Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj numer EORI

Przywozisz lub wywozisz towary poza obszar Unii Europejskiej? Dokonujesz odprawy celnej? Chcesz ubiegać się o pozwolenie celne, procedurę uproszczoną, status AEO lub skorzystać z procedury TIR? Potrzebujesz numeru EORI.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij wniosek platformie PUESC.  Podpisz go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać lub kupować towary spoza Unii Europejskiej muszą mieć numer EORI, czyli numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. 

EORI służy do identyfikacji przedsiębiorców w kontaktach z organami celnymi na terytorium Unii Europejskiej - przedsiębiorca może mieć tylko jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej. Brak EORI wykluczy cię z możliwości importu towarów z krajów spoza UE. 

Numeru EORI nie musi mieć osoba fizyczna, która przywozi towary do celów prywatnych.

EORI to ciąg znaków, który:

 • w przypadku podmiotów krajowych składa się z liter "PL", numeru NIP i pięciu zer (ciągu do 17 znaków)
 • w przypadku podmiotów z krajów trzecich składa się z liter "PL" i ciągu 14 cyfr ze znakiem "Z" na końcu.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek składasz elektronicznie poprzez platformę PUESC do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań

Co zrobić krok po kroku

 1. Załóż konto na PUESC

Konto może mieć wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, krajowa lub zagraniczna. Posiadanie aktywnego konta jest niezbędne, żeby prowadzić komunikację elektroniczną w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC), który świadczy swoje usługi poprzez PUESC. 

Możesz mieć tylko jedno aktywne konto. Założysz je na stronie PUESC.

 1. Zarejestruj w SISC osobę fizyczną

Żeby ubiegać się o nadanie numeru EORI musisz mieć zaawansowany poziom dostępu do konta na PUESC, który jest reprezentowany przez numer ID SISC, czyli unikalny identyfikator przyznawany osobie prawnej lub fizycznej w Systemie Informacyjnym Skarbowo - Celnym. 

Uzyskasz go w następujący sposób:

 • po zalogowaniu wyświetl w menu Usługi > Formularze i wybierz e-formularz WRR0001 Rejestracja danych osoby 
 • w e-formularzu uzupełnij aktywne pola: podaj adres, województwo, powiat oraz gminę, które są zgodne z miejscem zamieszkania oraz numer telefonu, adres email i pozostałe wymagane przez formularz dane. Jeśli wybrałeś rozszerzony zakres uprawnień, wskaż dokładnie zakres rejestracji. Zapoznaj się i podpisz wymagane oświadczenia
 • podpisz wniosek podpis kwalifikowanym lub profilem zaufanym (konieczne dla rozszerzonego zakresu uprawnień)
 • potwierdź założenie wniosku: na wskazany przez ciebie adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Aby zakończyć rejestrację danych osoby zaloguj się na PUESC i podaj otrzymany kod weryfikacyjny
 • sprawdź czy otrzymałeś UPO w zakładce: Mój pulpit > Moje sprawy i dokumenty > Dokumenty
 • sprawdź czy otrzymałeś ID SISC w Zakładce Mój Pulpit > Moje Dane
 • po rejestracji na koncie PUESC możesz wygenerować certyfikat celny (ten krok może pominąć osoba fizyczna posiadająca podpis kwalifikowany lub profil zaufany e-PUAP).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Formularz w formie elektronicznej, dostępny po zalogowaniu na koncie PUESC

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Formularz w formie elektronicznej dostępny po zalogowaniu na koncie PUESC

Wnioski udostępnione są po zalogowaniu na koncie PUESC, w formie interaktywnego formularza do samodzielnego wypełnienia.

 1. Zarejestruj podmiot w SISC

Po zalogowaniu, wyświetl w menu Usługi > Formularze i wybierz wniosek WRP0001 ­ Rejestracja danych firmy ­ [SZPROT]. 

Wypełnij aktywne pola e-formularza. W formularzu możesz powiązać reprezentanta z firmą (w takim wypadku musisz dostarczyć oryginał upoważnienia).

Wniosek o rejestrację podmiotu w obszarze "cło" jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru EORI, dlatego w e-formularzu zaznacz pole: obszar działania – cło oraz pole EORI.

We wniosku o nadanie numeru EORI podaj:

 • rodzaj podmiotu i obszar działania (z zaznaczonym polem dotyczącym nadania numeru EORI)
 • numery identyfikacyjne podmiotu (NIP, REGON, KRS, posiadane numery VAT UE)
 • formę prawną prowadzenia działalności
 • kod PKD głównej działalności
 • pełną i skróconą nazwę podmiotu oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności
 • adres siedziby oraz adres do korespondencji
 • oświadczenia dotyczące: odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku, wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną, wyrażenia zgody na publikację danych podmiotu na stronach Komisji Europejskiej.

Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki: Mój pulpit > Do wysyłki i robocze > Dokumenty do wysyłki.

Pamiętaj! W sytuacji, gdy Podmiot jest już zarejestrowany w SISC, ale tylko w zakresie działalności niepodlegającej obowiązkowi posiadania numeru EORI i dlatego takiego numeru nie ma, powinieneś złożyć wniosek o nadanie tego numeru na e-formularzu WRP0002 - Aktualizacja danych firmy [SZPROT].

Podpisz i wyślij wniosek:

 • W zakładce Mój pulpit > Do wysyłki i robocze > Dokumenty do wysyłki zaznacz i podpisz wniosek podpisem kwalifikowanym, zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego lub podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.
 • W zakładce Mój pulpit > Do wysyłki i robocze > Dokumenty do wysyłki zaznacz i wyślij wniosek .

Aby odebrać potwierdzenie nadania EORI przejdź do zakładki Mój pulpit > Moje sprawy i dokumenty > Dokumenty.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Formularz dostępny po zalogowaniu na koncie PUESC

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Formularz dostępny po zalogowaniu na koncie PUESC

Jeżeli o nadanie numeru EORI występuje osoba upoważniona do wniosku o rejestrację musi dołączyć skan upoważnienia i skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu z mocy prawa, na przykład właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.

Oryginał upoważnienia do działania w imieniu Podmiotu i dowód uiszczenia opłaty skarbowej trzeba dostarczyć do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Możesz to zrobić poprzez:

 • przekazanie upoważnienia elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, korzystając z usługi Zarządzaj sprawami i dokumentami
 • przesłanie pełnomocnictwa elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, na adres: pelnomocnictwo@mf.gov.pl
 • przesłanie do najbliższego urzędu celno-skarbowego, delegatury UCS lub do oddziału celnego.

Dokumenty można też przesłać pocztą tradycyjną do Wydziału Centralna Rejestracja na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Wydział Centralna Rejestracja, ul. Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań

Gdy rejestrowany Podmiot jest przedsiębiorcą zagranicznym, czyli osobą nieposiadającą siedziby na terytorium Polski, należy dołączyć oryginał lub kopię odpisu z rejestru działalności gospodarczej z kraju, w którym Podmiot ma siedzibę, z którego wynika uprawnienie do ustanowienia reprezentanta przez osoby, które wystawiły pełnomocnictwo. Jeśli przedsiębiorca zagraniczny jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT, zamiast dokumentu rejestrowego wystarczające jest dołączenie nadania numeru VAT UE w Polsce.

 1. Zostanie ci nadany numer EORI

Twój wniosek zostanie przesłany drogą elektroniczną do Wydziału Centralna Rejestracja. Po wysłaniu czekaj na potwierdzenie rejestracji oraz nadanie numeru numeru EORI. 

Informacja o rejestracji, nadaniu numeru ID SISC oraz numeru EORI zostanie przesłana na konto osoby fizycznej, która wnioskowała o nadanie numeru EORI. 

W sprawach szczególnych, np. podczas pilnej odprawy celnej, numer EORI zostanie też przekazany do urzędu, w którym dokonujesz takiej odprawy.

Ile zapłacisz

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić opłatę skarbową za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Numer EORI otrzymasz w ciągu kilku dni.

Jak możesz się odwołać

Przyznanie numeru EORI jest czynnością materialno-techniczną, więc odmowa wykonania tych czynności nie podlega zaskarżeniu.

Warto wiedzieć

Stracisz numer EORI, jeśli urząd stwierdzi, że podane przez ciebie dane są nieprawdziwe lub przedstawisz fałszywe dokumenty.

Jak uzyskać pomoc

Podstawowym kanałem komunikacji w zakresie numeru EORI dla użytkowników, którzy mają konto na PUESC, jest Portal Help Deck SISC. Z Help Desk SISC możesz się skontaktować: 

Czy ta strona była przydatna?