Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu

Twoje zezwolenie na sprzedaż hurtową napojami alkoholowymi do 18% wygasło, ale nadal posiadasz zapasy napojów alkoholowych. Złóż wniosek do organu, który wydał zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Zobacz jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online. Potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wniosek o zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych może złożyć przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych do 18%, któremu wygasło zezwolenie na obrót napojami alkoholowymi. Wniosek należy złożyć do właściwego marszałka województwa. Zezwolenie wygasa, w przypadku:

 • likwidacji przedsiębiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
 • upływu terminu ważności zezwolenia
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

Organ udziela zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych określając termin jej trwania, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych do 18% składasz do marszałka województwa, który wydał pozwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18%.

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu m. st. Warszawy. Zobacz praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Dokumenty

 1. Sprawdzenie kompletności pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Marszałek województwa dokonuje weryfikacji formalnej i prawnej złożonych dokumentów. Gdy stwierdzi, że złożony wniosek jest niekompletny, wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

 1. Wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu

Marszałek województwa, gdy stwierdzi, że złożony wniosek jest niekompletny, wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, wówczas marszałek województwa udziela zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu.

Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, marszałek województwa wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

1000 zł

17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Z wnioskiem o zezwolenie na wyprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18% nie może wystąpić przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie z powodu:

 • nieprzestrzegania warunków określonych w zezwoleniu
 • wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł
 • popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym
 • orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem
 • zlecania przez przedsiębiorcę, na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom
 • nieprzestrzegania warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
 • powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu.

Zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu do 18%

Aby prowadzić hurtową sprzedaż alkoholu do 18% musisz uzyskać zezwolenie na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych do 18%.  W tym celu musisz wniosek do właściwego marszałka województwa.

Czy ta strona była przydatna?