Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj numer EORI

Przywozisz lub wywozisz towary poza obszar Unii Europejskiej? Dokonujesz odprawy celnej? Chcesz ubiegać się o pozwolenie celne, procedurę uproszczoną, status AEO lub skorzystać z procedury TIR? Potrzebujesz numeru EORI.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij wniosek platformie PUESC.  Podpisz go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać lub kupować towary spoza Unii Europejskiej muszą mieć numer EORI, czyli numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. 

EORI służy do identyfikacji przedsiębiorców w kontaktach z organami celnymi na terytorium Unii Europejskiej - przedsiębiorca może mieć tylko jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej. Brak EORI wykluczy cię z możliwości importu towarów z krajów spoza UE. 

Numeru EORI nie musi mieć osoba fizyczna, która przywozi towary do celów prywatnych.

EORI to ciąg znaków, który:

 • w przypadku podmiotów krajowych składa się z liter "PL", numeru NIP i pięciu zer (ciągu do 17 znaków)
 • w przypadku podmiotów z krajów trzecich składa się z liter "PL" i ciągu 14 cyfr ze znakiem "Z" na końcu.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek składasz elektronicznie poprzez platformę PUESC do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań

Co zrobić krok po kroku

 1. Załóż konto na PUESC i uzyskaj numer SISC

Konto na PUESC może mieć wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, krajowa lub zagraniczna. Posiadanie aktywnego konta jest niezbędne, żeby prowadzić komunikację elektroniczną w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC), który świadczy swoje usługi poprzez PUESC. Dzieki nadanemu podczas rejestracji numerowi ID SISC, czyli unikalnemu identyfikatorowi będzie możliwa komunikacja z organami KAS.

Możesz mieć tylko jedno aktywne konto. Założysz je na stronie PUESC.

Żeby ubiegać się o nadanie numeru EORI musisz mieć rozszerzony poziom dostępu do konta na PUESC. Rozszerzony zakres uprawnień będziesz mógł wybrać podczas tworzenia konta na stronie PUESC. Po wybraniu tego zakresu, przejdź do wypełniania interaktywnego formularza, w którym podasz: swoje imie i nazwisko, adres mailowy, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego. W kolejnym oknie formularza wybierz cel rejestracji w PUESC. W celu uzyskania numeru EORI cel, który musisz wybrać to "Chcę powiazać się z firmą". Nastepnie system poprosi cię o dadkowe dane oraz zaznaczenie wszelkich niezbędnych zgód na przetwarzanie podanych przez ciebie danych oraz złożenie oświadczenia, że podane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Tak utworzony formularz wniosku podpisujesz podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym i wysyłasz do systemu.

Potwierdzeniem wysłania wniosku będzie kod weryfikacyjny, który otrzymasz na podany przez ciebie adres e-mail. Podaj go po zalogowaniu do PUESC i zakończ tym samym rejestrację. Po wykonaniu tych czynności zostanie ci nadany numer ID SiSC, który odnajdziesz na koncie w PUESC, który pozwoli ci zarejestrować dane firmy i ubiegać się o numer EORI.

Przeczytaj: Jak uzyskać numer SISC

Zobacz: Jak zarejestrować się i założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Formularz w formie elektronicznej, dostępny po zalogowaniu na koncie PUESC

Wnioski udostępnione są po zalogowaniu na koncie PUESC, w formie interaktywnego formularza do samodzielnego wypełnienia.

Termin

Urząd rozpatrzy twój wniosek tak szybko jak będzie to możliwe, w praktyce trwa to od 1 do 3 dni roboczych.

 1. Zarejestruj podmiot

Aby zarejestrować podmiot musisz zalogować się na stronie PUESC i wybierać wniosek WRP0001 ­ Rejestracja danych firmy. 

Wypełnij aktywne pola e-formularza, zaczynając od wybrania obszaru działania "Cło".

Pamiętaj: Wniosek o rejestrację podmiotu w obszarze "cło" jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru EORI,.

We wniosku o nadanie numeru EORI podaj:

 • rodzaj podmiotu i obszar działania (z zaznaczonym polem dotyczącym nadania numeru EORI)
 • numery identyfikacyjne podmiotu (NIP, REGON, KRS, posiadane numery VAT UE)
 • formę prawną prowadzenia działalności
 • kod PKD głównej działalności
 • pełną i skróconą nazwę podmiotu oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności
 • adres siedziby oraz adres do korespondencji
 • oświadczenia dotyczące: odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku, wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną, wyrażenia zgody na publikację danych podmiotu na stronach Komisji Europejskiej.

Wygeneruj dokument (wniosek) i podpisz dokument przy wykorzystaniu: podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub certyfikatu celnego. Tak podpisany dokument wyslij do systemu.

Aby odebrać potwierdzenie nadania EORI przejdź do zakładki Mój pulpit > Moje sprawy i dokumenty > Dokumenty.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Formularz dostępny po zalogowaniu na koncie PUESC

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Formularz dostępny po zalogowaniu na koncie PUESC

Jeżeli o nadanie numeru EORI występuje osoba upoważniona do wniosku o rejestrację musi dołączyć skan upoważnienia i skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu z mocy prawa, na przykład właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.

Oryginał upoważnienia do działania w imieniu Podmiotu i dowód uiszczenia opłaty skarbowej trzeba dostarczyć do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Możesz to zrobić poprzez:

 • przekazanie upoważnienia elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, korzystając z usługi Zarządzaj sprawami i dokumentami
 • przesłanie pełnomocnictwa elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, na adres: pelnomocnictwo@mf.gov.pl
 • przesłanie do najbliższego urzędu celno-skarbowego, delegatury UCS lub do oddziału celnego.

Dokumenty można też przesłać pocztą tradycyjną do Wydziału Centralna Rejestracja na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Wydział Centralna Rejestracja, ul. Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań

Gdy rejestrowany Podmiot jest przedsiębiorcą zagranicznym, czyli osobą nieposiadającą siedziby na terytorium Polski, należy dołączyć oryginał lub kopię odpisu z rejestru działalności gospodarczej z kraju, w którym Podmiot ma siedzibę, z którego wynika uprawnienie do ustanowienia reprezentanta przez osoby, które wystawiły pełnomocnictwo. Jeśli przedsiębiorca zagraniczny jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT, zamiast dokumentu rejestrowego wystarczające jest dołączenie nadania numeru VAT UE w Polsce.

Termin

Urząd rozpatrzy twój wniosek niezwłocznie, w praktyce trwa to od 1 do 3 dni roboczych.

 1. Zostanie ci nadany numer EORI

Twój wniosek zostanie przesłany drogą elektroniczną do Wydziału Centralna Rejestracja. Po wysłaniu czekaj na potwierdzenie rejestracji oraz nadanie numeru numeru EORI. 

Informacja o rejestracji, nadaniu numeru ID SISC oraz numeru EORI zostanie przesłana na konto osoby fizycznej, która wnioskowała o nadanie numeru EORI. 

W sprawach szczególnych, np. podczas pilnej odprawy celnej, numer EORI zostanie też przekazany do urzędu, w którym dokonujesz takiej odprawy.

Ile zapłacisz

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić opłatę skarbową za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Numer EORI otrzymasz w ciągu kilku dni.

Jak możesz się odwołać

Przyznanie numeru EORI jest czynnością materialno-techniczną, więc odmowa wykonania tych czynności nie podlega zaskarżeniu.

Warto wiedzieć

Stracisz numer EORI, jeśli urząd stwierdzi, że podane przez ciebie dane są nieprawdziwe lub przedstawisz fałszywe dokumenty.

Jak uzyskać pomoc

Podstawowym kanałem komunikacji w zakresie numeru EORI dla użytkowników, którzy mają konto na PUESC, jest Portal Help Deck SISC. Z Help Desk SISC możesz się skontaktować: 

Czy ta strona była przydatna?