Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych

Zajmujesz się przemieszczaniem lub wprowadzaniem na teren Unii Europejskiej produktów roślinnych i innych przedmiotów, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne lub paszport roślin? Musisz uzyskać wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Jak uzyskać wpis dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wniosek o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych składają:

 • podmioty wprowadzające do Unii lub przemieszczające w Unii rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne lub paszport roślin
 • podmioty upoważnione do wydawania paszportów roślin
 • podmioty, które zwracają się do właściwego organu o wydanie świadectw fitosanitarnych do celów eksportu poza Unię, fitosanitarnych świadectw reeksportowych do celów reeksportu poza Unię i świadectw przedeksportowych
 • podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń, upoważnione do wydawania poświadczeń, przekazujące informacje, wprowadzające rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty do stref przygranicznych, lub prowadzące działalność dotyczącą odnośnych roślin w wyznaczonych obszarach, chyba że podmioty te są wymienione w innym urzędowym rejestrze, który jest dostępny właściwym organom 
 • podmioty, od których wymagają tego odrębne przepisy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek składasz do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

Wniosek złóż do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa:

 • właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu ubiegającego się o wpis do tego rejestru – jeśli jesteś polskim przedsiębiorcą
 • właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności wymagającej uzyskania tego wpisu – jeśli nie posiadasz miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Polski.
 • jeżeli prowadzisz działalność wymagającą uzyskania wpisu na obszarze właściwości więcej niż jednego wojewódzkiego inspektora, wniosek składasz do jednego z tych inspektorów.

Lista Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych

Wniosek o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych zawiera:

 • nazwisko i imię lub nazwę, adres w państwie członkowskim rejestracji oraz dane kontaktowe podmiotu profesjonalnego
 • oświadczenie dotyczące zamiaru prowadzenia przez podmiot profesjonalny jednego lub większej liczby rodzajów działalności, dotyczących roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów
 • oświadczenie dotyczące zamiaru prowadzenia przez podmiot profesjonalny, w stosownych przypadkach, jednego lub większej działalności:
  • wydawania paszportów roślin dla roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów
  • umieszczania na drewnianych materiałach opakowaniowych oznaczenia
  • wydawania innych poświadczeń
 • adres nieruchomości oraz, w stosownych przypadkach, umiejscowienie działek wykorzystywanych przez podmiot profesjonalny w danym państwie członkowskim do prowadzenia działalności, do celów rejestracji
 • typ towaru, rodziny, rodzaje lub gatunki roślin i produktów roślinnych oraz, w stosownych przypadkach, charakter innych przedmiotów, których dotyczy działalność podmiotu profesjonalnego.

Do wniosku załącz:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), lub
 • numer PESEL, jeżeli taki numer posiada - w przypadku wnioskodawcy nieposiadającego numeru NIP.

Ważne! Na tym samym wzorze wniosku możesz zgłosić wniosek o aktualizację danych w twoim wpisie.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców zawiera:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres;
 • określenie miejsca uprawy, wytwarzania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
 • rodzaj i przedmiot prowadzonej działalności,
 • imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wzory wniosków znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa. Aby pobrać formularz kliknij na mapce konturowej województwo, w którym chcesz złożyć wniosek.

Termin

Wniosek składasz do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przed planowanym rozpoczęciem działalności.

 1. Urząd zweryfikuje wniosek

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, do którego złożyłeś wniosek dokonuje sprawdzenia kompletności wniosku i poprawności zawartych w nim danych

Jeżeli wniosek:

 • nie spełnia wymagań określonych
 • nie zawiera wymaganych informacji lub danych
 • do wniosku nie dołączono nr NIP lub PESEL,

właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie lub niepoprawienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

W przypadku nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku we skazanym terminie, wniosek pozostanie bez rozpoznania.

 1. Urząd dokonuje wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, do którego złożyłeś wniosek dokonuje wpisu podmiotu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych i przesyła informację w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego o dokonaniu wpisu do rejestru i numerze, pod którym został umieszczony wpis. Informacja musi być przekazana w terminie 7 dni od dnia dokonania tego wpisu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli składasz pełnomocnictwo w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Zgłaszanie zmian 

W przypadku aktualizacji danych, dotyczących nazwiska i imienia lub nazwy, adresu w państwie członkowskim rejestracji oraz danych kontaktowych podmiotu profesjonalnego, nie później niż 30 dni po zmianie tych danych musisz złożyć  do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa wniosek o aktualizację danych.

Jeżeli aktualizacja dotyczy wszelkich innych zmian danych zgłoszonym na wniosku lub oświadczeń, zgłoszenie musisz złożyć do 30 kwietnia każdego roku i musi ono dotyczyć aktualizacji danych z poprzedniego roku.

Ważne! Jeżeli chcesz zaktualizować dane w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych, wykorzystaj wzór wniosku o wpis danych do tego rejestru i złóż do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Brak zgłoszenia zmian

W przypadku pozyskania informacji przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, że podmiot wpisany do urzędowego rejestru nie prowadzi już działalności lub że elementy zawarte we wniosku przedłożonym przez podmiot nie są już poprawne, zwraca się do tego podmiotu o poprawienie tych elementów natychmiast lub w określonym terminie.

W przypadku gdy zarejestrowany podmiot nie poprawi tych elementów w terminie wyznaczonym, właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zmienia lub cofa rejestrację tego podmiotu.

Podmioty wpisane rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy kwarantannowe

Podmiotem wpisanym do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych jest również podmiot wpisany przed 14 marca 2020 roku do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy kwarantannowe, jeżeli zaktualizował dane w terminie wyznaczonym przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Czy ta strona była przydatna?