Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa emerytalnego

Uzyskanie zezwolenia na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa emerytalnego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi:

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub pracodawca zagraniczny.

Jeżeli obejmującym akcje jest dotychczasowy akcjonariusz, uzyskania zezwolenia wymaga objęcie akcji w liczbie powodującej przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% lub 80% głosów na walnym zgromadzeniu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa emerytalnego

Podmiot zamierzający nabyć lub objąć akcje towarzystwa emerytalnego składa wniosek wraz z załącznikami do Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem towarzystwa emerytalnego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Dokumenty przedstawiające sytuację finansową podmiotu w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, w tym dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek, do poboru których jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
  1. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

KNF jako organ właściwy sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych KNF wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 KPA oświadczenie pozostaje bez rozpoznania.

  1. Wydanie zezwolenia na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa emerytalnego

Komisja Nadzoru Finansowego zezwala na nabycie lub objęcie akcji, jeżeli wnioskodawca spełnia warunki określone w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych dla założycieli towarzystwa.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

82,00 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W związku z tym od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Komisję Nadzoru Finansowego nie przysługuje odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Od postanowienia sądu rejestrowego w sprawie przysługuje apelacja. O wniesieniu apelacji od postanowienia zarządzającego wpis wpisuje się z urzędu wzmiankę w rubryce dziewiątej rejestru. Wzmianka, o której mowa w ust. 1, ulega wykreśleniu po prawomocnym zakończeniu postępowania

W razie uwzględnienia środka odwoławczego od orzeczenia wydanego w postępowaniu rejestrowym, dotyczącego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd drugiej instancji uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi rejestrowemu. Rozpoznając ponownie sprawę, sąd rejestrowy uwzględnia wskazania sądu drugiej instancji oraz aktualny stan rejestru.

Czy ta strona była przydatna?