Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na oddanie do ruchu w zakładzie górniczym podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń oraz obiektów podziemnego zakładu górniczego

Prowadzisz zakład górniczy i chcesz wprowadzić w nim do użytku nowe maszyny? Musisz najpierw uzyskać pozwolenie na oddanie do ruchu w zakładzie górniczym obiektów, maszyn, urządzeń i ścian oraz obiektów podziemnego zakładu górniczego. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiotami uprawnionymi do realizacji usługi są przedsiębiorcy "górniczy", czyli przedsiębiorcy w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej "Pgg").

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe urzędy górnicze
 • SPECJALISTYCZNY URZĄD GÓRNICZY

Wnioskodawca składa wniosek do dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego lub dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego w zależności od rodzaju obiektu/maszyny/urządzenia/ściany/oddziału, o którego oddanie do ruchu się ubiega.

Szczegółowe informacje na temat konkretnych obiektów, maszyn i urządzeń wraz z przyporządkowaniem do właściwego organu, znajdują się w kroku 1.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na oddanie do ruchu podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego, ścian lub oddziałów

W celu uzyskania decyzji pozwalającej na oddanie do ruchu podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego, obiektów podziemnego zakładu górniczego stanowiących ściany prowadzone w warunkach specjalnych oraz obiektów podziemnego zakładu górniczego stanowiących oddziały eksploatujące partie złóż rud miedzi w warunkach specjalnych, jak również dokonywanie ich istotnych zmian konstrukcyjnych lub istotnych zmian warunków eksploatacji, wnioskodawca powinien złożyć wniosek do dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego lub dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG) w zależności od rodzaju ww. obiektów/maszyn/urządzeń.

W podziemnych zakładach górniczych do podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego zalicza się:

 1. szyby i szybiki wraz z wyposażeniem;
 2. górnicze wyciągi szybowe w szybach i szybikach;
 3. stacje:
  • wentylatorów głównych,
  • odmetanowania wraz z siecią rurociągów;
 4. centrale systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej, dyspozytornie systemów dyspozytora ruchu, stacje geofizyki górniczej oraz magistralne sieci telekomunikacyjne;
 5. główne stacje sprężarek powietrza wraz z siecią rurociągów w szybach;
 6. urządzenia i układy głównego odwadniania;
 7. główne składy paliw, olejów i środków smarnych oraz stałe komory napełniania paliwem środków transportowych;
 8. główne urządzenia do wytwarzania i transportu podsadzki i mieszanin doszczelniających;
 9. stacjonarne urządzenia klimatyczne o nominalnej mocy chłodniczej powyżej 1 MW;
 10. urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu większym niż 45°, w wyrobiskach górniczych;
 11. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia zasilające obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w pkt 1-10.

Do obiektów podziemnego zakładu górniczego stanowiących ściany prowadzone w warunkach specjalnych oraz obiektów podziemnego zakładu górniczego stanowiących oddziały eksploatujące partie złóż rud miedzi w warunkach specjalnych, o których mowa w art. 114 ust. 2 Pgg, zalicza się ściany lub oddziały:

 • prowadzone po wystąpieniu zawału, tąpnięcia, wybuchu pyłu węglowego, wybuchu metanu, wyrzutu gazów i skał, wdarcia wody oraz pożaru;
 • zaprojektowane z zastosowaniem niestosowanego dotychczas w danym zakładzie górniczym systemu wybierania.

Nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia organu nadzoru, jeśli obiekt, maszyna i urządzenie stanowi wyposażenie lub część składową obiektu budowlanego zakładu górniczego, dla którego pozwolenia na użytkowanie wydawane są na podstawie odrębnych przepisów.

Obiekty budowlane nie są obiektami podstawowymi.

Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego jest właściwym organem wydającym pozwolenia dla następujących podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń w podziemnych zakładach górniczych:

 1. szybów i szybików wraz z wyposażeniem;
 2. górniczych wyciągów szybowych w szybach i szybikach,
 3. urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych,
 4. stacji wentylatorów głównych,
 5. centrale systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej, dyspozytornie systemów dyspozytora ruchu, stacje geofizyki górniczej oraz magistralne sieci telekomunikacyjne;
 6. urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w pkt 1-5.

Dla pozostałych podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń, właściwym organem nadzoru jest dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego.

Pozwolenie wydaje się na wniosek kierownika ruchu zakładu górniczego na podstawie przedłożonej dokumentacji technicznej i protokołu odbioru technicznego dokonanego przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Protokół odbioru technicznego w szczególności zawiera informacje o:

 • wykonaniu planowanych do oddania do ruchu zakładu górniczego podstawowych obiektów, maszyn, urządzeń, ścian lub oddziałów zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • zgodności wyników wykonanych pomiarów i prób z wymaganiami określonymi dla planowanych do oddania do ruchu zakładu górniczego obiektów, maszyn, urządzeń, ścian lub oddziałów.

Pozwolenie wydaje się po uzyskaniu przez wnioskodawcę wymaganych zezwoleń i decyzji.

Pozwolenie wydaje się na wniosek kierownika ruchu zakładu górniczego na podstawie dokumentacji technicznej i protokołu odbioru technicznego sporządzonego przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Właściwy organ nadzoru górniczego może przed wydaniem pozwolenia zarządzić przeprowadzenie próbnego ruchu obiektów, maszyn i urządzeń, określić jego zakres i sposób kontroli oraz uzależnić wydanie pozwolenia od uzyskanych wyników.

W odkrywkowych zakładach górniczych do podstawowych obiektów i urządzeń zakładu górniczego zalicza się:

 1. główne rozdzielnie elektryczne wysokiego i średniego napięcia,
 2. centrale telefoniczne i dyspozytorskie wraz z systemami łączności i alarmowania,
 3. główne urządzenia i układy odwadniania.

Dyrektor okręgowego urzędu górniczego jest właściwym organem wydającym pozwolenia na oddanie do ruchu podstawowych obiektów i urządzeń w odkrywkowych zakładach górniczych.

Pozwolenie na oddanie do ruchu podstawowych obiektów i urządzeń odkrywkowego zakładu górniczego wydaje się na wniosek kierownika ruchu zakładu górniczego w oparciu o przedłożoną dokumentację techniczną oraz protokół odbioru technicznego sporządzony przez komisję powoływaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego. W protokole zamieszcza się stwierdzenie, że obiekt lub urządzenie przewidziane do oddania do ruchu w zakładzie górniczym są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną.

Organ nadzoru górniczego może wydać pozwolenie na oddanie do ruchu obiektu lub urządzenia po przeprowadzeniu ich próbnego ruchu.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera w szczególności: wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Sprawdzenie wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (na przykład pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Wydanie postanowienia

Właściwy organ nadzoru górniczego może przed wydaniem pozwolenia wydać postanowienie o przeprowadzeniu próbnego ruchu obiektów, maszyn i urządzeń lub ścian, określając jego zakres i sposób kontroli oraz uzależniając wydanie pozwolenia od uzyskanych wyników. Na postanowienie służy zażalenie.

W przypadku ścian postanowienie jest wydawane bardzo rzadko.

 1. Wydanie decyzji pozwalającej na oddanie do ruchu podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego

W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów pod względem prawnym i merytorycznym oraz pozytywnych wyników ewentualnej kontroli, właściwy organ nadzoru górniczego wydaje pozwolenie na oddanie do ruchu podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego. Pozwolenie lub odmowa jego wydania wydawane są w drodze decyzji administracyjnej.

Dokumenty

Ile zapłacisz

82 zł

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 1 miesiąc.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji odmownej służy odwołanie do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, za pośrednictwem dyrektora urzędu górniczego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Czy ta strona była przydatna?