Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Doradca podatkowy – wpis na listę

Znasz się na podatkach i chcesz doradzać innym? Zostań doradcą podatkowym. Poniżej dowiesz się jak zdobyć uprawnienia doradcy podatkowego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Załatw online

Wniosek o wpis na listę możesz złożyć elektronicznie przez ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może zostać wpisany na listę doradców podatkowych 

Na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego
 • posiada wyższe wykształcenie
 • odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego
 • wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę w ciągu 3 lat od złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego.

Na listę doradców podatkowych może zostać wpisana również osoba, która posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego oraz osoba, której kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem, że:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • wystąpi z wnioskiem o wpis na listę doradców podatkowych w terminie 12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji. 

W jakiej formie doradca podatkowy może wykonywać zawód

Doradca podatkowy może działać jako:

 • osoba fizyczna, prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek
 • uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej, pod warunkiem że komplementariuszami w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach są wyłącznie doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę, z tym że większość komplementariuszy w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej oraz wspólników w pozostałych spółkach stanowią podmioty wymienione w art. 3 ustawy o doradztwie podatkowym
 • osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego
 • osoba wykonująca zawód w ramach stosunku pracy z pozostałymi przedsiębiorcami, o których mowa w art. 27 ustawy o doradztwie podatkowym, działając jedynie na rzecz podmiotu, w którym jest zatrudniona.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Nie później niż w okresie 3 lat od zdania egzaminu na doradcę podatkowego (w przypadku osób, które przystępowały do egzaminu na doradcę podatkowego).

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE Ul.Grzybowska 85 lok. U7, 00-844 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę doradców podatkowych

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do Krajowej Rady Doradców Podatkowych. We wniosku podaj:

 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia
 • miejsce zamieszkania
 • miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę)
 • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej lub zatrudnienia
 • NIP lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia
 • informacje o zmianach danych wskazanych powyżej dokonanych w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1) nazwisko, imię oraz datę urodzenia;

2) oznaczenie miejsca zamieszkania;

3) oznaczenie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby);

4) rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzaje zatrudnienia – w przypadku nieprowadzenia dodatkowej działalności lub niebycia zatrudnionym (na mocy art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym) konieczne jest oświadczenie potwierdzające ten fakt;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia osoby składającej wniosek;

6) informacje o zmianach danych wymienionych w pkt 1-5, dokonanych w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis – w przypadku braku zmian w powyższym zakresie w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku konieczne jest oświadczenie potwierdzające ten fakt.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Doradca podatkowy – przystąpienie do egzaminu

Wszystkie dokumenty składane w związku z wnioskiem o wpis na listę doradców podatkowych muszą być dokumentami oryginalnymi lub notarialnie poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami.

Termin

Nie później niż w okresie 3 lat od zdania egzaminu na doradcę podatkowego (w przypadku osób, które przystępowały do egzaminu na doradcę podatkowego).

 1. Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych sprawdza wniosek formalnie i merytorycznie

Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych, która działa w ramach Krajowej Rady Doradców Podatkowych, sprawdza czy wniosek jest kompletny i poprawny, w tym czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty.

Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej, Komisja może:

 • wezwać do uzupełnienia braków we wniosku w terminie 7 dni od wezwania - w przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku. 
 • wydać opinię o rekomendacji do wpisu na listę doradców podatkowych.

Dokumenty

 1. Krajowa Rady Doradców Podatkowych wydaje decyzję o wpisie na listę doradców podatkowych

Decyzja w sprawie wpisu na listę doradców podatkowych jest decyzją administracyjną, podejmowaną w formie uchwały podpisanej przez przewodniczącego posiedzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych.

Dokumenty

Termin

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

 1. Wpis na listę doradców podatkowych

Wpis na listę doradców podatkowych następuje po wydaniu decyzji o wpisie na listę doradców podatkowych oraz po złożeniu ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub osoby przez niego upoważnionej spośród członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Informacja o terminie ślubowania podawana na stronie internetowej KIDP oraz przekazywana wnioskodawcy pisemnie.

Wpis doradcy podatkowego na listę obejmuje:

 • numer i datę wpisu
 • nazwisko, imię oraz datę urodzenia
 • oznaczenie miejsca zamieszkania
 • oznaczenie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby)
 • rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzaje zatrudnienia
 • NIP lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia.

Ważne! Z dniem wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu „doradca podatkowy”.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych, w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę doradców podatkowych, przekazuje Ministrowi Finansów następujące dane:

 • numer i datę wpisu
 • imię i nazwisko doradcy podatkowego oraz
 • miejsce wykonywania czynności doradztwa podatkowego (siedzibę).

Minister Finansów publikuje je w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

Termin

Wnioskodawca zostaje wpisany na listę doradców podatkowych w dniu złożenia ślubowania. Termin ślubowania wyznacza się zazwyczaj na 2-3 po wydaniu decyzji w sprawie wpisu na listę.

Ile zapłacisz

1100 zł

Opłatę za wpis na listę doradców podatkowych wpłaca się po ślubowaniu na doradcę podatkowego. Wpłać ją na indywidualny numer konta Krajowej Izby Doradcy Podatkowych podany w dokumentach potwierdzających twój wpis na listę.

Ile będziesz czekać

Decyzja o wpisie jest podejmowana podczas posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli odmówiono ci wpisu na listę doradców podatkowych, możesz w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć

 • Każdy doradca podatkowy wpisany na listę doradców podatkowych staje się członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 • Doradca podatkowy ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych ujętych we wniosku w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
 • Tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej.

Czy ta strona była przydatna?