Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Stały mediator – wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego

Posiadasz wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji i chciałbyś zostać stałym mediatorem? Sprawdź poniżej co musisz zrobić żeby uzyskać wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w sądzie okręgowym

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Będąc mediatorem i decydując się na wpis na listę stałych mediatorów zwiększasz swoje szanse na pozyskiwanie mediacji ze skierowania sądu.

Znajdując się na takiej liście zwiększasz również swoje szanse na prowadzenie mediacji pozasądowych (prywatnych), zlecanych przez osoby fizyczne, czy firmy, które są zainteresowane rozwiązaniem swojego konfliktu w drodze mediacji, a które poszukując mediatora korzystają z list mediatorów stałych.

Możesz uzyskać wpis na listę stałych mediatorów, jeżeli:

 • jesteś osobą fizyczną
 • masz pełną zdolność do czynności prawnych i korzystasz w pełni z praw publicznych
 • masz ukończone 26 lat
 • nie byłeś prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • znasz język polski
 • posiadasz wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji.

Pamiętaj, że nie możesz zostać stałym mediatorem, jeżeli wykonujesz zawód sędziego. Zakaz ten nie dotyczy sędziów w stanie spoczynku.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy okręgowe

Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów złóż do prezesa sądu okręgowego, w okręgu w którym będziesz chciał prowadzić swoją działalność mediacyjną.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek na urzędowym formularzu wraz z załącznikami

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie powinno zawierać klauzulę o następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego)".

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów wskazano dokumenty, potwierdzające wymaganą wiedzę i umiejętności. Są to między innymi:

 • informacja o liczbie przeprowadzonych mediacji
 • spis wydanych publikacji na temat mediacji
 • opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji
 • dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie
 • odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację, potwierdzone na przykład:
  • certyfikatem potwierdzającym nabycie kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” wydanym przez Instytucję Certyfikującą w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
  • dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu mediacji
  • dyplomem ukończenia szkolenia mediacyjnego, na przykład przeprowadzonego zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości).
 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Jeżeli prezes sądu okręgowego stwierdzi braki formalne to wezwie cię do uzupełnienia wniosku. Prezes sądu okręgowego w razie wątpliwości, co do treści lub autentyczności załączonych dokumentów może żądać okazania oryginałów dokumentów załączonych do wniosku.

Termin

Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

 1. Dostaniesz decyzję w sprawie wpisu na listę stałych mediatorów

Sąd prześle decyzję na wskazany przez ciebie adres.

Ile zapłacisz

10 zł

Numer konta do wniesienia opłaty znajdziesz na stronie internetowej Sądu Okręgowego, na którego listę mediatoró wstałych chcesz dokonać wpisu.

Jeżeli prezes sądu wyda decyzję odmowną w zakresie wpisania na listę stałych mediatorów, to możesz ubiegać się o zwrot tej opłaty.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli prezes sądu okręgowego odmówi wpisania cię na listę stałych mediatorów to możesz się odwołać do prezesa sądu apelacyjnego. Pamiętaj, że takie odwołanie powinieneś złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś decyzję odmowną. Odwołanie złóż za pośrednictwem prezesa sądu okręgowego, który wydał decyzję.

Wpis na liste mediatorów stałych w innym sądzie okręgowym

Pamiętaj, że prawomocna decyzja o wpisie na listę stałych mediatorów stanowi podstawę do wpisania mediatora na listę stałych mediatorów prowadzoną w innym sądzie okręgowym, na wniosek mediatora złożony do prezesa tego sądu.

Czy ta strona była przydatna?