Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Doradca podatkowy – wpis na listę

Znasz się na podatkach i chcesz doradzać innym? Zostań doradcą podatkowym. Poniżej dowiesz się jak zdobyć uprawnienia doradcy podatkowego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Załatw online

Wniosek o wpis na listę możesz złożyć elektronicznie przez ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może zostać wpisany na listę doradców podatkowych 

Na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego
 • posiada wyższe wykształcenie
 • odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego
 • wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę w ciągu 3 lat od złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego.

Na listę doradców podatkowych może zostać wpisana również osoba, która posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego oraz osoba, której kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem, że:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • wystąpi z wnioskiem o wpis na listę doradców podatkowych w terminie 12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji. 

W jakiej formie doradca podatkowy może wykonywać zawód

Doradca podatkowy może działać jako:

 • osoba fizyczna, prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek
 • uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej, pod warunkiem że komplementariuszami w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach są wyłącznie doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę, z tym że większość komplementariuszy w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej oraz wspólników w pozostałych spółkach stanowią podmioty wymienione w art. 3 ustawy o doradztwie podatkowym
 • osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego
 • osoba wykonująca zawód w ramach stosunku pracy z pozostałymi przedsiębiorcami, o których mowa w art. 27 ustawy o doradztwie podatkowym, działając jedynie na rzecz podmiotu, w którym jest zatrudniona.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Nie później niż w okresie 3 lat od zdania egzaminu na doradcę podatkowego (w przypadku osób, które przystępowały do egzaminu na doradcę podatkowego).

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE ul. Giełdowa 4C/34, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę doradców podatkowych

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do Krajowej Rady Doradców Podatkowych. We wniosku podaj:

 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia
 • miejsce zamieszkania
 • miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę)
 • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej lub zatrudnienia
 • NIP lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia
 • informacje o zmianach danych wskazanych powyżej dokonanych w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1) nazwisko, imię oraz datę urodzenia;

2) oznaczenie miejsca zamieszkania;

3) oznaczenie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby);

4) rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzaje zatrudnienia – w przypadku nieprowadzenia dodatkowej działalności lub niebycia zatrudnionym (na mocy art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym) konieczne jest oświadczenie potwierdzające ten fakt;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia osoby składającej wniosek;

6) informacje o zmianach danych wymienionych w pkt 1-5, dokonanych w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis – w przypadku braku zmian w powyższym zakresie w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku konieczne jest oświadczenie potwierdzające ten fakt.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Doradca podatkowy – przystąpienie do egzaminu

Wszystkie dokumenty składane w związku z wnioskiem o wpis na listę doradców podatkowych muszą być dokumentami oryginalnymi lub notarialnie poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami.

Termin

Nie później niż w okresie 3 lat od zdania egzaminu na doradcę podatkowego (w przypadku osób, które przystępowały do egzaminu na doradcę podatkowego).

 1. Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych sprawdza wniosek formalnie i merytorycznie

Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych, która działa w ramach Krajowej Rady Doradców Podatkowych, sprawdza czy wniosek jest kompletny i poprawny, w tym czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty.

Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej, Komisja może:

 • wezwać do uzupełnienia braków we wniosku w terminie 7 dni od wezwania - w przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku. 
 • wydać opinię o rekomendacji do wpisu na listę doradców podatkowych.

Dokumenty

 1. Krajowa Rady Doradców Podatkowych wydaje decyzję o wpisie na listę doradców podatkowych

Decyzja w sprawie wpisu na listę doradców podatkowych jest decyzją administracyjną, podejmowaną w formie uchwały podpisanej przez przewodniczącego posiedzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych.

Dokumenty

Termin

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

 1. Wpis na listę doradców podatkowych

Wpis na listę doradców podatkowych następuje po wydaniu decyzji o wpisie na listę doradców podatkowych oraz po złożeniu ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub osoby przez niego upoważnionej spośród członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Informacja o terminie ślubowania podawana na stronie internetowej KIDP oraz przekazywana wnioskodawcy pisemnie.

Wpis doradcy podatkowego na listę obejmuje:

 • numer i datę wpisu
 • nazwisko, imię oraz datę urodzenia
 • oznaczenie miejsca zamieszkania
 • oznaczenie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby)
 • rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzaje zatrudnienia
 • NIP lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia.

Ważne! Z dniem wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu „doradca podatkowy”.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych, w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę doradców podatkowych, przekazuje Ministrowi Finansów następujące dane:

 • numer i datę wpisu
 • imię i nazwisko doradcy podatkowego oraz
 • miejsce wykonywania czynności doradztwa podatkowego (siedzibę).

Minister Finansów publikuje je w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

Termin

Wnioskodawca zostaje wpisany na listę doradców podatkowych w dniu złożenia ślubowania. Termin ślubowania wyznacza się zazwyczaj na 2-3 po wydaniu decyzji w sprawie wpisu na listę.

Ile zapłacisz

1100 zł

Opłatę za wpis na listę doradców podatkowych wpłać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisie na listę doradców podatkowych.

Opłatę wnieś na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Ile będziesz czekać

Decyzja o wpisie jest podejmowana podczas posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli odmówiono ci wpisu na listę doradców podatkowych, możesz w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć

 • Każdy doradca podatkowy wpisany na listę doradców podatkowych staje się członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 • Doradca podatkowy ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych ujętych we wniosku w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
 • Tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej.

Czy ta strona była przydatna?