Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zwrot kosztów na zakup kasy fiskalnej online

Planujesz kupić kasę fiskalną online? Możesz odzyskać część pieniędzy, które wydasz na jej zakup. Sprawdź jak skorzystać z ulgi i otrzymać zwrot pieniędzy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT, złóż wniosek w e-Urzędzie Skarbowym.

Ważne! Z tej opcji mogą skorzystać: 

 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 • pełnomocnicy ogólni jednoosobowej działalności gospodarczej
 • pełnomocnicy ogólni organizacji.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Komu przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej online

Przedsiębiorcy, którzy kupią kasę online i zaczną jej używać w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców rozliczających VAT (czynni podatnicy VAT), jak i zwolnionych z tego obowiązku (bierni podatnicy VAT).

Otrzymasz ulgę, jeśli:

 • twoja firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpocząłeś prowadzenie tej ewidencji na kasie online
 • twoja firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używałeś kasy fiskalnej, ale zdecydowałeś, że będziesz prowadził taką ewidencję na kasie online.

Na czym polega ulga

Ulga jest realizowana przez:

 • odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy online w deklaracji VAT – jeśli rozliczasz VAT
 • zwrot na twoją rzecz przez urząd skarbowy kwoty wydanej na zakup kasy online – jeśli jesteś zwolniony z VAT.

Ulga na zakup kasy online wynosi 90% jej ceny netto, jednak nie więcej niż 700 zł

Jeśli będziesz prowadzić ewidencję sprzedaży przy użyciu kilku kas online, przysługuje ci ulga na zakup każdej z nich. Aby z niej skorzystać, musisz rozpocząć prowadzenie ewidencji przy użyciu każdej kasy w każdym punkcie sprzedaży, nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia przez ciebie ewidencji sprzedaży.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli:

 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (na przykład stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podmiotu
 • nie masz w Polsce siedziby, ale na stałe prowadzisz w Polsce działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności
 • nie masz w Polsce siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby wniosek złożyć w:

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT – rozlicz zwrot w JPK_V7 lub JPK_VK

Jeśli rozliczasz się miesięcznie, odlicz kwotę wydaną na zakup kasy w JPK_V7. Jeśli kwartalnie – w deklaracji JPK_VK.

To, jaką kwotę możesz odliczyć, zależy od tego czy kwota wydana na zakup kasy, którą wykazujesz w rozliczeniu jest niższa lub równa, czy wyższa od kwoty podatku.

Jeśli kwota wydana na zakup kasy jest:

 • niższa lub równa kwocie podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy – możesz rozliczyć ulgę w jednej deklaracji, pomniejszając kwotę podatku o przysługującą ci kwotę zwrotu za zakup kasy
 • wyższa od kwoty podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy – możesz pomniejszyć kwotę podatku o przysługującą ci ulgę. Pozostałą część kwoty możesz otrzymać na rachunek bankowy (lub SKOK) lub rozliczyć w kolejnej deklaracji VAT.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Termin

Prawo do zwrotu jest bezterminowe – nie wygasa. Zwrot możesz rozliczyć w deklaracji VAT za okres, w którym zacząłeś używać kasy online lub w dowolnej deklaracji za późniejszy okres.

Jeśli w okresie, w którym zacząłeś używać kasy online nie masz obowiązku zapłacenia podatku VAT, kwotę ulgi przysługującą ci za zakup kasy możesz wykazać do zwrotu na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK albo możesz rozliczyć ulgę w kolejnej deklaracji podatkowej.

 1. Jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT – złóż wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy

Złóż wniosek do naczelnika urzędu skarbowego, który zarejestrował twoją kasę.

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej przez portal e-Urząd Skarbowy

Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, numer rachunku bankowego. 

Do wniosku dołącz:

 • oryginał faktury za zakup kasy fiskalnej oraz dowodu zapłaty całej należności za kasę
 • dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej
 • kopię raportu fiskalnego miesięcznego, który wystawiłeś na kasie fiskalnej – jako potwierdzenie prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Jeśli masz firmę taksówkową, dodatkowo we wniosku wpisz:

 • numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • numer rejestracyjny i boczny taksówki w której jest zarejestrowana kasa fiskalna online
 • kopię świadectwa ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym.

Dokumenty

Termin

Wniosek możesz złożyć najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zacząłeś używać kasy online. Prawo do zwrotu nie wygasa.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta znajdziesz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania. 

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego - urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Pełnomocnictwa podatkowe – praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Jeśli odliczasz zwrot kosztów na zakup kasy online w deklaracji VAT, możesz: 

 • nie płacić podatku za rozliczany okres – jeśli podatek jest niższy lub równy kwocie ulgi przysługującej na zakup kasy online
 • pomniejszyć podatek o kwotę ulgi przysługującej na zakup kasy online – jeśli podatek jest wyższy od kwoty ulgi na zakup. 

Jeśli korzystasz ze zwolnienia z obowiązku rozliczania podatku VAT, dostaniesz zwrot w ciągu 25 dni od złożenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Pieniądze wpłyną na rachunek bankowy podany we wniosku.

Warto wiedzieć

W jakich przypadkach musisz zwrócić ulgę

Musisz zwrócić ulgę, jeśli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży:

 • przestaniesz używać kasy online (na przykład zamkniesz firmę, ogłosisz jej upadłość lub sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych)
 • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewniasz połączenia umożliwiającego przesyłanie danych miedzy kasą fiskalną, a Centralnym Repozytorium Kas
 • nie zgłosisz kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego, co najmniej raz na 2 lata (od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu technicznego). 

Ważne! Obowiązek zwrotu ulgi nie dotyczy tych kas, których używasz zgodnie z przepisami.

Jak zwrócić ulgę

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, zwróć pieniądze z tytułu ulgi na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu.

Jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT, zwróć ulgę na rachunek właściwego urzędu skarbowego do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Czy ta strona była przydatna?