Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

Jesteś właścicielem zabytku, pamiętaj, że podlega on szczególnej ochronie. Jeśli planujesz zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków to musisz uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia zabytku. Poniżej dowiesz się jak uzyskać takie pozwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jedną z form ochrony zabytków w Polsce jest wpisanie zabytku do rejestru zabytków, który na terenie danego województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków wiąże się dla właściciela nieruchomości z licznymi zadaniami i obowiązkami związanymi z utrzymaniem zabytkowego obiektu i zachowaniem jego wartości. Zagospodarowanie takiej zabytkowej nieruchomości, w tym zmiana przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków może odbywać się jedynie w ograniczonym zakresie i pod nadzorem służb konserwatorskich, które na taką zmianę muszą wydać odpowiednie pozwolenie.

Kto może wystąpić o wydanie pozwolenia

Wniosek o pozwolenie może złożyć osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do korzystania z zabytku (np. własność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd) albo inne prawo do korzystania z zabytku (np. najem, dzierżawa, użyczenie) – pod warunkiem zgody właściciela.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem robót.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie urzędy ochrony zabytków

Wniosek złóż do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków, właściwego dla miejsca położenia zabytku.

Część wojewódzkich konserwatorów zabytków przekazało uprawnienia do wydawania pozwoleń miejskim, powiatowym lub gminnym konserwatorom zabytków.

Zanim złożysz wniosek, upewnij się, który urząd jest właściwy do załatwienia twojej sprawy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się zabytek.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
 • wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.
 • uzasadnienie wniosku.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku złóż tylko wtedy, gdy chcesz uzyskać pozwolenie na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku ruchomego.

Zapytaj konserwatora zabytków, do którego składasz wniosek, czy nie są potrzebne jeszcze inne dokumenty.

Termin

Przed rozpoczęciem robót.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś niezbędne dane we wniosku.
Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.
Urząd zawiadomi cię, że twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana jeśli w wyznaczonym terminie:

 • nie poprawisz błędów lub nie uzupełnisz braków we wniosku,
 • nie dołączysz do wniosku dowodu zapłaty opłaty skarbowej,

 1. Otrzymasz decyzję w sprawie zmiany przeznaczenia zabytku lub sposobu korzystania z tego zabytku

Jeśli twój wniosek spełnia wymagania, urząd wyda decyzję o udzieleniu ci pozwolenia. Pamiętaj, że pozwolenie może określać dodatkowe warunki i obowiązki, które musisz spełnić.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
 • informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy;
 • wskazanie terminu ważności pozwolenia.

Pozwolenie na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku może określać warunki polegające na obowiązku podjęcia działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Ile zapłacisz

82 zł

+ 17 zł za ewentualne pełnomocnictwo.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji to możesz złożyć odwołanie za pośrednictwem konserwatora zabytków, który wydał decyzję do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Wznowienie postępowania przez urząd

Urząd może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia na zmianę przeznaczenia zabytku lub sposobu korzystania z tego zabytku, a następnie pozwolenie to może zostać cofnięte lub zmienione. Dotyczy to przypadków, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Kary za brak pozwolenia, niszczenie, uszkadzanie lub niedostateczną opiekę nad zabytkiem

 • Wykonywanie bez pozwolenia albo niezgodnie z warunkami pozwolenia robót budowlanych przy zabytku lub w jego otoczeniu podlega karze grzywny.
 • Za uszkodzenie lub zniszczenie zabytku grozi ci kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • Nieumyślnie uszkodzenie lub zniszczenie zabytku podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • Brak należytego zabezpieczenia zabytku przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Czy ta strona była przydatna?