Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego

Uzyskanie zezwolenia na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Warunki wydania zezwolenia na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych:

 • posiadanie przez wnioskodawcę będącego obywatelem polskim:

          a) członkostwa w Polskim Związku Łowieckim,

          b) sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania;

 • posiadanie przez wnioskodawcę będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadanie przez wnioskodawcę będącego cudzoziemcem lub obywatelem polskim, który przebywa z zamiarem stałego pobytu za granicą, niebędącego członkiem Polskiego Związku Łowieckiego albo niespełniającego warunków określonych w art. 42a ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, zgody ministra właściwego do spraw środowiska na wykonywanie polowania albo wykupienie przez niego polowania u przedsiębiorcy wpisanego do rejestru polowań.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Departament Leśnictwa
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami do ministra właściwego do spraw środowiska.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie warunków i trybu  wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny  przy użyciu ptaków łowczych wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • adres do korespondencji.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Wnioskodawca załącza do wniosku kopię dowodu osobistego (w przypadku obywatela polskiego) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • Zaświadczenie o członkostwie w Polskim Związku Łowieckim jest wymagane tylko od wnioskodawcy będącego obywatelem polskim.
 • W przypadku, gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec lub obywatel polski, który przebywa z zamiarem stałego pobytu za granicą do wniosku nie ma obowiązku dołączania dokumentu potwierdzającego uzyskanie sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania. Zamiast tego może być przedłożony dokument potwierdzający posiadanie zgody ministra właściwego do spraw środowiska na wykonywanie polowania lub wykupienie polowania u przedsiębiorcy wpisanego do rejestru polowań.
 • Wnioskodawca będący cudzoziemcem lub obywatelem polskim, który przebywa z zamiarem stałego pobytu za granicą we wniosku o wydanie zezwolenia wskazuje czas wykonywania polowania.
 1. Weryfikacja formalna wniosku

Minister właściwy do spraw środowiska jako organ właściwy sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury oraz czy uregulowana została opłata skarbowa. W przypadku braku dokonania należnej opłaty, organ wyznacza termin do jej wniesienia pomiędzy 7-14 dni. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, organ zwraca wniosek lub pozostawia sprawę bez rozpoznania.

W przypadku wystąpienia braków formalnych, organ wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni braków wniosku w terminie 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 KPA, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

W przypadku wątpliwości co do treści wniosku bądź załączników, organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, zgodnie z art. 35 KPA.

 1. Wydanie zezwolenia

Minister właściwy do spraw środowiska wydaje zezwolenie na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

82,00 zł

Opłata skarbowa - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Załącznik Część III pkt 44 ppkt 2.

Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia należy wnieść na właściwe konto wskazane przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Wnioskodawca, który otrzymał decyzję ministra właściwego do spraw środowiska odmawiającą wydania zezwolenia może w terminie 14 dni zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Czy ta strona była przydatna?