Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzeczoznawca samochodowy – wpis na listę

Chcesz wykonywać zawód rzeczoznawcy samochodowego? Musisz wpisać się na listę rzeczoznawców samochodowych. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jakie warunki trzeba spełnić żeby uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rzeczoznawcą samochodowym możesz zostać, jeśli:

 • posiadasz co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadasz 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją;
 • posiadasz prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;
 • nie byłeś karany wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 • posiadasz certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego, który wydała ci jednostka akredytowana w polskim systemie akredytacji.

Ważne

Nie musisz mieć 2-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie związanej z motoryzacją, jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę rzeczoznawców samochodowych

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Dołącz świadectwo ukończenia szkoły średniej jako dokument potwierdzający posiadanie średniego wykształcenia albo kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.

2. Dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe powinien potwierdzić posiadanie przez ciebie 2-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie związanej z motoryzacją. Może to być np.: twoja umowa o pracę (wynikająca z Kodeksu pracy) lub świadectwo pracy. Jeśli wykonywałeś opinie i ekspertyzy na podstawie umów o dzieło lub zlecenie, przedstaw za każdy rok po 1 egzemplarzu umowy zawartej z firmą na rzecz której wykonywałeś opinie. Ponadto dołącz kopie wykonanych opinii. Jeśli praktykę zdobyłeś będąc przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to złóż pisemne oświadczenie zawierające informacje o:

 • nazwie oraz adresie wykonywania działalności gospodarczej;
 • numerze identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile taki posiadasz;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej;
 • dacie rozpoczęcia i okresie wykonywania działalności gospodarczej;

Dokumentu potwierdzającego posiadanie 2-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie związanej z motoryzacją nie składasz, jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.

3. Dołącz kopię posiadanego prawa jazdy w kategorii A, B oraz C1 lub C.

4. Zaświadczenie o niekaralności powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

5. Certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego powinien być wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji.

6. Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika złóż pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty za jego udzielenie.

Prawdziwość dokumentów powinna być urzędowo potwierdzona przez kompetentne do tego organy, którymi w tym przypadku będą organy, które wydały dany dokument. Uznawane są również kopie dokumentów potwierdzone notarialnie lub przez jednostki certyfikujące w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Istnieje również możliwość przedłożenia przez ciebie oryginałów wskazanych dokumentów w Ministerstwie Infrastruktury. Wtedy, w szczególnych sytuacjach, zgodność kopii z oryginałem potwierdzi wyznaczony pracownik Departamentu Transportu Drogowego.

Jeśli ubiegasz się o ponowny wpis to dołącz do wniosku:

 • kopię prawa jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności (od wystawienia zaświadczenia nie może minąć więcej niż 6 miesięcy),
 • certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji,
 • zaświadczenie, potwierdzające dotychczasowy wpis na listę rzeczoznawców samochodowych.
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
 1. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli wniosek ma braki – np. nie dołączyłeś wszystkich dokumentów – ministerstwo wezwie cię do ich usunięcia. Ministerstwo poda ci termin, w którym masz to zrobić. Będzie to co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś wezwanie. Jeżeli nie usuniesz braków w podanym terminie, ministerstwo pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie załatwi twojej sprawy.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty za wpis na listę lub opłaty skarbowej za ewentualne pełnomocnictwo, to ministerstwo wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, ministerstwo zwróci ci wniosek.

 1. Ministerstwo wpisze cię na listę rzeczoznawców samochodowych

Jeśli spełniasz warunki do wykonywania zawodu rzeczoznawcy samochodowego to minister wpiszę cię na listę rzeczoznawców samochodowych. Okres wpisu wynika z terminu ważności certyfikatu w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Swój wpis znajdziesz na stronach Ministerstwa Infrastruktury. Ponadto otrzymasz zaświadczenie, które potwierdzi wpis.

W przypadku, gdy nie spełniasz warunku wykonywania zawodu rzeczoznawcy samochodowego, otrzymasz decyzję odmawiającą wpisu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

100 zł – opłata za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych. Opłatę wpłać na rachunek Ministerstwa Infrastruktury.

17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji to możesz złożyć do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Warto wiedzieć

Minister Infrastruktury skreśli cię z listy rzeczoznawców samochodowych w przypadku:

 • upływu terminu ważności certyfikatu w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydanego przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji. Wtedy zostanie do ciebie wysłana informacja o skreśleniu z listy z powodu upływu ważności ww. certyfikatu;
 • nie spełniasz wymagań, które były niezbędne do dokonania wpisu (wskazane są one w art. 79 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo o ruchu drogowym). W takim przypadku ministerstwo zawiadomi ciebie jako rzeczoznawcę oraz stronę (w przypadku wszczęcia postępowania na żądanie strony) o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 § 1 i § 4 k.p.a. W przypadku ustalenia, że nie spełniasz ww. wymagań, minister wyda decyzję o skreśleniu ciebie z listy rzeczoznawców samochodowych;
 • twojej śmierci. Skreślenie nastąpi w momencie uzyskania takiej informacji przez Ministerstwo Infrastruktury.

Czy ta strona była przydatna?