Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego – wpis na listę

Chcesz instalować systemy alarmowe do ochrony ludzi i rzeczy albo opracowywać plany ochrony dotyczące zabezpieczeń technicznych? Jeśli tak, musisz uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Dowiedz się jakie warunki musisz spełniać i jak uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do czego uprawnia wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Zabezpieczenie techniczne to jedna z form ochrony osób i mienia. Tę formę ochrony mogą świadczyć tylko osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Zabezpieczenie techniczne polega na:

 • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania
 • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

Dodatkowo, osoby wpisane na listę mogą:

 • opracowywać plany ochrony w zakresie zabezpieczenia technicznego
 • organizować i kierować zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.

Kto może zostać wpisany na listę

Aby uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego musisz mieć:

 • ukończone 18 lat
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu
 • pełną zdolność do czynności prawnych
 • nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby
 • zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła
 • wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończony kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo przyuczenie do wymienionych zawodów na podstawie przepisów o rzemiośle.

Dodatkowo, nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie może toczyć się przeciwko tobie postępowanie karne o takie przestępstwo.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek zanim zaczniesz wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • komendy wojewódzkie policji
 • KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

Złóż wniosek do właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji.

Przejdź do listy komend wojewódzkich policji z danymi kontaktowymi.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie oraz oświadczenia: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa – musisz złożyć o oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy potwierdzone przez notariusza, ewentualnie będącego pełnomocnikiem wnioskodawcy adwokata lub radcę prawnego.

Dokumenty, które składasz w oryginale, mogą mieć formę dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Jeśli ukończyłeś kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo przyuczenie do zawodu – załącz zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu/ przyuczenia.

Jeśli kwalifikacje zdobyłeś w innym kraju UE załącz decyzję o uznaniu kwalifikacji.

Przeczytaj, jak uznać kwalifikacje zawodowe uzyskane w UE.

Termin

Złóż wniosek zanim zaczniesz wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.

 1. Komenda wojewódzka policji formalnie oceni twój wniosek

Komenda wojewódzka policji zapozna się z twoim wnioskiem i oceni czy spełnia wszystkie formalne wymagania. W przypadku braków w złożonym wniosku lub dołączonej dokumentacji, dostaniesz wezwanie, aby je uzupełnić w ciągu 7 dni.

 1. Komendant wojewódzki Policji wpisze cię na listę, otrzymasz zaświadczenie o wpisie

Jeśli spełniasz wymogi ustawowe, komendant wojewódzki Policji wpisze cię na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i wyda ci zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Komendant wojewódzki Policji odmówi wpisu, jeśli nie spełniasz warunków koniecznych dla pracownika zabezpieczenia technicznego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Ile zapłacisz

17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę

Gdzie zapłacić: wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji, w której składasz wniosek o zaświadczenie. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Poznania.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmawiającą wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, przysługuje ci odwołanie do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Jakie są obowiązki w przypadku zmiany danych

Jeżeli twoje dane objęte wpisem uległy zmianie musisz, w ciągu 14 dni od dnia powstania zmiany, zawiadomić o tym właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Czy można zostać skreślonym z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

W niektórych sytuacjach komendant wojewódzki Policji, może wydać decyzję o skreśleniu osoby z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Stanie się tak gdy pracownik zabezpieczenia technicznego:

 • został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo
 • wykonując zadania pracownika zabezpieczenia technicznego dopuścił się czynu zabronionego w ten sposób, że znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka
 • nie spełnia ustawowych wymogów dla pracownika zabezpieczenia technicznego.

Czy można zatrudniać pracowników ochrony nie wpisanych na listę

Firmy, które mają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, mogą zatrudniać pracowników ochrony, którzy nie są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Jest to możliwe pod warunkiem, że taka osoba wykonuje zadania ochrony w zakresie niewymagającym wpisu na listę, ukończyła 18 lat i nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Czy ta strona była przydatna?