Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przewozić pracowników np. do zakładu pracy lub na miejsce budowy? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na wskazanej linii komunikacyjnej. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przewóz regularny specjalny to przewóz:

 • określonej grupy osób
 • w określonych odstępach czasu
 • po określonych trasach

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek – w zależności od zasięgu przewozów – złóż do:

 • wójta – jeśli przewozy mają odbywać się na obszarze gminy
 • burmistrza albo prezydenta miasta – jeśli przewozy mają odbywać się na liniach istniejącej komunikacji miejskiej
 • starosty – jeśli przewozy mają odbywać się na obszarze powiatu
 • burmistrza albo prezydenta miasta, w którym siedzibę ma związek międzygminny – jeśli przewozy mają odbywać się na obszarze gmin tworzących taki związek
 • prezydenta miasta na prawach powiatu – jeśli przewozy mają odbywać się na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu
 • marszałka województwa – jeśli przewozy mają odbywać się poza obszarem jednego powiatu, ale są na obszarze jednego województwa
 • marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy – jeśli przewozy mają odbywać się poza obszarem jednego województwa

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

 • Oznaczenie przedsiębiorcy – nazwa, adres siedziby, numer NIP, telefon, adres e-mail
 • Opis trasy regularnej (nazwa linii komunikacyjnej) z podaniem przystanku początkowego i końcowego
 • Wnioskowany okres ważności zezwolenia
 • Ilość wnioskowanych wypisów z zezwolenia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Proponowany rozkład jazdy powinien uwzględniać:

 • przystanki
 • godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych
 • długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach
 • odległości między przystankami
 • liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Ważne! Do wniosku będziesz musiał też dołączyć zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Niektóre zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów muszą być uzgadniane z innymi urzędami. Będzie tak gdy:

 • przewozy mają odbywać się na obszarze miasta na prawach powiatu i sąsiedniego powiatu – prezydent miasta na prawach powiatu (do którego składasz wniosek) uzgadnia zezwolenie z właściwym starostą
 • przewozy mają odbywać się na obszarze wykraczającym poza jeden powiat, lecz nie przekraczają granic województwa – marszałek województwa (do którego składasz wniosek) uzgadnia zezwolenie z właściwymi starostami
 • przewozy mają odbywać się na obszarze wykraczającym poza obszar co najmniej jednego województwa – marszałek województwa (do którego składasz wniosek) uzgadnia zezwolenie z właściwymi marszałkami

 1. Zapłać opłatę za zezwolenie

Wpłać opłatę przed odbiorem zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów specjalnych i wypisów z niego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Urząd wyda ci zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Twoje zezwolenie będzie ważne maksymalnie 5 lat. Poza zezwoleniem, urząd wyda ci też odpowiednią liczbę wypisów z zezwolenia.

Urząd odmów wydania zezwolenia, jeśli:

 • projektowana linia regularna będzie kolidowała z już istniejącymi liniami regularnymi (wyjątkiem będzie sytuacja, gdy linia będzie obsługiwana tylko przez jednego przewoźnika lub przez jedną grupę przewoźników)
 • nie będziesz przestrzegać warunków określonych w posiadanym już zezwoleniu
 • będziesz wykonywać przewozy niezgodnie z zezwoleniem

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zezwoleniu na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym określa się w szczególności:

1)     numer ewidencyjny zezwolenia;

2)     nazwa organu wydającego zezwolenie;

3)     miejscowość i datę wydania zezwolenia;

4)     podstawę prawną;

5)     przedsiębiorcę, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

6)     nazwę linii regularnej specjalnej i trasę;

7)     termin ważności zezwolenia.

Wzór według załącznika  nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń.

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W wypisie z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym określa się w szczególności:

1)     numer ewidencyjny wypisu i numer zezwolenia;

2)     nazwę organu wydającego wypis z zezwolenia;

3)     miejscowość i datę wydania wypisu z zezwolenia;

4)     podstawę prawną;

5)     przedsiębiorcę, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

6)     nazwę linii regularnej specjalnej i trasę;

7)     termin ważności wypisu z zezwolenia.

Wzór według załącznika  nr 9 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń.

Ile zapłacisz

Wysokość opłat za przewóz regularny specjalny na obszarze gminy:

Okres ważności zezwolenia Kwota (w zł)
do roku 50
do 2 lat 75
do 3 lat 100
do 4 lat 125
do 5 lat 150

Wysokość opłat za przewóz regularny specjalny na obszarze powiatu:

Okres ważności zezwolenia Kwota (w zł)
do roku 125
do 2 lat 150
do 3 lat 175
do 4 lat 225
do 5 lat 275

Wysokość opłat za przewóz regularny specjalny na obszarze wykraczającym poza granicę co najmniej jednego powiatu, ale niewykraczający poza obszar województwa:

Okres ważności zezwolenia Kwota (w zł)
do roku 175
do 2 lat 200
do 3 lat 225
do 4 lat 275
do 5 lat 300

Wysokość opłat za przewóz regularny specjalny na obszarze wykraczającym poza granicę co najmniej jednego województwa:

Okres ważności zezwolenia Kwota (w zł)
do roku 250
do 2 lat 275
do 3 lat 300
do 4 lat 325
do 5 lat 350

Opłata za wypis wynosi 1% wysokości opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłatę za zezwolenie wpłać ją na konto urzędu, w którym składasz składasz wniosek (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu marszałkowskiego, miasta, gminy lub starostwa).

 

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli urząd odmówi ci wydania zezwolenia, możesz złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję odmowną. Złóż je w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Kierowca wykonujący przewóz specjalny musi mieć przy sobie odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia i aktualny rozkład jazdy. Taki kierowca musi mieć ponadto:

 • kartę kierowcy
 • zapisy tachografu
 • zaświadczenie od przedsiębiorcy (w przypadku braku tachografu)

Zmiana danych

Jeśli zmieniły się dane zawarte w zezwoleniu, złóż wniosek o zmianę zezwolenia. Jeżeli zmieniły się dane, podane we wniosku lub załącznikach, zgłoś to do urzędu, który wydał ci zezwolenie. Masz na to 14 dni, od dnia zmiany tych danych.

Czy ta strona była przydatna?