Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego oznakowania opakowań owoców i warzyw

Uzyskanie zezwolenia na korzystanie ze specjalnego oznakowania opakowań świeżych owoców i warzyw, objętych normami handlowymi.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Handlowcy ubiegający się o korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, muszą spełniać następujące kryteria:

 • posiadać personel przeprowadzający kontrole, który odbył szkolenie zatwierdzone przez państwo członkowskie,
 • posiadać odpowiedni sprzęt do przygotowania i pakowania produktów,
 • zobowiązać się do przeprowadzania kontroli zgodności towarów, które wysyłają, oraz do posiadania rejestru wszystkich przeprowadzanych kontroli,

oraz

1) wykazywać zgodność towaru z normami handlowymi w przypadku minimum 90% partii skontrolowanych przez właściwy wojewódzki inspektorat JHARS w ramach kontroli urzędowych świeżych owoców i warzyw wysyłanych, przeprowadzonych na wszystkich etapach obrotu (tj. rynek wewnętrzny, import, eksport), w okresie ostatnich 12 miesięcy,

2) przekazać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego handlowca, na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący Głównego Inspektora JHARS, informacje o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu,

3) znać przepisy prawa dotyczące wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw w UE oraz metod kontroli świeżych owoców i warzyw, a także wymagań określonych w normach handlowych dla owoców i warzyw będących przedmiotem prowadzonej działalności,

4) zatrudniać rzeczoznawcę/ów w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, którzy przeprowadzają kontrole zgodności wszystkich partii towarów wysyłanych,

5) prowadzić rejestr wszystkich przeprowadzanych kontroli wewnętrznych świeżych owoców i warzyw, w wersji elektronicznej lub papierowej,

6) posiadać system wewnętrznej kontroli jakości świeżych owoców i warzyw obejmujący m.in.:

a) systematyczne kontrole skupowanych, pakowanych i wysyłanych przez siebie świeżych owoców i warzyw, zgodnie z metodą opisaną w załączniku V do RWK (UE) nr 543/2011,

b) system identyfikacji wszystkich partii dostarczanych i wysyłanych przez danego handlowca, z możliwością identyfikacji pierwotnych dostawców,

c) plan pobierania próbek owoców i warzyw dostosowany do specyfiki handlowca,

d) sposób postępowania handlowca w przypadku, gdy wewnętrzna kontrola wykaże, że owoce i warzywa nie spełniają wymagań norm handlowych określonych w przepisach UE, np.: zmiana oznakowania, przesortowanie do niższej klasy jakości, przeznaczenie do przetwórstwa, na paszę lub dla organizacji charytatywnych,

7) znakować opakowania owoców i warzyw zgodnie z przepisami UE oraz zgodnie z przepisami krajowymi,

8) zamieszczać w dokumentach towarzyszących partii stosowne informacje, o których mowa w art. 5 ust. 4 RWK (UE) 543/2011,

9) posiadać wyposażenie niezbędne do przeprowadzania kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw będących przedmiotem obrotu handlowego, np. kalibrownica do ustalania wielkości owoców i warzyw, penetrometr do oznaczania twardości, refraktometr do oznaczania zawartości ekstraktu refraktometrycznego, itp., w zależności od gatunków owoców i warzyw, będących przedmiotem działalności handlowca,

10) zapewniać właściwe przechowywanie, przygotowanie, ważenie (legalizowane wagi) i pakowanie świeżych owoców i warzyw, w zależności od gatunków owoców i warzyw, będących przedmiotem działalności handlowca,

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Każda osoba fizyczna lub prawna, posiadająca owoce i warzywa objęte normami handlowymi, w celu ich prezentowania lub wystawiania na sprzedaż, sprzedaży lub jakiejkolwiek innej formy obrotu oraz prowadząca którąkolwiek z niżej wymienionych działalności w odniesieniu do owoców i warzyw objętych normami handlowymi:

 • sprzedaż na odległość za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób,
 • działalność tego rodzaju prowadzoną przez osobę fizyczną lub prawną na własny rachunek lub w imieniu osoby trzeciej,
 • działalność tego rodzaju prowadzoną w Unii, poprzez wywóz do krajów trzecich lub przywóz z krajów trzecich.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw

Podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia składa wniosek wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania, albo miejsce wykonywania działalności (jeżeli inne niż siedziba lub miejsce zamieszkania).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera: 1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy; 2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu wnioskodawcy; 3) formę prawną prowadzonej działalności (np. osoba fizyczna); 4) numer identyfikacji podatkowej (NIP); numer REGON; KRS; 5) kategorię lub kategorie produktów ze względu na które podmiot wnioskuje o wydanie zezwolenia na korzystanie ze specjalnego oznakowania, np. świeże owoce, świeże warzywa.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Sprawdzenie wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dokonuje weryfikacji formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Gdy wnioskodawca uzupełni dokumenty w niepełny sposób lub złożone dokumenty zawierają nieprecyzyjne zapisy Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ponownie wzywa do ich uzupełnienia lub uściślenia.

 1. Kontrola u zainteresowanego handlowca

Postępowanie kontrolne polega na potwierdzeniu, czy wnioskodawca spełnia wymagania określone przepisami Unii Europejskiej (w tym określone w warunkach wejściowych do procedury) oraz obejmuje kontrolę jakości handlowej wybranych partii świeżych owoców i warzyw. Celem kontroli jest ustalenie, czy wybrane partie świeżych owoców i warzyw spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.

Dokumenty

Termin

W toku postępowania, po sprawdzeniu wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych oraz uzupełnieniu ewentualnych braków.

 1. Wydanie zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, bądź przedłużenie wcześniej wydanego pozwolenia

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydaje zezwolenie, bądź przedłuża wcześniej wydane zezwolenie lub odmawia jego wydania w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie wydaje się, jeżeli wnioskodawca spełnia wymagania określone przepisami Unii Europejskiej (w tym określone w warunkach wejściowych do procedury) oraz zatrudnia rzeczoznawców, o których mowa w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, kontrolujących jakość handlową owoców i warzyw przed ich wprowadzeniem do obrotu. Zezwolenia udziela się na okres przynajmniej jednego roku.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

82,00 zł

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania. Odwołanie składa się do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora JHARS, który wydał decyzję.

Czy ta strona była przydatna?