Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Doradca podatkowy – wpis na listę

Znasz się na podatkach i chcesz doradzać innym? Zostań doradcą podatkowym. Poniżej dowiesz się jak zdobyć uprawnienia doradcy podatkowego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie Izby
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

- ma pełną zdolność do czynności prawnych;

- korzysta z pełni praw publicznych;

- jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;

- posiada wyższe wykształcenie;

- odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową;

- złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego;

- wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego.

Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby, które:

- mają pełną zdolność do czynności prawnych,

- korzystają z pełni praw publicznych,

- są nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,

- posiadają wyższe wykształcenie oraz:

- są członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

lub

- posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Ponadto, na listę doradców podatkowych wpisuje się osoby, których kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli:

1) mają pełną zdolność do czynności prawnych;

2) korzystają z pełni praw publicznych;

3) wystąpią z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji wydanej na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o uznawaniu kwalifikacji.

Osoby, których kwalifikacje zostały uznane, aby uzyskać wpis na listę doradców podatkowych muszą złożyć:

- wniosek o wpis na listę doradców podatkowych;

- oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 (czyli o posiadaniu przez kandydata zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu przez niego z pełni praw publicznych);

- kopię decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Egzamin na doradcę podatkowego

– procedura konieczna do zrealizowania przed przystąpieniem do ubiegania się o wpis na listę doradców podatkowych w trybie art. 6 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym

Kto może przystąpić do egzaminu

Do egzaminu na doradcę podatkowego jest dopuszczona osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

- ma pełną zdolność do czynności prawnych;

- korzysta z pełni praw publicznych;

- posiada wyższe wykształcenie;

- uiściła opłatę za egzamin.

Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana co najmniej raz w roku.

Część ustna egzaminu jest przeprowadzana:

- nie rzadziej, niż co 3 miesiące,

- jeżeli do egzaminów zostało dopuszczonych co najmniej 12 kandydatów.

Aktualne terminy egzaminów dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

a. Zakres wniosku i załączniki

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu jest obowiązana złożyć do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, nie później niż 30 dni od dnia ogłoszenia przez sekretarza Komisji Egzaminacyjnej informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu, wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

2) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

3) odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia (także licencjat) lub jego kopię poświadczoną notarialnie (zaświadczenia o ukończeniu studiów nie są honorowane),

4) potwierdzenie opłaty za egzamin (w przypadku opłaty drogą elektroniczną potwierdzenie opłaty musi być dokumentem wygenerowanym elektronicznie, nie wymagającym podpisu ani stempla).

Osoby warunkowo wpisane na listę doradców podatkowych do wniosku dołączają tylko informację o numerze wpisu na listę doradców podatkowych, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Osoby, które zajmowały stanowiska sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, były funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej lub wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, biegłego rewidenta, są obowiązane dodatkowo dołączyć do wniosku dokumenty stwierdzające uprawnienia zawodowe – oryginały, bądź ich kopie poświadczone notarialnie.

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego dodatkowo dołączają do wniosku zgodę Krajowej Rady Doradców Podatkowych na dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego (art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym).

Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu.

W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej lub ustnej egzaminu może on być powtarzany. Kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu.

Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które ukończyły studia wyższe, których program kształcenia zrealizowany został w ramach umowy, o której mowa w art. 22 ust. 13a ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, obejmuje tylko część ustną. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do tej części egzaminu, składa pisemnie do Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym deklaruje chęć zdawania części ustnej egzaminu, wniosek o dopuszczenie do egzaminu i wyznaczenie jego terminu. Do wniosku należy załączyć oprócz dokumentów wymienionych powyżej, suplement do dyplomu dokumentującego ukończenie studiów wyższych. Kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do części ustnej egzaminu po raz pierwszy, nie później jednak niż w okresie 2 lat od ukończenia studiów.

b. Opłata

Za egzamin pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa. Obecnie wynosi ona 900 zł.

W przypadku negatywnego wyniku z części pisemnej albo ustnej egzaminu na doradcę podatkowego opłata za ponowny egzamin z tej części egzaminu wynosi 600 zł.

Praktyka zawodowa

– procedura konieczna do zrealizowania przed przystąpieniem do ubiegania się o wpis na listę doradców podatkowych w trybie art. 6 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym

Kandydaci na doradców podatkowych, którzy zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają sześciomiesięczną praktykę zawodową u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego. Możliwe jest także uznanie, na równi z praktyką, doświadczenia zawodowego uzyskanego w podmiotach wymienionych w § 5 rozporządzenia w sprawie praktyki.

Praktyka jest odbywana w warunkach umożliwiających zapoznanie się z wykonywaniem doradztwa podatkowego, pod nadzorem doradcy podatkowego i na podstawie uzgodnionego szczegółowego programu i warunków odbywania tej praktyki. Po odbyciu praktyki, wnioskodawca (kandydat) otrzymuje dokument potwierdzający jej odbycie.

Kandydaci odbywają praktykę u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego po wyrażeniu zgody na przyjęcie kandydata na praktykę albo wyznaczeniu tej praktyki przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Praktykę odbywa się w wymiarze 8 godzin w tygodniu. Termin i miejsce rozpoczęcia praktyki wyznacza, na wniosek kandydata, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku. Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie dwóch lat od dnia złożenia – z wynikiem pozytywnym – egzaminu na doradcę podatkowego.

Po odbyciu praktyki kandydat otrzymuje dokument potwierdzający jej odbycie.

Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie:

1) przez okres co najmniej sześciu miesięcy w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 3 i 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego na rzecz klienta;

2) przez okres co najmniej roku w:

a) izbie administracji skarbowej,

b) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

c) samorządowych służbach finansowych,

d) samorządowym kolegium odwoławczym

– jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi, kontrolami podatkowymi lub kontrolami celno-skarbowymi;

3) przez okres co najmniej roku:

a) na stanowisku prokuratora lub sędziego,

b) na stanowisku, na którym są wykonywane czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, lub na stanowisku uprawniającym do przeprowadzania lustracji w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego,

c) na stanowisku głównego księgowego w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych,

d) na stanowisku skarbnika gminy;

4) przez okres co najmniej dwóch lat w charakterze pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, zajmującego się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe.

1a. Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie przez okres co najmniej roku w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie celnym lub izbie celnej, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z  prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi. 

1b. Do rocznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust.1 pkt 2, wlicza się zatrudnienie w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, izbie administracji skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie celnym lub izbie celnej, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.    

2. Na równi z praktyką jest traktowane wykonywanie przez okres co najmniej sześciu miesięcy zawodu adwokata, radcy prawnego lub biegłego rewidenta.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do prawnika z Unii Europejskiej wykonującego stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Nie później niż w okresie 3 lat od zdania egzaminu na doradcę podatkowego (w przypadku osób, które przystępowały do egzaminu na doradcę podatkowego).

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE
ul. Giełdowa 4C/34, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę doradców podatkowych

Wpisu na listę dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do Krajowej Rady Doradców Podatkowych nie później niż w okresie 3 lat od złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego (w przypadku osób, które przystępowały do egzaminu na doradcę podatkowego).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1) nazwisko, imię oraz datę urodzenia;

2) oznaczenie miejsca zamieszkania;

3) oznaczenie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby);

4) rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzaje zatrudnienia – w przypadku nieprowadzenia dodatkowej działalności lub niebycia zatrudnionym (na mocy art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym) konieczne jest oświadczenie potwierdzające ten fakt;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia osoby składającej wniosek;

6) informacje o zmianach danych wymienionych w pkt 1-5, dokonanych w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis – w przypadku braku zmian w powyższym zakresie w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku konieczne jest oświadczenie potwierdzające ten fakt.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Doradca podatkowy – przystąpienie do egzaminu

 • Złożenie załącznika w postaci kopii decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego dotyczy osób, których kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Wszelkie dokumenty składane w związku z wnioskiem o wpis na listę doradców podatkowych muszą być dokumentami oryginalnymi lub notarialnie poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami.

Termin

Nie później niż w okresie 3 lat od zdania egzaminu na doradcę podatkowego (w przypadku osób, które przystępowały do egzaminu na doradcę podatkowego).

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Członkowie Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP podczas posiedzenia Komisji dokonują weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonego wniosku. Komisja sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury. Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej zostaje sporządzony protokół, który jest podstawą wydania następujących dokumentów:

1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Krajowa Rada Doradców Podatkowych wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 KPA wniosek pozostaje bez rozpoznania.

2. W przypadku gdy wniosek jest kompletny, Komisja wydaje opinię o rekomendacji wnioskodawcy do wpisu na listę doradców podatkowych. Opinia przedstawiana jest na najbliższym posiedzeniu Rady.

Do zadań Komisji Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych należy również przygotowywanie projektu uchwały Rady w zakresie wpisu na listę doradców podatkowych.

Dokumenty

Termin

Podczas posiedzenia Komisji.

 1. Wydanie decyzji o wpisie na listę doradców podatkowych

Decyzja w sprawie wpisu na listę doradców podatkowych jest decyzją administracyjną (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym). Decyzja jest podejmowana na posiedzeniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych w formie uchwały, którą podpisuje przewodniczący posiedzenia. Decyzja podejmowana jest po zasięgnięciu opinii Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych.

Dokumenty

Termin

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

 1. Wpis na listę doradców podatkowych

Wpis na listę doradców podatkowych następuje po wydaniu decyzji o wpisie na listę doradców podatkowych oraz złożeniu ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub osoby przez niego upoważnionej spośród członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Informacja o terminie ślubowania podawana jest do publicznej wiadomości w serwisie internetowym KIDP oraz przekazywana wnioskodawcy pisemnie.

Rota ślubowania ma następujące brzmienie: „Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich”.

Wpis doradcy podatkowego na listę obejmuje:

1) numer i datę wpisu;

2) nazwisko, imię oraz datę urodzenia;

3) oznaczenie miejsca zamieszkania;

4) oznaczenie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby);

5) rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzaje zatrudnienia;

6) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia osoby składającej wniosek.

Lista uaktualniana jest z końcem każdego miesiąca.

Z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu „doradca podatkowy”.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych, w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę doradców podatkowych, przekazuje Ministrowi Finansów następujące dane:

- numer i datę wpisu,

- imię i nazwisko doradcy podatkowego oraz

- miejsce wykonywania czynności doradztwa podatkowego (siedzibę) w celu ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

Termin

W tym samym dniu, co dzień złożenia ślubowania przez wnioskodawcę (ok. 2-3 tygodnie po wydaniu decyzji o wpisie na listę doradców podatkowych).

Ile zapłacisz

900 zł

Opłata za wpis na listę doradców podatkowych wynika z Uchwały nr 115/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie określenia wysokości i terminu uiszczenia opłaty za wpis na listę doradców podatkowych. Opłatę za wpis na listę doradców podatkowych należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisie na listę doradców podatkowych.

Ile będziesz czekać

Nie ma ustawowego czasu realizacji procedury, w zależności od terminów posiedzeń Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Decyzja o wpisie jest podejmowana podczas posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 127 § 3 KPA, wnioskodawcy, któremu odmówiono wpisu na listę doradców podatkowych, przysługuje złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

 • Każdy doradca podatkowy wpisany na listę doradców podatkowych z mocy prawa staje się członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 • Doradca podatkowy jest obowiązany zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych ujętych we wniosku w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
 • Z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu „doradca podatkowy”. Tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej.

Doradca podatkowy może wykonywać ten zawód jako:

 • osoba fizyczna, prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej, pod warunkiem że komplementariuszami w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach są wyłącznie doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że większość komplementariuszy w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej oraz wspólników w pozostałych spółkach stanowią podmioty wymienione w art. 3 ustawy o doradztwie podatkowym,
 • osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego,
 • osoba wykonująca zawód w ramach stosunku pracy z pozostałymi przedsiębiorcami, o których mowa w art. 27 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy o doradztwie podatkowym, działając jedynie na rzecz podmiotu, w którym jest zatrudniona.

Czy ta strona była przydatna?