Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzeczoznawca samochodowy – wpis na listę

Chcesz wykonywać zawód rzeczoznawcy samochodowego? Musisz wpisać się na listę rzeczoznawców samochodowych. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jakie warunki trzeba spełnić żeby uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Aby wykonywać czynności rzeczoznawcy samochodowego, musisz mieć określone kwalifikacje i uprawnienia oraz spełnić kilka wymogów formalnych. Potrzebne ci będą:

 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • 2-letnia praktyka zawodowa w dziedzinie związanej z motoryzacją
 • prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C
 • brak karalności wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
 • certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego, który wydała jednostka akredytowana w polskim systemie akredytacji
 • wpis na listę rzeczoznawców samochodowych

Pamiętaj! Nie musisz mieć 2-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie związanej z motoryzacją, jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie – zanim zaczniesz wykonywać czynności rzeczoznawcy samochodowego

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę rzeczoznawców samochodowych

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeśli ukończyłeś studia wyższe na kierunku w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej nie musisz dołączać do wniosku:

 • świadectwa ukończenia szkoły średniej, wystarczy, że dołączysz dyplom ukończenia studiów
 • dokumentu potwierdzającego posiadanie 2-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie związanej z motoryzacją

Dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe powinien potwierdzić posiadanie przez ciebie 2-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie związanej z motoryzacją. Może to być np.: twoja umowa o pracę (wynikająca z Kodeksu pracy) lub świadectwo pracy. Jeśli wykonywałeś opinie i ekspertyzy na podstawie umów o dzieło lub zlecenie, przedstaw za każdy rok po 1 egzemplarzu umowy zawartej z firmą na rzecz której wykonywałeś opinie. Ponadto dołącz kopie wykonanych opinii. Jeśli praktykę zdobyłeś będąc przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to złóż pisemne oświadczenie zawierające informacje o:

 • nazwie oraz adresie wykonywania działalności gospodarczej;
 • numerze identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile taki posiadasz;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej;
 • dacie rozpoczęcia i okresie wykonywania działalności gospodarczej;

Prawo jazdy powinno obejmować kategorie A, B oraz C1 lub C. Do wniosku dołącz kopię prawa jazdy albo zaświadczenie organu wydającego prawo jazdy potwierdzające posiadanie uprawnień w zakresie kategorii A, B oraz C1 lub C,

Zaświadczenie o niekaralności powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Zamiast zaświadczenia możesz dołączyć oświadczanie osoby wnioskującej o wpis, że nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne (oświadczenie powinno zawierać dane wymagane w celu złożenia zapytania o udzielenie informacji o osobie do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego).

Certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego powinien być wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji.

Sprawdź jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Pamiętaj! Wszystkie dokumenty, które dołączasz do wniosku jako kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wydający je organ. Kopie dokumentów mogą być również potwierdzone notarialnie lub przez jednostki certyfikujące w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Istnieje możliwość przedłożenia oryginałów dokumentów w Ministerstwie Infrastruktury i potwierdzenia ich kopii za zgodność z oryginałem.

Termin

W dowolnym momencie – zanim zaczniesz wykonywać czynności rzeczoznawcy samochodowego

 1. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli wniosek ma braki – np. nie dołączyłeś wymaganych dokumentów albo nie zapłaciłeś opłaty za wpis – minister wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś wezwanie. Jeżeli nie usuniesz braków w podanym terminie minister nie załatwi twojej sprawy

 1. Ministerstwo wpisze cię na listę rzeczoznawców samochodowych

Jeśli spełniasz warunki do wykonywania zawodu rzeczoznawcy samochodowego, minister wpiszę cię na listę rzeczoznawców samochodowych. Na potwierdzenie wpisu otrzymasz zaświadczenie, w którym będzie podana data ważności twojego wpisu. Data ważności wpisu jest tożsama z datą ważności certyfikatu w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego.

Swój wpis znajdziesz na stronach Ministerstwa Infrastruktury.

W przypadku, gdy nie spełniasz warunku wykonywania zawodu rzeczoznawcy samochodowego, otrzymasz decyzję odmawiającą wpisu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

100 zł – opłata za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na rachunek Ministerstwa Infrastruktury podany na stronie internetowej ministerstwa.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, jesteś zobowiązany do opłaty skarbowej za dołączenie pełnomocnictwa do sprawy. Opłata nie obowiązuje cię, jeśli twoim pełnomocnikiem jest mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek, babcia, wnuk lub rodzeństwo.

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać ją na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji to możesz złożyć do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Warto wiedzieć

Jakie są wymagania przy ponownym wpisie

Jeśli ubiegasz się o ponowny wpis to dołącz do wniosku:

 • kopię prawa jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C
 • zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności (od wystawienia zaświadczenia nie może minąć więcej niż 6 miesięcy)
 • certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji
 • zaświadczenie, potwierdzające dotychczasowy wpis na listę rzeczoznawców samochodowych
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wpis w wysokości 100 zł

Kiedy rzeczoznawca jest skreślany z listy

Minister Infrastruktury skreśli cię z listy rzeczoznawców samochodowych w przypadku:

 • upływu terminu ważności twojego certyfikatu w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Wtedy zostanie do ciebie wysłana informacja o skreśleniu z listy z powodu upływu ważności ww. certyfikatu
 • jeśli nie spełniasz wymagań, które były niezbędne do dokonania wpisu na listę rzeczoznawców samochodowych. Będzie to ustalane przez ministerstwo w postępowaniu administracyjnym. W przypadku ustalenia, że nie spełniasz ww. wymagań, minister wyda decyzję o skreśleniu ciebie z listy rzeczoznawców samochodowych
 • twojej śmierci. Skreślenie nastąpi w momencie uzyskania takiej informacji przez Ministerstwo Infrastruktury

Czy ta strona była przydatna?