Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Jesteś przedsiębiorcą? Chcesz produkować tablice rejestracyjne? Zanim rozpoczniesz ich produkcję musisz uzyskać wpis do rejestru. Przeczytaj opis usługi – dowiesz się, jak uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność gospodarcza w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników jest działalnością regulowaną - wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Przedsiębiorca wpisany do rejestru może:

 • produkować tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi
 • produkować tablice rejestracyjne bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych
 • tłoczyć numery rejestracyjne
 • produkować lub sprowadzać z zagranicy materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych
 • przetwarzać materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.

Tablice może produkować przedsiębiorca, który:

 • posiada możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; warunek ten nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały służące do wyrobu tablic rejestracyjnych;
 • posiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi;
 • nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
 • nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne;
 • nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 • w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku:
  • nie był wykreślony z rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne z powodu naruszenia przez swoją firmę warunków wykonywania działalności,
  • nie wykonywał działalności gospodarczej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych bez wpisu do rejestru. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca prowadził działalność po tym, jak urząd marszałkowski nie odpowiedział w ciągu 14 dni na złożony przez niego wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Działalność w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych możesz rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Wniosek możesz również złożyć w urzędzie miasta lub gminy – wystarczy, że wskażesz urząd marszałkowski, który prowadzi odpowiedni rejestr. Urząd miasta lub gminy przekaże twój wniosek do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego.

W przypadku, gdy wykonujesz działalność gospodarczą w kilku miejscach położonych w różnych województwach, to musisz uzyskać odrębne wpisy w poszczególnych urzędach marszałkowskich.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego przyjęcia przez urząd. Powinno ono zawierać:

 • wskazanie daty wpływu oraz przewidywany termin rozpatrzenia wniosku
 • dane kontaktowe do urzędu
 • informację o przysługujących ci środkach prawnych (np. prawie do odwołania).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek przedsiębiorcy powinien zawierać następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) adres siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność;

5) podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca złożenia wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację certyfikatu.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie powinno zawierać następującą treść: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o której mowa w art. 75a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

3) posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej.”.

Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi uzyskasz w Instytucie Transportu Samochodowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej Instytutu

Możesz złożyć zaświadczenie o niekaralności albo oświadczenie o niekaralności. Dokumenty te powinny dotyczyć przestępstw popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstw przeciwko dokumentom, na przykład fałszerstw. Składają je:

 • przedsiębiorcy – jeśli są osobami fizycznymi
 • członkowie władz organów – w przypadku osoby prawnej (na przykład spółki) lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej.

Termin

Działalność w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych możesz rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

 1. Urząd sprawdzi, czy wniosek jest kompletny

Jeżeli twój wniosek ma braki, urząd wezwie cię do ich usunięcia. Poda termin, w którym masz to zrobić. Jeśli nie usuniesz braków w terminie, urząd wyda ci decyzję o odmowie wpisu do rejestru.

 1. Urząd wpisze cię do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania to urząd marszałkowski wpisze cię do rejestru. W przeciwnym razie otrzymasz decyzję odmawiającą wpisu.

 1. Otrzymasz zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Urząd marszałkowski wyda ci z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru – nie składasz wniosku o jego wydanie. W zaświadczeniu urząd określi zakres prowadzonej przez ciebie działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni. Termin ten liczy się od dnia złożenia wniosku albo jego uzupełnienia.

Jeśli nie zostaniesz wpisany do rejestru w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o wpis, to możesz rozpocząć prowadzić działalność w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych Wyjątkiem jest sytuacja, gdy urząd wezwie cię do uzupełnienia wniosku. Wtedy termin 14 dni liczy się od dnia, w którym uzupełnisz wniosek.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o odmowie wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Za złożenie odwołania nie płacisz.

Warto wiedzieć

Kogo urząd poinformuje o wpisie do rejestru 

Urząd powiadomi Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o twoim wpisie do rejstru. Zrobi to nie później niż następnego dnia roboczego po załatwieniu sprawy.

Dla kogo można produkować tablice rejestracyjne

Po uzyskaniu wpisu do rejestru możesz produkować tablice wyłącznie na zamówienie:

 • organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów – z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi,
 • przedsiębiorcy (jednostki tłoczącej numery rejestracyjne) – bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych.

Jakie ewidencje musi prowadzić przedsiębiorca produkujący tablice rejestracyjne

Prowadzisz ewidencję:

 • materiałów do produkcji tablic rejestracyjnych
 • wyprodukowanych tablic rejestracyjnych
 • sprzedanych tablic rejestracyjnych.

Czy ta strona była przydatna?