Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj pozwolenie na oddanie do ruchu w zakładzie górniczym podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń oraz obiektów podziemnego zakładu górniczego

Prowadzisz zakład górniczy i chcesz wprowadzić w nim do użytku nowe maszyny? Musisz najpierw uzyskać pozwolenie na oddanie do ruchu w zakładzie górniczym obiektów, maszyn, urządzeń i ścian oraz obiektów podziemnego zakładu górniczego. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto potrzebuje pozwolenia na oddanie do ruchu

Jeśli jesteś przedsiębiorcą "górniczym", czyli masz koncesję na prowadzenie działalności regulowanej ustawą Prawo geologiczne i górnicze, musisz stosować wyłącznie takie maszyny i urządzenia oraz takie obiekty i ściany, które są dopuszczone przez odpowiednie organy.

Kiedy wystarczy zezwolenie

Potrzebujesz zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego (KRZG) na:

 • oddanie do ruchu w zakładzie górniczym obiektów, maszyn, urządzeń i ścian, jak również
 • dokonywanie ich istotnych zmian konstrukcyjnych lub
 • istotnych zmian warunków eksploatacji.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie organu nadzoru górniczego

Potrzebujesz pozwolenia właściwego organu nadzoru górniczego na oddanie do ruchu w zakładzie górniczym:

 • podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń
 • obiektów podziemnego zakładu górniczego stanowiących ściany prowadzone w warunkach specjalnych oraz
 • obiektów podziemnego zakładu górniczego stanowiących oddziały eksploatujące partie złóż rud miedzi w warunkach specjalnych.

Dokonywanie istotnych zmian konstrukcyjnych lub istotnych zmian warunków eksploatacji obiektów, maszyn i urządzeń, na które konieczne jest pozwolenie, również wymaga pozwolenia.

Organy nadzoru górniczego: dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego (OUG) i Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (WUG), wydają pozwolenie w drodze decyzji administracyjnej.

Jakie obiekty, maszyny i urządzenia w podziemnych zakładach górniczych wymagają pozwolenia

Podstawowe obiekty, maszyny i urządzenia w podziemnych zakładach górniczych, które wymagają pozwolenia to:

 • szyby i szybiki wraz z wyposażeniem
 • górnicze wyciągi szybowe w szybach i szybikach
 • stacje wentylatorów głównych i stacje odmetanowania wraz z siecią rurociągów
 • centrale systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej, dyspozytornie systemów dyspozytora ruchu, stacje geofizyki górniczej oraz magistralne sieci telekomunikacyjne
 • główne stacje sprężarek powietrza wraz z siecią rurociągów w szybach
 • urządzenia i układy głównego odwadniania
 • główne składy paliw, olejów i środków smarnych oraz stałe komory napełniania paliwem środków transportowych
 • główne urządzenia do wytwarzania i transportu podsadzki i mieszanin doszczelniających
 • stacjonarne urządzenia klimatyczne o nominalnej mocy chłodniczej powyżej 1 MW
 • urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu większym niż 45°, w wyrobiskach górniczych
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia zasilające obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w pkt 1-10.

Pozwolenie jest konieczne także na oddanie do ruchu obiektów podziemnego zakładu górniczego stanowiących ściany prowadzone w warunkach specjalnych oraz obiekty podziemnego zakładu górniczego stanowiące oddziały eksploatujące partie złóż rud miedzi w warunkach specjalnych.

Są to ściany lub oddziały:

 • prowadzone po wystąpieniu zawału, tąpnięcia, wybuchu pyłu węglowego, wybuchu metanu, wyrzutu gazów i skał, wdarcia wody oraz pożaru
 • zaprojektowane z zastosowaniem niestosowanego dotychczas w danym zakładzie górniczym systemu wybierania.

Nie musisz uzyskiwać pozwolenia organu nadzoru, jeśli obiekt, maszyna i urządzenie stanowi wyposażenie lub część składową obiektu budowlanego zakładu górniczego, dla którego pozwolenia na użytkowanie wydawane są na podstawie odrębnych przepisów.

Obiekty budowlane nie są obiektami podstawowymi.

Jakie obiekty, maszyny i urządzenia w odkrywkowych zakładach górniczych wymagają pozwolenia

Podstawowe obiekty, maszyny i urządzenia w odkrywkowych zakładach górniczych, które wymagają pozwolenia to:

 • główne rozdzielnie elektryczne wysokiego i średniego napięcia
 • centrale telefoniczne i dyspozytorskie wraz z systemami łączności i alarmowania
 • główne urządzenia i układy odwadniania.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek przed oddaniem do ruchu w zakładzie górniczym określonych obiektów, maszyn, urządzeń i ścian.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe urzędy górnicze
 • WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY

Pozwolenie wydaje dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego albo prezes Wyższego Urzędu Górniczego – w zależności od rodzaju obiektu, maszyny, urządzenia, ściany lub oddziału, jaki ma być oddany do ruchu.

Złóż wniosek do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego  dla następujących podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń w podziemnych zakładach górniczych:

 • szybów i szybików wraz z wyposażeniem
 • górniczych wyciągów szybowych w szybach i szybikach
 • urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych
 • stacji wentylatorów głównych
 • centrale systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej, dyspozytornie systemów dyspozytora ruchu, stacje geofizyki górniczej oraz magistralne sieci telekomunikacyjne
 • urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w pkt 1-5.

Dla pozostałych podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń w podziemnych zakładach górniczych, właściwym organem wydającym pozwolenia jest dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego jest organem wydającym pozwolenia również na oddanie do ruchu podstawowych obiektów i urządzeń w odkrywkowych zakładach górniczych.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na oddanie do ruchu podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego, ścian lub oddziałów

Wniosek powinien złożyc kierownik ruchu zakładu górniczego. Do wniosku trzeba dołączyć dokumentację techniczną i protokół odbioru technicznego, dokonanego przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Protokół odbioru technicznego powinien zawierać w szczególności informacje o:

 • wykonaniu planowanych do oddania do ruchu zakładu górniczego podstawowych obiektów, maszyn, urządzeń, ścian lub oddziałów zgodnie z dokumentacją techniczną
 • zgodności wyników wykonanych pomiarów i prób z wymaganiami określonymi dla planowanych do oddania do ruchu zakładu górniczego obiektów, maszyn, urządzeń, ścian lub oddziałów.

Pozwolenie jest wydawane po uzyskaniu przez wnioskodawcę wymaganych zezwoleń i decyzji.

Właściwy organ nadzoru górniczego może przed wydaniem pozwolenia zarządzić przeprowadzenie próbnego ruchu obiektów, maszyn i urządzeń, określić jego zakres i sposób kontroli oraz uzależnić wydanie pozwolenia od uzyskanych wyników.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera w szczególności: wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Złóż wniosek przed oddaniem do ruchu w zakładzie górniczym określonych obiektów, maszyn, urządzeń i ścian.

 1. Organ nadzoru górniczego sprawdzi wniosek pod względem formalnym i merytorycznym

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne, na przykład pomyliłeś się we wniosku albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów, urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Organ nadzoru górniczego wyda postanowienie o przeprowadzeniu próbnego ruchu

Właściwy organ nadzoru górniczego może przed wydaniem pozwolenia wydać postanowienie o przeprowadzeniu próbnego ruchu obiektów, maszyn i urządzeń lub ścian. W postanowieniu organ określi zakres próbnego ruchu i sposób kontroli. Wydanie pozwolenia będzie uzależnione od uzyskanych wyników. Na postanowienie służy zażalenie.

 W przypadku ścian postanowienie jest wydawane bardzo rzadko.

 1. Otrzymasz decyzję pozwalającą na oddanie do ruchu podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego

W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym oraz pozytywnych wyników ewentualnej kontroli, właściwy organ nadzoru górniczego wyda pozwolenie na oddanie do ruchu podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego.

Pozwolenie lub odmowa jego wydania wydawane są w drodze decyzji administracyjnej.

Dokumenty

Ile zapłacisz

82 zł – opłata skarbowa za wydanie pozwolenia

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy) 

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, jesteś zobowiązany do opłaty skarbowej za dołączenie pełnomocnictwa do sprawy. Opłata nie obowiązuje cię, jeśli twoim pełnomocnikiem jest mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek, babcia, wnuk lub rodzeństwo.

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Jeśli pełnomocnictwo składasz w urzędzie w Warszawie, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, za pośrednictwem dyrektora urzędu górniczego, który wydał decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, możesz:

 • zwrócić się do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – za pośrednictwem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złóż w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Czy ta strona była przydatna?