Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Chcesz świadczyć usługi zbierania odpadów? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie, które określi warunki prowadzenia takiej działalności.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zbieranie odpadów jest działalnością, która wymaga zezwolenia. Wyda ci je organ właściwy dla  miejsca prowadzenia działalności polegającej na zbieraniu odpadów.

Zezwolenia na zbieranie odpadów nie wymaga między innymi:

 • zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki
 • zbieranie odpadów przez osobę fizyczną niebędące przedsiębiorcami, która wykorzystujące je na potrzeby własne
 • wytwarzane odpadów przez ich wytwórcę, jeśli są one zbierane w miejscu ich wytworzenia
 • okazjonalne zbieranie odpadów w szkołach, urzędach i instytucjach – np. makulatury

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed podjęciem działalności w zakresie zbierania odpadów. 

Pamiętaj: za prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu odpadów bez wymaganego zezwolenia grozi ci kara administracyjna  w wysokości od 10 000 zł do 1 mln zł.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

W zależności od miejsca zbierania lub typu odpadów wniosek złóż do:

 • marszałka województwa, jeżeli przedsięwzięcie:
  • może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • dotyczy odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg
  • dotyczy instalacji komunalnych,
  • wymaga magazynowania odpadów, których maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów w okresie roku przekracza 3000 Mg
 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w przypadku zbierana odpadów na terenach zamkniętych
 • starosty – w pozostałych przypadkach
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której wytwarzasz, zbierasz lub przetwarzasz odpady.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

O wzór wniosku zapytaj we właściwym dla twojej firmy urzędzie. Większość z nich zamieszcza takie wzory na swoich stronach internetowych. Jeśli jednak twój urząd nie udostępnił wzoru wniosku, przygotuj wniosek samodzielnie. Pamiętaj  jednak, aby ująć w nim wszystkie wymagane informacje. Pełen zakres znajdziesz poniżej, w pkt. 1, w sekcji Dokumenty. 

Do wniosku będziesz też musiał dołączyć załączniki. W każdym przypadku będzie to zaświadczenie i oświadczenia o niekaralności, operat przeciwpożarowy i dowód opłaty skarbowej.

Zaświadczenia o niekaralności

 • Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, składają:
  • ​posiadacz odpadów będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
  • wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 • Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary składa posiadacz odpadów

Oświadczenia

 • Oświadczenie o niekaralności lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących za wykroczenia składają:
  • posiadacz odpadów będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
  • wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 • Oświadczenie, że w stosunku do:
  • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
  • posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna;

- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;

 • ​Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy w czasie, gdy za popełnione naruszenia, przedsiębiorcy temu: 
  • w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub; 
  • wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;

Oświadczenia składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej. Musisz w nich zawrzeć następującą klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".  

 

Operat przeciwpożarowy

 • Operat przeciwpożarowy, zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Musi być wykonany przez:
  • rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w przypadku gdy organem właściwym do wydania zezwolenia jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, albo
  • osobę, posiadającą tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

Musisz także dołączyć postanowienie o uzgodnieniu warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Jest ono wydawane przez komendanta powiatowego  (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Ważne: szczegółowe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie muszą spełniać obiekty budowlane oraz miejsca przeznaczone m.in. do zbierania i magazynowania odpadów możesz znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Inne dokumenty, które mogą być wymagane

 • W zależności od rodzaju inwestycji urząd może wymagać dołączenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dołącz gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (chyba że uzyskanie takiej dla tego terenu nie jest wymagane)
 • Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, jeśli twój wniosek dotyczy wydania zezwolenia na:
  • zbieranie odpadów niebezpiecznych,
  • zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

Poniżej znajdziesz listę dokumentów, które mogą być wymagane podczas ubiegania się o zezwolenie na zbieranie odpadów.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 • wskazanie:
  • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów;
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli jest wymagana.

Jeżeli twoja inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musisz dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
 • warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Przed podjęciem działalności w zakresie zbierania odpadów. 

Pamiętaj: za prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu odpadów bez wymaganego zezwolenia grozi ci kara administracyjna  w wysokości od 10 000 zł do 1 mln zł.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy wraz z wnioskiem dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś w nim wymagane dane. 

Jeśli podane we wniosku rodzaje odpadów nie wystarczają do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, urząd może wezwać cię do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

Jeżeli twój wniosek będzie zawierał braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wszystkich informacji albo nie złożyłeś wymaganego załącznika), urząd wezwie cię do poprawienia błędów.

Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz wskazanych braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej zajmował się twoją sprawą.

Jeśli do wniosku nie załączyłeś dowodu zapłaty opłaty skarbowej, urząd wezwie cię do jego dostarczenia w terminie od 7 do 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci twój wniosek.

 1. Urząd wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli

Przed wydaniem zezwolenia na zbieranie odpadów urząd, do którego złożyłeś wniosek, przekazuje kopię niezbędnej dokumentacji i występuje z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez:

 • wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ)
 • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

Kontrolowane są instalacje, obiekty budowlane lub ich części, miejsca magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Straż pożarna kontroluje, czy w miejscach, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, spełnione są warunki dotyczące ochrony przeciwpożarowej wynikające z przepisów ustawy i operatu przeciwpożarowego, złożonego razem z wnioskiem.

Po kontrolach przeprowadzonych przez WIOŚ i Straż Pożarną otrzymasz postanowienia w sprawie spełniania przez instalację wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Na te postanowienia nie możesz złożyć zażalenia. Jeśli którakolwiek z opinii wyrażona w postanowieniach jest negatywna urząd odmówi ci wydania zezwolenia na zbieranie odpadów.

 1. Otrzymasz postanowienie w sprawie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń

Przed otrzymaniem zezwolenia będziesz musiał złożyć zabezpieczenie roszczeń. Może to być depozyt, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa. 

Formę i wysokość zabezpieczenia właściwą w twoim przypadku ustali urząd.

Zabezpieczenie będzie wymagane, jeśli urząd wykona za ciebie decyzję:

 • usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
 • usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku wynikających z prowadzonej działalności, objętej tym zezwoleniem,
 • usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z ewentualnej akcji gaśniczej.

Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia nie dotyczy posiadacza odpadów obojętnych, odpadów spełniających kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, popiołów, żużli i gipsów oraz wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.

Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.

Na otrzymane postanowienie możesz złożyć zażalenie. Masz na to 7 dni od dnia, gdy postanowienie zostało ci ogłoszone lub doręczone.

W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia:

 • musisz wpłacić zabezpieczenie w formie depozytu i poinformować o tym urząd właściwy do wydania zezwolenia (rachunek wskaże ci urząd, który wydaje ci zezwolenie) albo 
 • złożyć oryginały gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej w urzędzie, który wydaje zezwolenie. Jeśli zezwolenie wyda ci  regionalny dyrektor ochrony środowiska (dotyczy zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych), dokumenty zabezpieczenia składasz do wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Jeśli urząd stwierdzi, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem (w szczególności w wysokości niższej niż wymagana) otrzymasz odmowę wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

 1. Otrzymasz zezwolenie na zbieranie odpadów

Przed wydaniem zezwolenia na zbieranie odpadów urząd zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia przetwarzania odpadów. Wymóg ten nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu, jeżeli jest on organem właściwym do wydania zezwolenia. Urząd opiniujący ma 14 dni na wydanie opinii. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie przyjmuje się, że wydano opinię pozytywną.

Urząd w formie decyzji wyda ci zezwolenie na zbieranie odpadów, jeśli twój wniosek spełni wszystkie ustawowe wymogi. 

Zezwolenie wydawane jest maksymalnie na 10 lat.

Nie uzyskasz zezwolenia na zbieranie odpadów np. gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:

 • mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub dla środowiska
 • jest niezgodny z planami gospodarki odpadami
 • jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie na zbieranie odpadów zawiera:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania;
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 • wskazanie:
  • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • opis metody lub metod zbierania odpadów;
 • dodatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub zdrowia ludzi lub środowiska;
 • wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • wymagania wynikające z przepisów odrębnych;
 • czas obowiązywania zezwolenia.

Ile zapłacisz

 • 616 zł – opłata skarbowa za złożenie wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów
 • 50 % stawki określonej od zezwolenia - w przypadku przedłużenia terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia
 • 100% stawki określonej od zezwolenia - w przypadku, gdy treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne).

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Gdzie wpłacić opłatę

Opłatę skarbową za zezwolenie oraz za ewentualne pełnomocnictwo zapłać w chwili złożenia wniosku. Wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się urząd, do którego składasz wniosek.

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłatę skarbową zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji możesz się od niej odwołać do:

 • samorządowego kolegium odwoławczego – jeśli decyzję wydał starosta
 • Ministra Klimatu i Środowiska– jeśli decyzję wydał marszałek województwa
 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – jeśli decyzję wydał regionalny dyrektor ochrony środowiska

Odwołanie złóż za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Kiedy możesz stracić zezwolenie

Jeśli naruszysz przepisy ustawy o odpadach lub będziesz działać niezgodnie z zezwoleniem, urząd wezwie cię do zaniechania naruszeń i wyznaczy termin usunięcia nieprawidłowości. Jeśli ich nie usuniesz urząd  cofnie ci zezwolenie bez odszkodowania. Musisz zakończyć prowadzoną działalność w zakresie zbierania odpadów. Decyzja urzędu może mieć rygor natychmiastowej wykonalności. Na własny koszt musisz usunąć odpady i skutki działalności prowadzonej niezgodnie z zezwoleniem.

Pamiętaj, że jeśli urząd cofnął ci zezwolenie, to przez 10 lata od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna nie uzyskasz nowego zezwolenia.

Kiedy wygasa zezwolenie na zbieranie odpadów

 • po upływie czasu, na jaki zostało wydane
 • jeśli zakończyłeś działalność objętą zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe
 • na twój wniosek złożony do urzędu
 • jeśli nie rozpocząłeś działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne
 • jeśli nie prowadziłeś działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata

Udział obywateli w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć mogących wpływać na środowisko

Pamiętaj, że organy administracji muszą zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniach oceniających oddziaływania na środowisko danej instalacji poprzez udostępnianie informacji przed wydaniem zezwolenia dotyczącego instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Zasady udziału społeczeństwa zostały określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Monitoring miejsca magazynowania odpadów

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,  pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę lub zarządzający składowiskiem odpadów, jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Czy ta strona była przydatna?