Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania w polskich obszarach morskich

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania w polskich obszarach morskich.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wnioskodawca zamierzający prowadzić chów lub hodowlę organizmów morskich albo zarybianie w polskich obszarach morskich musi uzyskać zezwolenie.

Zezwolenie wydawane jest na wniosek przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem wnioskowanej działalności

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia

Wnioskodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania w polskich obszarach morskich do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich zawiera:

 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 • dane dotyczące chowu lub hodowli: miejsce, okres i sposób planowanego prowadzenia chowu lub hodowli organizmów morskich oraz ich gatunek.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zarybianie zawiera:

 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 • ilość, gatunek i rodzaj materiału zarybieniowego oraz miejsce i czas planowanego zarybiania,
 • rodzaj, ilość, miejsce, czas i sposób planowanego pozyskania materiału biologicznego organizmów morskich - jeżeli zarybianie wymaga jego pozyskania.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Jeśli jest wymagana.

Jeżeli twoja inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musisz dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
 • warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich.

Termin

Przed rozpoczęciem wnioskowanej działalności

 1. Weryfikacja formalna wniosku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawdza czy została wniesiona opłata skarbowa. W przypadku braku dokonania należnej opłaty, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznacza termin jej wniesienia pomiędzy 7-14 dni. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie Minister zwraca wniosek lub zaniecha dalszych czynności.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawdza kompletność informacji zawartych we wniosku i załączenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich.

Gdy wniosek i załącznik nie spełniają wymagań formalnych, Minister wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie, skutkuje pozostawieniem podania bez rozpoznania.

 1. Wydanie zezwolenia

Jeśli wniosek jest poprawnie wypełniony i nie ma przesłanek odnośnie zagrożenia trwałości lub równowagi środowiska morskiego, uniemożliwiających wydanie zezwolenia, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze decyzji wydaje zezwolenie.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmawia wydania zezwolenia, jeżeli planowana działalność stanowiłaby zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności wywierając negatywny wpływ na inne gatunki organizmów morskich niż objęte planowaną działalnością, albo naruszałaby przepisy odrębne dotyczące planowania przestrzennego obszarów morskich lub przepisy ochrony środowiska lub ochrony przyrody.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 97 ust. 4 stawy dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim:

Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich zawiera:

 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 • dane dotyczące chowu lub hodowli: miejsce, okres i sposób planowanego prowadzenia chowu lub hodowli organizmów morskich oraz ich gatunek.

Zezwolenie na zarybianie zawiera:

 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 • ilość, gatunek i rodzaj materiału zarybieniowego oraz miejsce i czas planowanego zarybiania,
 • rodzaj, ilość, miejsce, czas i sposób planowanego pozyskania materiału biologicznego organizmów morskich - jeżeli zarybianie wymaga jego pozyskania.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

 • 419,00 zł - w przypadku zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich,
 • 15,00 zł - w przypadku zezwolenia na zarybianie.

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część III pkt 23 ust. 2 i ust. 3.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

W przypadku odmowy wydania zezwolenia, wnioskodawca może wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze decyzji cofa zezwolenie,  jeżeli chów lub hodowla organizmów morskich albo zarybianie są prowadzone niezgodnie z zezwoleniem lub działalność ta stanowi zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na inne gatunki organizmów morskich niż objęte prowadzoną działalnością.  Decyzji takiej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Czy ta strona była przydatna?