Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Chcesz wpisać się do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich? Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (zwanego dalej „rejestrem"). Rejestr prowadzony jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Wymagania w zakresie uzyskania wpisu do rejestru nie mają zastosowania do producentów, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (z wyłączeniem przedsiębiorcy spełniającego wymagania określone w art. 19 ust. 3 ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, oraz producenta, o którym mowa w art. 17 ust. 3 spełniającego wymagania określone w art. 24 ust. 1 ustawy):
1)   opracowuje w formie pisemnej i wdraża system kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, obejmujący w szczególności określenie:
    a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakości tych wyrobów,
    b) metod przeprowadzania badań jakości, o których mowa w lit. a,
    c) sposobu postępowania z wyrobami winiarskimi niespełniającymi wymagań w zakresie jakości;
2)   posiada plan obiektów budowlanych przeznaczonych do wykonywania tej działalności, obejmujący w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
    a) linii technologicznych,
    b) dróg przemieszczania surowców i gotowych wyrobów,
    c) stanowisk pracy;
3)   wyznacza osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich;
4)   dysponuje obiektami budowlanymi wyposażonymi w:
    a) zbiorniki do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich, których całkowita pojemność technologiczna wynosi co najmniej 50% miesięcznej wielkości wyrobu wyrobów winiarskich, lub 75% miesięcznej wielkości wyrobu fermentowanych napojów winiarskich, a w przypadku rozlewu wyrobów winiarskich - co najmniej 25% miesięcznej wielkości rozlewu,
    b) urządzenia filtracyjne zapewniające uzyskanie wymaganej klarowności wyrobu winiarskiego,
    c) urządzenia do przygotowania opakowań jednostkowych, w szczególności urządzenia do ich mycia i odkażania,
    d) urządzenia do napełniania wyrobem winiarskim opakowań jednostkowych,
    e) urządzenia laboratoryjne umożliwiające przeprowadzenie badań jakości,
- co potwierdza pozytywna opinia techniczno-technologiczna wydana przez właściwego ze względu na planowane miejsce wykonywania tej działalności wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
5)   zapewnia spełnianie przez obiekty budowlane i urządzenia, o których mowa w pkt 4 lit. b-e, wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, co potwierdza zaświadczenie wydane przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwych ze względu na planowane miejsce wykonywania tej działalności.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich może wykonywać działalność gospodarczą w tym zakresie, jeżeli:
1)   posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana ta działalność;
2)   nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:
    a) osobą prawną - której żaden z członków zarządu nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów,
    b) spółką jawną - której żaden ze wspólników nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a, a w przypadku wspólników będących osobą prawną - żaden z członków zarządu nie był karany za te przestępstwa,
    c) spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną - której żaden z komplementariuszy nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a;
3)   nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Z dysponowania obiektami budowlanymi wyposażonymi w urządzenia do przygotowania opakowań jednostkowych, w szczególności urządzenia do ich mycia i odkażania oraz urządzenia do napełniania wyrobem winiarskim opakowań jednostkowych zwolnieni są przedsiębiorcy ubiegający się o wpis do rejestru wyłącznie w zakresie wyrobu wyrobów winiarskich.

Przedsiębiorca, który wyrabia w danym roku kalendarzowym z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu:
1)   wino owocowe markowe albo cydr lub perry, uzyskane z własnych upraw drzew lub krzewów owocowych, może wyrobić nie więcej niż:
    a) 5000 litrów - w przypadku wina owocowego markowego albo
    b) 10 000 litrów - w przypadku cydru lub perry;
2)   miód pitny markowy, może wyrobić nie więcej niż z 500 litrów miodu uzyskanego z własnej pasieki.
W ramach limitu wyrobu:
1)   wina owocowego markowego, dopuszcza się wyrób cydru lub perry, przy czym wielkość limitu oblicza się, stosując proporcję litr niewykorzystanego limitu dla wina owocowego markowego do 2 litrów cydru lub perry;
2)   cydru i perry, dopuszcza się wyrób wina owocowego markowego, przy czym wielkość limitu oblicza się, stosując proporcję litr niewykorzystanego limitu dla cydru lub perry do 0,5 litra wina owocowego markowego.

Przedsiębiorca, który w danym roku kalendarzowym produkuje wino owocowe markowe, cydr lub perry, albo miód pitny markowy mieszcząc się w przedstawionych wcześniej limitach
1)   opracowuje w formie pisemnej i wdraża system kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, obejmujący w szczególności określenie:
    a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakości tych wyrobów,
    b) metod przeprowadzania badań jakości, o których mowa w lit. a,
    c) sposobu postępowania z wyrobami winiarskimi niespełniającymi wymagań w zakresie jakości;
2)   zabezpiecza i usuwa odpady powstające podczas wyrobu wyrobów winiarskich;
3)   wyznacza osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich.

Przedsiębiorca, który wrabia wino owocowe markowe albo cydr lub perry, uzyskane z własnych upraw drzew lub krzewów owocowych we wskazanych powyżej limitach może prowadzić tą działalność, jeżeli:
1) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób tych wyrobów;
2) posiada tytuł prawny do co najmniej 1 hektara gruntu rolnego obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi;
3) nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:
    a)  osobą prawną - której żaden z członków zarządu nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów,
    b)  spółką jawną - której żaden ze wspólników nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a, a w przypadku wspólników będących osobą prawną - żaden z członków zarządu nie był karany za te przestępstwa,
    c)  spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną - której żaden z komplementariuszy nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a;
4)   nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przedsiębiorca wyrabiający miód pitny markowy uzyskiwany z własnej pasieki (we wskazanym wcześniej limicie) może prowadzić działalność jeżeli:
1)   posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób tego miodu;
2)   prowadzi pasiekę spełniającą wymagania określone dla produkcji miodu w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
3)   nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:
    a)  osobą prawną - której żaden z członków zarządu nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów,
    b)  spółką jawną - której żaden ze wspólników nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a, a w przypadku wspólników będących osobą prawną - żaden z członków zarządu nie był karany za te przestępstwa,
    c)  spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną - której żaden z komplementariuszy nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a;
4)   nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Organem, który prowadzi rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, po uprzednim spełnieniu przesłanek materialnych, składa wniosek wraz z załącznikami, odpowiadający wymogom ustawowym, do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru może również złożyć wniosek w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;
2) numer:
a) w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
b) identyfikacji podatkowej (NIP),
3) określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
4) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
5) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:

 • dysponuje obiektami budowlanymi wyposażonymi w:

a) zbiorniki do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich, których całkowita pojemność technologiczna wynosi co najmniej 50% miesięcznej wielkości wyrobu wyrobów winiarskich, lub 75% miesięcznej wielkości wyrobu fermentowanych napojów winiarskich, a w przypadku rozlewu wyrobów winiarskich - co najmniej 25% miesięcznej wielkości rozlewu,
b) urządzenia filtracyjne zapewniające uzyskanie wymaganej klarowności wyrobu winiarskiego,
c) urządzenia do przygotowania opakowań jednostkowych, w szczególności urządzenia do ich mycia i odkażania,
d) urządzenia do napełniania wyrobem winiarskim opakowań jednostkowych,
e) urządzenia laboratoryjne umożliwiające przeprowadzenie badań jakości,

 • zapewnia spełnianie przez obiekty budowlane i urządzenia, o których mowa w lit. b-e powyżej, wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, co potwierdza zaświadczenie wydane przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwych ze względu na planowane miejsce wykonywania tej działalności.
 • posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana ta działalność;
 • nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:

a) osobą prawną - której żaden z członków zarządu nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów,
b) spółką jawną - której żaden ze wspólników nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a, a w przypadku wspólników będących osobą prawną - żaden z członków zarządu nie był karany za te przestępstwa,
c) spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną - której żaden z komplementariuszy nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a;

 • nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przedsiębiorca, który wytwarza wino owocowe markowe, cydr lub perry oraz miód pitny markowy (na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina)składa wniosek, który zawiera:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;
2) numer:
a) w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
b) identyfikacji podatkowej (NIP),
c) identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3) określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
4) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
5) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:

 • nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:

a) osobą prawną - której żaden z członków zarządu nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów,
b) spółką jawną - której żaden ze wspólników nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a, a w przypadku wspólników będących osobą prawną - żaden z członków zarządu nie był karany za te przestępstwa,
c) spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną - której żaden z komplementariuszy nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a;

 • nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 • posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób wina owocowego markowego, cydru, perry lub miodu pitnego markowego,
 • posiada tytuł prawny do gruntu rolnego - w przypadku wyrobu wina owocowego markowego, cydru lub perry,
 • prowadzi pasiekę - w przypadku wyrobu miodu pitnego markowego.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja o łącznej powierzchni i lokalizacji gruntu rolnego zawiera wskazanie:

1) województwa, powiatu i gminy;
2) nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego;
3) numeru działki ewidencyjnej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Informację o łącznej powierzchni i lokalizacji gruntu rolnego dołącza się do wniosku w przypadku złożenia oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do gruntu rolnego (dotyczy wyrobu wina owocowego markowego, cydru lub perry).

 1. Weryfikacja materialno-prawna i formalna wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi bada, czy nie zachodzą przypadki, w których odmawia się wpisu przedsiębiorcy do rejestru. Tak będzie jeśli:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
 • w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

W przypadku, gdy nie zaistnieją wyżej wskazane przesłanki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przechodzi do weryfikacji formalnej wniosku. Gdy wniosek o wpis do rejestru oraz jego załączniki nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, wówczas Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa do usunięcia braków formalnych. Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie wówczas biegł od dnia uzupełnienia wniosku lub jego załączników. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzupełnił braków formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli wniosek wraz z załącznikami spełnia wymogi ustawowe lub braki formalne zostały uzupełnione, to nie ma przeszkód do dokonania wpisu do rejestru.

 1. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru albo w terminie 7 dni od dnia uzupełnienia braków formalnych wniosku. Wpisowi do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich podlegają następujące dane:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres przedsiębiorcy;
2) numer:
    a) w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
    b) identyfikacji podatkowej (NIP),
    c) identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3) określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
4) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej.

Rejestr jest jawny i może być prowadzony w systemie informatycznym.

Termin

7 dni

 1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.  
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obowiązany do przekazania informacji o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności informacje przekazuje się niezwłocznie, nie później niż dnia następnego po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera następujące dane: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy; numer: a) w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki numer posiada; b) identyfikacji podatkowej (NIP); c) identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile przedsiębiorca taki numer posiada; określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana; wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej; data dokonania wpisu.

Termin

7 dni od dnia dokonania wpisu.

Ile zapłacisz

616,00 zł

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Osoba, która  bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa wyroby winiarskie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli czyn ten dotyczy wyrobów winiarskich znacznej wartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadkach określonych powyżej, sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa albo które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, choćby nie były własnością sprawcy.

Informacje dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy ta strona była przydatna?