Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na międzynarodowe nieregularne przewozy lotnicze z lądowaniem handlowym na terytorium Polski – wykonywane przez przewoźników lotniczych spoza Unii Europejskiej

Jesteś przewoźnikiem lotniczym spoza Unii Europejskiej? Chcesz wykonywać nieregularne międzynarodowe loty handlowe z lądowaniem handlowym na terytorium Polski? Potrzebujesz na to zezwolenia. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiotem uprawnionym do realizacji usługi jest przewoźnik lotniczy z państwa trzeciego, tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Departament Rynku Transportu Lotniczego
Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wypełnionego wniosku

 • 3 dni robocze - w przypadku przewozów lotniczych obejmujących nie więcej niż 9 nieregularnych lotów handlowych z lądowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • 14 dni roboczych - w przypadku przewozów lotniczych stanowiących serię nieregularnych lotów handlowych obejmującą co najmniej 10 lotów

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę, siedzibę i adres przewoźnika lotniczego (taki sam jak wskazany w Certyfikacie Przewoźnika Lotniczego),
 • trasę, na której mają być wykonywane przewozy, oraz rodzaj tych przewozów (pasażerski, towar, poczta),
 • oferowaną zdolność przewozową i częstotliwość lotów (ze wskazaniem daty, numerów lotów, godzin startów i lądowań w portach lotniczych, maksymalnej liczby miejsc pasażerskich lub maksymalnej masy startowej (MTOM) statku powietrznego),
 • typy statków powietrznych i ich znaki rejestracyjne,
 • nazwę i adres zleceniodawcy na wykonywanie przewozu nieregularnego.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Certyfikat powinien być wydany przez właściwy organ obcego państwa.

Certyfikat należy złożyć wraz ze związanymi specyfikacjami operacyjnymi, albo dokumentami im równoważnymi.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

Dokumenty oznaczone powyżej jako numer 1, dołącza się obligatoryjnie, przy czym:

 • polisa odpowiedzialności cywilnej powinna stwierdzać zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z eksploatacją statków powietrznych, przewozem lotniczym pasażerów, bagażu, towarów i poczty oraz w stosunku do osób trzecich

 

Wykaz dokumentów dodatkowych, oznaczonych powyżej jako numer 2, dołącza się w następujących przypadkach:

 • dowód uiszczenia opłaty lotniczej dołącza się w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia obejmującego 10 i więcej lotów w jednym sezonie rozkładowym lub w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia pojedynczego upoważniającego do wykonania 10 i kolejnych lotów w danym sezonie rozkładowym

 

Wykaz dokumentów przedkładanych na żądanie Prezesa Urzędu, oznaczonych jako numery 3–7:

 • Zezwolenie Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego obejmujące statki powietrzne wskazane we wniosku
 • certyfikat przewoźnika lotniczego wraz ze związanymi specyfikacjami operacyjnymi, wydany przez właściwy organ obcego państwa, albo dokumenty im równoważne
 • świadectwo zdatności do lotu statku powietrznego
 • świadectwo zdatności w zakresie hałasu statku powietrznego
 • umowę zawartą ze zleceniodawcą na wykonywanie przewozu nieregularnego
 1. Formalne sprawdzenie wniosku

 • Ocena spełnienia warunków uzasadniających wydanie zezwolenia.
 • Weryfikacja wniesienia opłaty lotniczej.
 • W przypadku stwierdzenia uchybień, zawiadomienie wnioskodawcy o konieczności ich usunięcia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 1. Wydanie zezwolenia lub odmowy

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

 • 19 962 zł – opłata lotnicza za rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia ogólnego dla przewoźników lotniczych z państw trzecich (tj. państw innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwa członkowskie EFTA) lub w przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia pojedynczego upoważniającego do wykonania 10 i kolejnych lotów w danym sezonie rozkładowym. Kwota opłaty jest corocznie waloryzowana na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. Wnioskodawca uiszcza opłatę lotniczą w momencie złożenia wniosku. 

Opłatę lotniczą wpłać na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

 

 

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa nie służy odwołanie. Można jednak zwrócić się do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy Należy to zrobić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zamiast składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, można wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Należy to zrobić w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę składa się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wpis stały od skargi wynosi 200 zł. Strona ma możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek o przyznanie prawa pomocy może być złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych.

Strona może  w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożyć Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, prawomocna i nie przysługuje od niej prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?