnego, uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Nauczyciele w prywatnych przedszkolach muszą mieć kwalifikacje takie, jakimi legitymują się nauczyciele zatrudniani w przedszkolach publicznych.

Kiedy możesz zamknąć przedszkole

Przedszkole możesz zlikwidować z końcem roku szkolnego. Pamiętaj, żeby co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, urząd, który wpisał przedszkole do ewidencji, oraz gminę, na której terenie znajduje się przedszkole.

W jakich sytuacjach urząd wykreśli przedszkole z ewidencji

Urząd wykreśli przedszkole z ewidencji, jeśli:

 • nie uruchomisz przedszkola w terminie wskazanym w zgłoszeniu
 • sąd wyda prawomocne orzeczenie zakazujące ci prowadzenia działalności oświatowej
 • zostanie stwierdzone, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność twojego przedszkola jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem
 • wpisu dokonano z naruszeniem prawa
 • przedszkole nie będzie działało przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Dostaniesz z urzędu decyzję o wykreśleniu z ewidencji, co jest równoznaczne z likwidacją prywatnego przedszkola.

Czy ta strona była przydatna?