Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj numer EORI

Przywozisz lub wywozisz towary poza obszar Unii Europejskiej? Dokonujesz odprawy celnej? Chcesz ubiegać się o pozwolenie celne, np. procedurę uproszczoną, status AEO lub skorzystać z procedury TIR? Potrzebujesz numeru EORI.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Zaloguj się do usługi e-Klient i wypełnij interaktywny formularz. Podpisz go podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną ze stosowaniem przepisów prawa celnego muszą mieć numer EORI - numer we Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych

EORI to ciąg znaków, który:

 • w przypadku podmiotów krajowych składa się z liter "PL", numeru NIP i ciągu do 17 znaków, 
 • w przypadku podmiotów z krajów trzecich składa się z liter "PL" i ciągu 14 cyfr ze znakiem "Z" na końcu. 

Przedsiębiorcy mogą mieć tylko jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej. Brak EORI wykluczy cię z możliwości importu towarów z krajów spoza UE.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek składasz elektronicznie poprzez platformę PUESC do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań

Co zrobić krok po kroku

 1. Załóż konto na PUESC

Konto założysz na stronie PUESC.  Konto może mieć wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, krajowa lub zagraniczna. Posiadanie aktywnego konta jest niezbędne, żeby prowadzić komunikację elektroniczną w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC), który świadczy swoje usługi poprzez PUESC. 

Możesz posiadać tylko jedno aktywne konto na PUESC.

 1. Zarejestruj w SISC osobę fizyczną

Żeby ubiegać się o nadanie numeru EORI musisz mieć zaawansowany poziom dostępu do konta na PUESC, który jest reprezentowany przez numer ID SISC, czyli unikalny identyfikator przyznawany osobie prawnej lub fizycznej w Systemie Informacyjnym Skarbowo - Celnym. ID SISC jest widoczny w zakładce Moje konto.

Uzyskasz go w następujący sposób:

 • po zalogowaniu wyświetl w menu Formularze>e-Formularze>e-Klient> więcej i wybierz e-formularz Rejestracja_Osoby_Fizycznej  i kliknij Wypełnij formularz lub w zakładce Moje konto wybierz Chcę złożyć elektroniczny wniosek o rejestrację i kliknij Rozpocznij, 
 • w e-formularzu uzupełnij aktywne pola: podaj adres, województwo, powiat oraz gminę, które są zgodne z miejscem zamieszkania oraz numer telefonu,
 • po wypełnieniu wszystkich pól wybierz Wygeneruj dokument,
 • możesz również wybrać przycisk Zapisz formularz jako roboczy – ta funkcja  pozwoli na zapisanie wypełnionego wniosku w zakładce Moje dokumenty>formularze robocze i powrót do niego oraz dalszą edycję później,
 • dokument zapiszesz na dysku komputera lub wydrukujesz po wybraniu funkcji PDF,
 • wygenerowany dokument prześlij do SISC korzystając z następującej ścieżki: Moje dokumenty>do wysyłki>akcje>"wyślij",

Jeśli masz certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany, przed wysłaniem dokumentu podpisz go tymi narzędziami autoryzacyjnymi. Jeśli ich nie masz, dokument prześlij elektronicznie do SISC niepodpisany, wydrukuj go i podpisz wersję papierową. W takim przypadku musisz potwierdzić swoją tożsamość – staw się z wydrukowanym i podpisanym wnioskiem oraz wydrukowanym komunikatem urzędowego potwierdzenia odbioru UPO, który dostałeś na swoje konto w PUESC, w najbliższej jednostce organizacyjnej skarbowo-celnej,

Pamiętaj! Zabierz ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Na potwierdzenie tożsamości masz 7 dni od dnia otrzymania UPO. Po upływie tego terminu, w przypadku niestawienia się w jednostce organizacyjnej SC, proces rejestracji zostanie zakończony wynikiem negatywnym. 

 • twoje dane zostaną zweryfikowane przez system SZPROT tj. System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców Obrotu Towarowego, a następnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu sprawdzi ich poprawność,
 • po sprawdzeniu poprawności  dostaniesz komunikat informujący o potwierdzeniu rejestracji i nadaniu ID SISC. Znajdziesz go na swoim koncie w PUESC, w zakładce Moje dokumenty>odebrane>Potwierdzenie rejestracji.

Dokumenty

 1. Wygeneruj certyfikat celny

Certyfikat celny może uzyskać wyłącznie osoba, która posiada aktywne konto na PUESC i jest osobą zarejestrowaną. Potrzebujesz go do podpisywania wniosków na PUESC, jeśli nie masz podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego

Zaloguj się na konto PUESC, przejdź do zakładki Moje konto>Obsługa certyfikatu SC. Następnie przygotuj komputer do pobrania certyfikatu, zgodnie z Instrukcją postępowania w celu uzyskania certyfikatu celnego oraz wykonania podpisu elektronicznego, dostępną na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki. Na koniec wybierz przycisk Generuj certyfikat celny i postępuj zgodnie z komunikatami, które pojawią się na ekranie.

 1. Zarejestruj Podmiot w SISC

Po zalogowaniu, wyświetl w menu Formularze>e-Formularze>e-Klient>więcej i wybierz wniosek Rejestracja_Podmiotu, następnie Wypełnij formularz. Wypełnij aktywne pola e-formularza. 

Wniosek o rejestrację podmiotu w obszarze "cło" jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru EORI, dlatego w e- formularzu zaznacz pole: obszar działania – cło oraz pole EORI.

We wniosku o nadanie numeru EORI podasz:

 • rodzaj podmiotu i obszar działania (z zaznaczonym polem dotyczącym nadania numeru EORI),
 • numery identyfikacyjne podmiotu (NIP, REGON, KRS, posiadane numery VAT UE),
 • formę prawną prowadzenia działalności,
 • kod PKD głównej działalności,
 • pełną i skróconą nazwę podmiotu oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 • adres siedziby oraz adres do korespondencji,
 • oświadczenia dotyczące: odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku, wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną, wyrażenia zgody na publikację danych podmiotu na stronach Komisji Europejskiej.

Po wypełnieniu wniosku wybierz Generuj dokument, podpisz go podpisem kwalifikowanym, Profilem Zaufanym lub wygenerowanym wcześniej certyfikatem celnym i wyślij do SISC korzystając z zakładki: Moje dokumenty>do wysyłki>akcje>"wyślij".

Pamiętaj! W sytuacji, gdy Podmiot jest już zarejestrowany w SISC, ale tylko w zakresie działalności niepodlegającej obowiązkowi posiadania numeru EORI i dlatego takiego numeru nie ma, powinieneś złożyć wniosek o nadanie tego numeru na e-formularzu Aktualizacja_Podmiotu.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Pełnomocnictwo

Jeżeli o nadanie numeru EORI występuje osoba upoważniona do złożenia wniosku o rejestrację musi dołączyć do wniosku o rejestrację podmiotu skan upoważnienia i skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.

Oryginał upoważnienia do działania w imieniu Podmiotu i dowód uiszczenia opłaty skarbowej  trzeba dostarczyć do najbliższego urzędu celno-skarbowego, delegatury UCS lub do oddziału celnego. Dokumenty można też przesłać pocztą tradycyjną do Wydziału Centralna Rejestracja na adres: ul. Krańcowa 28, 61 - 037 Poznań.

Gdy rejestrowany Podmiot jest przedsiębiorcą zagranicznym, tj. osobą nieposiadającą siedziby na terytorium Polski, należy dołączyć oryginał lub kopię odpisu z rejestru działalności gospodarczej z kraju, w którym Podmiot ma siedzibę, z którego wynika uprawnienie do ustanowienia reprezentanta przez osoby, które wystawiły pełnomocnictwo. Jeśli przedsiębiorca zagraniczny jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT, zamiast dokumentu rejestrowego wystarczające jest dołączenie nadania numeru VAT UE w Polsce.

Opłatę skarbową, w wysokości 17 zł  należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy, PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763.

 1. Zostanie ci nadany numer EORI

Twój wniosek zostanie przesłany drogą elektroniczną do Wydziału Centralna Rejestracja. Po wysłaniu czekaj na potwierdzenie rejestracji oraz nadanie numeru numeru EORI

Jeżeli do wniosku nie dołączysz wymaganych dokumentów, to nadany numer EORI będzie miał charakter tymczasowy. Brakujące dokumenty musisz uzupełnić w ciągu kolejnych 30 dni przekazując je wraz z wnioskiem aktualizacyjnym do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, za pośrednictwem portalu PUESC. W przeciwnym razie numer EORI zostanie zdezaktywowany.

Informacja o rejestracji, nadaniu numeru ID SISC oraz numeru EORI zostanie przesłana na konto osoby fizycznej, która wnioskowała o nadanie numeru EORI. 

W sprawach szczególnych, np. podczas pilnej odprawy celnej, numer EORI zostanie też przekazany do urzędu, w którym dokonujesz takiej odprawy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Numer EORI otrzymasz w ciągu kilku dni.

Jak możesz się odwołać

Przyznanie numeru EORI jest czynnością materialno-techniczną, więc odmowa wykonania tych czynności nie podlega zaskarżeniu.

Warto wiedzieć

Co w przypadku gdy we wniosku podasz nieprawdziwe dane

Stracisz numer EORI, jeśli urząd stwierdzi, że podane przez ciebie dane są nieprawdziwe lub przedstawisz fałszywe dokumenty.

Jak uzyskać pomoc

Podstawowym kanałem komunikacji w zakresie numeru EORI dla użytkowników, którzy mają konto na PUESC, jest Portal Help Desk SISC. Informacje dotyczące rejestracji EORI można również uzyskać wysyłając e-mail na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl, podając w temacie wiadomości słowo "NOWE"  lub kontaktując się z helpdesk pod numerem telefonu: +48 33 483 20 55..

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat nadawania numeru EORI, zobacz: FAQ- najczęściej zadawane pytania dotyczące nadania numeru EORI.

Czy ta strona była przydatna?