Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego – wpis na listę

Chcesz jako pracownik ochrony instalować systemy alarmowe do ochrony ludzi i rzeczy? Potrzebujesz w związku z tym zdobyć wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego? Dowiedz się poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego jest uprawniona do:

 • zabezpieczenia technicznego, polegającego na:
  • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania
  • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania
 • opracowywania planu ochrony w zakresie zabezpieczenia technicznego
 • organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego może być wpisana osoba, która posiada:

 • ukończone 18 lat
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • pełną zdolność do czynności prawnych
 • nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby
 • zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
 • wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • komendy wojewódzkie policji
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Złóż wniosek na piśmie do właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego policji.

Listę i dane kontaktowe komend wojewódzkich policji znajdziesz tutaj.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Do wniosku należy załączyć:

 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie
 • oświadczenie wnioskodawcy:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  • o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa
 • zaświadczenie lub świadectwo potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego lub zaświadczenie o przyuczeniu do zawodu w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 • decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej albo w zawodzie pracownika zabezpieczenia technicznego - jeżeli taka decyzja była wydana
 • orzeczenia lekarskie i psychologiczne, których ważność nie upłynęła
 • orzeczenia lekarskie, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Jeśli kwalifikacje zdobyłeś w innym kraju UE załącz decyzję o uznaniu kwalifikacji.

 1. Komenda wojewódzka policji formalnie oceni twój wniosek

Komenda wojewódzka policji zapozna się z twoim wnioskiem i oceni czy spełnia wszystkie formalne wymagania. W przypadku braków w złożonym wniosku lub dołączonej dokumentacji, dostaniesz wezwanie, aby je uzupełnić w ciągu 7 dni.

 1. Wpis na listę i wydanie zaświadczenie o wpisie

W przypadku gdy nie spełniasz warunków koniecznych dla pracownika zabezpieczenia technicznego otrzymasz decyzję o odmowie wpisania na listę.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Termin

Właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji dokona wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i wyda zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Ile zapłacisz

17 zł

Ile będziesz czekać

Sprawa zostanie załatwia w ciągu miesiąca.

Warto wiedzieć

Zmiana danych

Jeżeli twoje dane objęte wpisem uległy zmianie musisz, w ciągu 14 dni od dnia powstania zmiany, zawiadomić właściwego komendanta wojewódzkiego policji.

Skreślenie z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Skreślenie się z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego może nastąpić w przypadku gdy:

 • pracownik zabezpieczenia technicznego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo
 • wykonując zadania pracownika zabezpieczenia technicznego dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 70 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń
 • nie spełnia wymogów określonych w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 4-6, art. 27 ust. 2 pkt 3 lub w art. 30 ustawy o ochronie osób i mienia.

Zatrudnianie osób bez wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Dopuszczalne jest zatrudnianie przez firmę realizującą zadania w zakresie zabezpieczenia technicznego osób, które ze względu na niespełnienie wymagań ustawowych koniecznych do uzyskania wpisu na listę takiego wpisu nie uzyskały. Jest to możliwe pod warunkiem ukończenia przez taka osobę 18 roku życia oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Czy ta strona była przydatna?