Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przewoźnik drogowy – uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób/rzeczy

Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób albo rzeczy? Musisz mieć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, który potwierdza, że posiadasz wiedzę niezbędną do wykonania działalności transportowej. Sprawdź, jak uzyskać certyfikat.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych

To dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Kto potrzebuje certyfikatu kompetencji zawodowych

Przynajmniej jedna z osób fizycznych zarządzających transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych, aby uzyskać zezwolenie/licencje uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego/międzynarodowego transportu drogowego,

Gdzie i kiedy odbywają się egzaminy

Egzaminy odbywają się w wybranych miastach w Polsce (m. in. w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu), a przeprowadzają je komisje egzaminacyjne działające przy Instytucie Transportu Samochodowego (ITS). Instytut pisemnie zawiadomi cię o terminie, miejscu i zakresie egzaminu.

Sprawdź najbliższy termin egzaminu.

Zwolnienie z egzaminu

Jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, to możesz być zwolniony z egzaminu pisemnego.

Natomiast, jeśli ukończyłeś studia, których program obejmuje część zagadnień wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów.

W obu przypadkach musisz udokumentować posiadane wykształcenie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni przed zaproponowaną we wniosku datą egzaminu.

Gdzie załatwisz sprawę

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

We wniosku podaj zakres kompetencji zawodowych, o które się ubiegasz (transport drogowy osób albo rzeczy) oraz proponowaną datę i miejsce egzaminu.

Jeśli ubiegasz się równolegle o oba certyfikaty to musisz złożyć dwa oddzielne wnioski.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zgodnie z  załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 26 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Wniosek zawiera:

 1. Imię, nazwisko wnioskodawcy,
 2. Data i miejsce urodzenia,
 3. Nr PESEL,
 4. Adres do korespondencji, telefon,
 5. Zakres kompetencji zawodowych o które ubiega się wnioskodawca (transport osób  albo transport rzeczy),
 6. Proponowana data i miejsce egzaminu.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zgodnie z  załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 26 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Deklaracja zawiera:

 1. Imię, nazwisko wnioskodawcy,
 2. Data i miejsce urodzenia,
 3. Nr PESEL,
 4. Zakres zagadnień objętych egzaminem w zakresie wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy określony w załączniku I część I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.,
 5. Wykaz dokumentów załączonych do wniosku uprawniających do zwolnienia z całości egzaminu albo z części egzaminu obejmującego test pisemny z tytułu ukończenia studiów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 Regulaminu określającego warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Np. program studiów, suplement do dyplomu lub wypis przedmiotów i ocen itp.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącz:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów lub
 • świadectwo ukończonych studiów podyplomowych

Możesz dołączyć kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu, notariusza lub pracownika Instytutu na podstawie przedstawionych oryginałów.

Termin

14 dni przed zaproponowaną we wniosku datą egzaminu.

 1. Instytut Transportu Samochodowego zweryfikuje twój wniosek

Jeśli twój wniosek jest kompletny zostaniesz pisemnie poinformowany o:

 • miejscu
 • terminie
 • zakresie egzaminu

oraz

 • uzyskanych zwolnieniach z części egzaminu pisemnego, jeśli o takie zwolnienia się ubiegałeś.

Gdy złożysz niekompletny lub niewłaściwie wypełniony wniosek, ITS wezwie cię do usunięcia braków lub zwróci ci wniosek w ciągu 7 dni w celu uzupełnienia.

 1. Przystąp do egzaminu

Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu testu oraz zadania egzaminacyjnego.

Uwaga! Nawet jeśli jesteś częściowo zwolniony z egzaminu, to i tak musisz rozwiązać pisemne zadanie egzaminacyjne. Nie musisz natomiast odpowiadać na pytania zawarte w modułach, z których uzyskałeś zwolnienie.

Na rozwiązanie testu i zadania egzaminacyjnego masz w sumie 240 minut (po 120 minut na każdą z części). Pomiędzy każdą z części egzaminu przysługuje przerwa nie dłuższa niż 15 minut.

Test i zadanie egzaminacyjne są sprawdzane w terminie 14 dni od dnia egzaminu.

Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami obejmujących w każdym module po 8 losowo wybranych pytań – w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy. Za udzielenie pełnej odpowiedzi na pytanie otrzymasz 1 punkt (razem 64).

Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania, obejmujących w każdym z przykładów po dwa pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców. W zależności od jakości odpowiedzi otrzymuje się od 0 do 4 punktów. Każda ocena ma swoją wagę równą 4. Zatem maksymalna liczba punktów za zadanie egzaminacyjne wynosi 64 punkty (4 pytania x 4 punkty z oceny x 4 waga = 64).

Przeczytaj

Aby zaliczyć test oraz zadanie egzaminacyjne musisz uzyskać co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części.Egzamin zdasz jeśli z dwóch części egzaminu uzyskasz co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór protokołu określa załącznik nr 3 zarządzenia Nr 26 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Termin

Sprawdź, gdzie i kiedy odbędzie się najbliższy egzamin.

 1. Instytut Transportu Samochodowego wyda ci certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób

Jeśli zdasz egzamin, ITS wyśle do ciebie certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób w ciągu 28 dni od daty egzaminu.

Jeśli starałeś się o całkowite zwolnienie z egzaminu, to otrzymasz certyfikat po pozytywnej weryfikacji twojego wniosku, najpóźniej w ciągu 28 dni od daty wpływu wniosku do ITS.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Certyfikat wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, który jest podmiotem wyznaczonym przez Polskę do wydawania certyfikatów.

Certyfikat stanowi wystarczający dowód kompetencji zawodowych , o których mowa w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Ile zapłacisz

Opłata za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

 • 500 zł – za egzamin
 • 300 zł – za wydanie certyfikatu

Łącznie musisz zapłacić 800 zł.

Opłaty w przypadku zwolnienia z egzaminu

Jeśli składasz wniosek o:

 • częściowe zwolnienie z egzaminu (w zakresie objętym programem studiów) – zapłać opłatę za egzamin (500 zł) pomniejszoną o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego jesteś zwolniony
 • całkowite zwolnienie z egzaminu – zapłać tylko za wydanie certyfikatu – 300 zł

Gdzie zapłacić: opłatę za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych wpłać na konto Instytutu Transportu Samochodowego (numer konta znajdziesz na stronie Instytutu Transportu Samochodowego).

 • 17zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Centrum Obsługi Podatnika Miasta Stołecznego Warszawy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Certyfikat uzyskasz w ciągu 28 dni od daty egzaminu, a jeśli jesteś zwolniony z egzaminu to nie później niż w ciągu 28 dni od daty zarejestrowania wniosku.

Jak możesz się odwołać

Skargi i reklamacje możesz składać do Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego:

 • skargi dotyczące sposobu przeprowadzenia egzaminu – nie później niż w terminie 7 dni od dnia egzaminu
 • reklamacje dotyczące wyniku egzaminu – nie później niż w terminie 90 dni od dnia egzaminu

Dyrektor ITS rozpatruje wszelkie skargi i reklamacje w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania.

Warto wiedzieć

Co jeśli nie zdałeś egzaminu
Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego złóż do Instytutu Transportu Samochodowego:

Nie musisz ponownie płacić za wydanie certyfikatu.

Czy ta strona była przydatna?