Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu (WPR poza UE)

Chcesz wykonywać autobusami międzynarodowe przewozy regularne osób poza obszarem państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii? Potrzebujesz na to zezwolenia. Poniżej dowiesz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest przewóz regularny osób

Przewóz regularny – to publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami. Przewóz międzynarodowy oznacza, że miejsce odjazdu znajduje się w kraju członkowskim UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, a miejsce docelowe – w państwie trzecim.

Przewóz odbywa się autobusami zarejestrowanymi w kraju członkowskim, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorcy.

Warunki uzyskania zezwolenia na międzynarodowy przewóz regularny osób

Warunkiem uzyskania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Szwajcarię jest posiadanie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Pojazdy wskazane we wniosku muszą być zgłoszone do licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.

Liczba wnioskowanych wypisów z zezwolenia nie może być większa niż liczba pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 • Opis trasy regularnej międzynarodowej linii autobusowej
 • Oznaczenie przedsiębiorcy – nazwa, adres siedziby, numer NIP, telefon, adres e-mail
 • Oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego przewoźnika (partnera) – nazwa, adres siedziby, telefon
 • Wnioskowany okres ważności zezwolenia
 • Przebieg linii z zaznaczeniem punktów zabierania pasażerów
 • Nazwy obu stron przejść granicznych na trasie przejazdu
 • Częstotliwość kursów
 • Taryfa opłat (jako załącznik)
 • Posiadane wymagane zezwolenia tranzytowe
 • Ilość wnioskowanych wypisów z zezwolenia. (dla przewoźnika polskiego i zagranicznego)
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Umowa polskiego przewoźnika z zagranicznym przewoźnikiem drogowym, przewidzianym do powadzenia przewozów regularnych na danej linii regularnej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Mapa powinna zawierać potwierdzenie nadania jej do urzędu marszałkowskiego (właściwego dla siedziby przedsiębiorcy).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Licencja wspólnotowa zagranicznego przewoźnika drogowego przewidzianego do powadzenia przewozów regularnych na danej linii regularnej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Informacje dotyczące załączników:

 • rozkład jazdy (podpisany i ostemplowany przez polskiego przedsiębiorcę i partnera zagranicznego) – uzgodniony z zagranicznym przewoźnikiem drogowym przewidzianym do powadzenia przewozów regularnych na danej linii regularnej, zawierający:
  • nazwy przystanków (wraz z adresami)
  • czas odjazdów i przyjazdów z przystanków
  • nazwy przejść granicznych (dwustronne)
  • długość linii regularnej, podanej w kilometrach
  • odległości między przystankami
 • harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców pojazdów (w obie strony trasy) - opracowany zgodnie z umową europejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR)
 • kopia licencji Wspólnoty przewoźnika polskiego oraz kopia licencji zagranicznego przewoźnika (partnera)
 • mapa z zaznaczoną trasą przewozu – potwierdzona przez urząd marszałkowski (właściwy dla siedziby przedsiębiorcy)
 • kopia umowy z zagranicznym przewoźnikiem drogowym o wspólnym prowadzeniu linii regularnej 
 • taryfa opłat (w złotówkach i walucie kraju do którego planowana jest linia) – podpisana i ostemplowana przez polskiego przedsiębiorcę i partnera zagranicznego
 • oryginał lub poświadczona przez notariusza kopia pełnomocnictwa od zagranicznego partnera do prowadzenia spraw w jego imieniu, związanych z udzieleniem uprawnienia + opłata skarbowa
 • potwierdzenie zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków – uzgodnione z ich właścicielami lub zarządzającymi na terenie Polski (np. kopie umów, oświadczenia)
 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

GITD sprawdzi, czy dostarczono wszystkie dokumenty i podano niezbędne dane we wniosku. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów.

Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej zajmował się twoją sprawą.

GITD weryfikuje licencję wspólnotową przewoźnika zagranicznego (partnera) i wysyła informację o należnej opłacie za zezwolenie oraz wypisy.

 1. Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych poza Unię Europejską

Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje, bądź odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych osób do krajów trzecich, poza obszar państw UE oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii. W przypadku zgody i zapłaty wymaganych opłat, otrzymasz zezwolenie oraz wypisy z zezwolenia dla ciebie i partnera (przewoźnika) zagranicznego.

Jeśli w GITD jest twoja zgoda na przesyłanie dokumentów kurierem (FPK), zezwolenie oraz wypisy zostaną ci przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany jako adres doręczenia.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór według załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń.

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór według załącznika nr 10 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń.

Ile zapłacisz

Wysokość opłat za zezwolenie zależy od okresu ważności zezwolenia, a także od liczby przystanków początkowych na terytorium Polski.

Opłaty za zezwolenie dla przewozu regularnego, wykonywanego autobusem zgodnie z rozkładem jazdy zawierającym jeden przystanek początkowy na terytorium Polski wynoszą:

 • 400 zł za zezwolenie ważne do 6 miesięcy + 4 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • 800 zł za zezwolenie ważne do roku + 8 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • 1 500 zł za zezwolenie ważne do 2 lat + 15 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • 2 200 zł za zezwolenie ważne do 3 lat + 22 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • 3 000 zł za zezwolenie ważne do 4 lat + 30 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • 3 700 zł za zezwolenie ważne do 5 lat + 37 zł za każdy wypis z zezwolenia

Przelej opłatę na konto wskazane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (opłata dotyczy każdego zgłoszonego we wniosku partnera).

W tytule przelewu koniecznie podaj twój numer NIP polskiego przedsiębiorcy albo pełną nazwę zagranicznego przewoźnika oraz tytuł przelewu (np. linia poza UE trasa).

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę za pełnomocnictwo składane w GITD wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz zwrócić się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Warto wiedzieć

Zmiany danych w zezwoleniu

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych podanych we wniosku o wydanie tych dokumentów w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji wspólnotowej.

Co to jest przewóz regularny specjalny

Przewóz regularny specjalny to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób. Przewozy regularne specjalne obejmują:

 • przewóz pracowników na trasie między miejscem pracy, a miejscem zamieszkania
 • przewóz uczniów i studentów do i z instytucji edukacyjnych

Jeśli międzynarodowy przewóz regularny specjalny odbywa się na podstawie umowy pomiędzy organizatorem i przewoźnikiem, to nie jest wymagane zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych specjalnych.

Czy ta strona była przydatna?