Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Świadectwo pochodzenia mięsa wołowego

Uzyskanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie mięsa wołowego z bydła płci męskiej, uprawniającego wnioskodawcę do otrzymania refundacji wywozowych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca zamierzający eksportować mięso świeże lub chłodzone (w formie tusz, półtusz, kompensowanych ćwierci, ćwierci przednich i ćwierci tylnych) oraz mięso bez kości z ćwierci przednich lub tylnych w elementach, pochodzących z dorosłego bydła płci męskiej do niektórych krajów trzecich może wystąpić z wnioskiem o otrzymanie refundacji eksportowej.

Refundację eksportową może otrzymać eksporter posiadający zaświadczenia o tym, że wywiezione produkty pochodzą z dorosłego bydła płci męskiej. Za dorosłe bydło przyjmuje się osobniki męskie ważące powyżej 300 kg w chwili uboju.

Zaświadczenie wydaje się w formie świadectwa, które przedstawia się polskim organom celnym podczas dopełniania formalności wywozowych.

Refundacja jest wypłacana przez właściwą agencję płatniczą (Agencję Rynku Rolnego). Refundacja wypłacana jest w sytuacji gdy świadectwo zawiera potwierdzenie organów celnych stwierdzające, że mięso wołowe opuściło obszar celny Unii Europejskiej.

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Wnioskodawca - Przedsiębiorca/eksporter mięsa wołowego pochodzącego z bydła płci męskiej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Nie później niż 24 godziny przed planowanym ubojem bydła.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Wniosek należy złożyć do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce, w którym dokonywany będzie ubój zwierząt.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wystawienie świadectwa dotyczącego wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej

Przedsiębiorca ubiegający się o świadectwo potwierdzające pochodzenie mięsa wołowego z bydła płci męskiej składa wniosek do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce, w którym dokonywany będzie ubój zwierząt.

Wniosek może być odrzucony przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w przypadku, gdy wpłynął w terminie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem planowanego uboju oraz gdy nie zawiera wszystkich wymaganych informacji.

Świadectwa wydawane są po dokonaniu oceny mięsa wołowego w zakresie potwierdzenia jego tożsamości.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek składany jest na formularzu udostępnianym przez wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Wniosek zawiera w szczególności:

1. nazwę, siedzibę i adres albo imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy;

2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany;

3. informacje o:

a) dacie i miejscu uboju oraz liczbie zwierząt przeznaczonych do uboju, jeżeli wnioskodawca dokonuje uboju,

b) dacie i miejscu uboju, liczbie zwierząt przeznaczonych do uboju oraz dacie i miejscu odkostnienia mięsa i liczbie tusz przeznaczonych do odkostnienia mięsa, jeżeli wnioskodawca dokonuje odkostnienia,

c) państwie przeznaczenia.

Termin

Nie później niż 24 godziny przed planowanym ubojem bydła.

  1. Formalne sprawdzenie wniosku i kontakt z przedsiębiorcą

Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprawdza, czy wniosek został złożony we właściwym terminie oraz czy zawiera wszystkie wymagane informacje. Jeżeli wniosek został pozytywnie zweryfikowany, wojewódzki inspektor wprowadza na nim datę i godzinę wpływu, a w przypadku złożonej deklaracji odkostniania mięsa – również datę jej akceptacji. Następnie kontaktuje się z wnioskodawcą i ustala termin przeprowadzenia nadzoru oraz wydania świadectw.

  1. Kontrola dokumentacji

Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych weryfikuje paszporty zwierząt, które tworzą partię objętą nadzorem. Gdy wynik kontroli jest negatywny, inspektor zaprzestaje czynności kontrolnych.

  1. Ocena organoleptyczna bydła i potwierdzenie jego tożsamości

Zanim inspektor upoważniony do przeprowadzenia nadzoru przystąpi do wykonywania właściwych czynności, przedsiębiorca powinien wydzielić spośród posiadanego bydła, partię zwierząt, z których mięso będzie objęte refundacją. Zwierzęta tworzące partię objętą nadzorem muszą posiadać następujące cechy:

- płeć męska (buhaje),

- masa ciała przed ubojem pow. 300 kg.

Dodatkowo, paszporty zwierząt powinny zawierać informacje dotyczące płci i masy ciała zgodne ze stanem faktycznym.

Wydzielona partia zwierząt podawana jest ubojowi. Tusze uzyskane z uboju tej partii zwierząt powinny być wychładzane w wydzielonej komorze chłodniczej.

Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadza następujące czynności w ubojni:

- określa płeć zwierząt (z których pochodzą tusze objęte nadzorem), w oparciu o cechy anatomiczne, widoczne na półtuszach wołowych,

- identyfikuje półtusze objęte nadzorem z dokumentacją zakładową, w szczególności z paszportami zwierząt,

- usuwa z wydzielonej partii tusze, dla których stwierdzono płeć żeńską oraz tusze, w stosunku do których stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a informacjami zawartymi w dokumentacji,

- znakuje półtusze objęte nadzorem specjalną pieczęcią identyfikującą mięso objęte refundacją wywozową w taki sposób, aby po przeprowadzeniu podziału półtusz na ćwierci, stemple znajdowały się na każdej ćwierci,

- ustala masę partii ćwierci przednich i ćwierci tylnych lub ćwierci kompensowanych, w zależności od rodzaju wysyłanego towaru,

- nadzoruje załadunek przygotowanej partii ćwierci na środek transportu,

- wystawia „Świadectwo dotyczące wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej”.

W przypadku, gdy wniosek zawierał deklarację odkostniania ćwierci przednich lub tylnych, masę ćwierci należy ustalić w dniu przeprowadzenia czynności oddzielania mięsa od kości, przed rozpoczęciem tego procesu.

Ćwierci objęte nadzorem przeznaczone do odkostniania powinny być przechowywane w wydzielonej komorze chłodniczej.

Zabrania się oddzielania mięsa od kości z ćwierci przednich i tylnych w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu. W pomieszczeniu, w którym przeprowadza się odkostnianie mięsa objętego refundacją może znajdować się wyłącznie wołowina stanowiąca jedną partię przygotowywaną do wywozu.

Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadza następujące czynności w trakcie procesu odkostniania:

- sprawdza oznakowanie ćwierci specjalną pieczęcią identyfikującą mięso objęte refundacją wywozową,

- ustala masę partii ćwierci, która będzie odkostniana,

- nadzoruje mięso podczas oddzielania kości, celem uniemożliwienia zamiany mięsa nadzorowanego na inne,

- ustala masę netto mięsa oraz kości (wraz ze ścięgnami itp.),

- nadzoruje pakowanie mięsa,

- sprawdza oznakowanie opakowań jednostkowych oraz zbiorczych,

- pieczętuje opakowania jednostkowe i zbiorcze w taki sposób, by próba otwarcia opakowania zniszczyła pieczęć,

- ustala masę partii mięsa bez kości przeznaczonego do wywozu poza obszar celny UE,

- nadzoruje załadunek przygotowanej partii mięsa bez kości na środek transportu,

- wystawia „Świadectwo dla mięsa bez kości z ćwierci tylnych z dorosłego bydła płci męskiej” lub „Świadectwo dla mięsa bez kości z ćwierci przednich z dorosłego bydła płci męskiej”.

Wnioskodawca powinien dysponować dowodem potwierdzającym, że wołowina uzyskana w procesie odkostnienia zawiera przeciętnie 55% lub więcej chudego mięsa.

Dokumenty

Dokumenty są wystawianie w zależności od rodzaju mięsa i jego pochodzenia.

Termin

Maksymalnie 10 dni od dnia akceptacji wniosku.

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty zależy od:

a. Ilości mięsa objętego świadectwem;

b. czasu trwania nadzoru nad wołowiną pochodzącą z bydła płci męskiej;

c. długości trasy dojazdu do miejsca przeprowadzenia nadzoru.

Opłatę wnosi się przed wydaniem świadectwa potwierdzającego pochodzenie wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej w terminie 7 dni od dnia doręczenia rachunku, gotówką w miejscu i czasie wskazanym w rachunku lub przelewem na wskazany rachunek bankowy. Rachunek wystawiany jest przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych po przeprowadzeniu nadzoru nad mięsem wołowym objętym wnioskiem. Wysokość opłaty za wystawienie świadectwa ustalana jest indywidualnie na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat.

Ile będziesz czekać

Maksymalnie 10 dni od dnia akceptacji wniosku.

Warto wiedzieć

  • Uzyskanie świadectwa stanowi podstawę otrzymania rekompensaty eksportowej.
  • Świadectwo okazywane jest organom celnym podczas dopełniania celnych formalności wywozowych i następnie wysyłane kanałami administracyjnymi do agencji odpowiedzialnej za wypłatę refundacji po dopełnieniu wspomnianych formalności. Formalności te są załatwiane w państwie członkowskim, w którym nastąpił ubój zwierząt.

Czy ta strona była przydatna?