Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Sprowadzasz napoje alkoholowe, paliwo lub papierosy z innych państw UE? Nie chcesz płacić akcyzy? Uzyskaj zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Poniżej dowiesz się jak to załatwić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kim jest zarejestrowany odbiorca

Zarejestrowany odbiorca to podmiot, który może sprowadzać z innego państwa Unii Europejskiej wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. W tej procedurze zarejestrowany odbiorca może przewozić wyroby, ale nie może ich magazynować ani wysyłać.

 


Jeśli zamierzasz uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca musisz zarejestrować się jako podatnik akcyzy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. 

Przeczytaj jak zarejestrować się w zakresie podatku akcyzowego w CRPA.


Kto może otrzymać zezwolenie

Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca dostaniesz, jeśli:

 • posiadasz tytuł prawny do korzystania z  miejsca przeznaczonego do odbierania wyrobów akcyzowych, zwanego „miejscem odbioru wyrobów akcyzowych”
 • jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług
 • jesteś podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe
 • nie masz zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wobec ciebie nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe
 • złożysz zabezpieczenie akcyzowe
 • nie zostało ci cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o  których mowa w art. 84 ust. 1  ustawy o podatku akcyzowym, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Jeśli  chcesz uzyskać zezwolenie na działalność jako zarejestrowany odbiorca, złóż wniosek do urzędu skarbowego, który jest właściwy ze względu na położenia miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

Jeśli prowadzisz już inne miejsce odbioru lub skład podatkowy, posiadasz inne zezwolenie akcyzowe lub wykonujesz jakiekolwiek czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą, złóż wniosek w urzędzie skarbowym odpowiednim ze względu na adres:

 • siedziby twojej firmy – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
 • zamieszkania – w przypadku osób fizycznych

Wskazówka: jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w różnych miejscach, to możesz też samodzielnie wybrać urząd skarbowy. W tym celu złóż oświadczenie o wyborze organu do dwóch urzędów skarbowych:

 • do wybranego przez siebie urzędu
 • do urzędu, który był ci przypisany.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o zezwolenie jest jednocześnie zgłoszeniem do urzędowego sprawdzenia.

Urzędowe sprawdzenie polega na zbadaniu czy miejsce odbioru wyrobów akcyzowych spełnia warunki określone w przepisach prawa. Czynności te przeprowadza urząd celno-skarbowy.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca stanowi jednocześnie zgłoszenie do urzędowego sprawdzenia. W związku z tym, wniosek o wydanie zezwolenia musisz złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia. Dokumentacja w tym zakresie wraz z protokołem końcowym stanowi później akta weryfikacyjne. 

 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe dotyczy osób kierujących działalnością wnioskodawcy i nie może być sporządzone wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

 • Zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie może być wydane wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawca, który jest rolnikiem, dołącza zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • Masz obowiązek załączyć również inne dokumenty związane z działalnością wykonywaną jako zarejestrowany odbiorca lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia.

 1. Urząd skarbowy sprawdzi twój wniosek

Jeśli twój wniosek będzie miał braki lub będzie posiadał błędy, to urząd skarbowy wezwie cię do ich usunięcie lub uzupełnienia. Jeśli nie odpowiesz w terminie 7 dni, urząd pozostawi sprawę bez rozpatrzenia.

 1. Urząd celno-skarbowy sprawdzi miejsce odbioru wyrobów akcyzowych

Urzędowe sprawdzenie przeprowadza urząd celno-skarbowy. Czynności tych dokonuje w twojej obecności lub w obecności osoby przez ciebie upoważnionej.

Sprawdzenie ma na celu ustalenie, czy w miejscu odbioru wyrobów akcyzowych zapewnione są warunki i środki do:

 • prowadzenia kontroli celno-skarbowej
 • bezpiecznego przyjęcia tych wyrobów

Ponadto sprawdzenie obejmuje:

 • sposób wydzielenia (odgrodzenia) miejsca odbioru od pozostałej części terenu lub pomieszczenia zakładu
 • oznaczenie miejsca, na przykład przez umieszczenie tablicy z odpowiednim napisem
 • ustalenie czy miejsce posiada infrastrukturę techniczną, sanitarną i komunikacyjną, która umożliwi przeprowadzenie kontroli
 • badanie wyposażenia miejsca w sprzęt potrzebny do kontroli, przyjęcia wyrobów akcyzowych, określenia ich ilości

Szczegółowe warunki dotyczące miejsca odbioru zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego.

Z urzędowego sprawdzenia urząd sporządza protokół, który wraz ze zgłoszeniem oraz załączonymi dokumentami stanowi akta weryfikacyjne. Tak przygotowane akta weryfikacyjne są zatwierdzane postanowieniem właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Jeśli nie zapewnisz warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli lub miejsce odbioru nie będzie spełniać wymaganych warunków, właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego wyznaczy ci dodatkowy termin do podjęcia niezbędnych działań. Po tym terminie urząd powtórnie przeprowadzi urzędowe sprawdzenie.

W przypadku ponownego stwierdzenia, że powyższe warunki i środki nie są zagwarantowane, właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego wyda ci postanowienie o odmowie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 109 ust.1 ustawy  z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej  z urzędowego sprawdzenia sporządza się protokół, który wraz ze zgłoszeniem oraz dokumentacją, stanowi akta weryfikacyjne.

 1. Urząd skarbowy wezwie cię do złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca urząd skarbowy wezwie cię do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia ci wezwania. Na twój wniosek, ten termin może zostać przedłużony maksymalnie o 30 dni. Wysokość zabezpieczenia akcyzowego oblicz z uwzględnieniem wielkości obrotów wyrobami akcyzowymi.

Zabezpieczenie akcyzowe możesz złożyć w formie:

 • depozytu w gotówce
 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
 • czeku potwierdzonego przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
 •  weksla własnego
 •  innego dokumentu mającego wartość płatniczą
 • hipoteki na nieruchomości.

Uwaga! Zabezpieczenie złożone w formie, hipoteki na nieruchomości może stanowić nie więcej niż 45% wysokości zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część zabezpieczenia akcyzowego musisz złożyć w innych formach.

Po złożeniu zabezpieczenia urząd skarbowy wyda ci: 

 • potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego – gdy zabezpieczenie złożyłeś w formie depozytu w gotówce, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz hipoteki na nieruchomości
 • pokwitowanie – gdy zabezpieczenie złożyłeś w innej formie.

Urząd wystawia ci też "e-kartę" i zarejestruje zabezpieczenie w systemie OSOZ2.

Po rejestracji otrzymasz numer GRN zabezpieczenia w OSOZ2 i kod PIN, które pozwolą ci zamknąć procedurę zawieszenia poboru akcyzy w systemu EMCS PL2.

Ważne! Jeżeli właściwy naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie akcyzowe nie zapewnia pokrycia kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej w należnej wysokości lub w terminie, wezwie cię do przedłużenia zabezpieczenia, złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór potwierdzenia określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór pokwitowania określa załącznik nr 3  do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór e-karty określa załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

.

Wzór treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

Termin

Przed wydaniem zezwolenia.

 1. Otrzymasz zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenie na działanie jako zarejestrowany odbiorca jest wydawane na czas:

 • nieoznaczony
 • oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

W zezwoleniu na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, naczelnik urzędu skarbowego nada ci także numer akcyzowy związany z miejscem odbioru wyrobów akcyzowych.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmówi ci wydania zezwolenia na działanie jako zarejestrowany odbiorca, jeśli:

 • nie spełniasz warunków wymaganych do uzyskania zezwolenia
 • w okresie ostatnich 3 lat zostało ci cofnięte:
  • podobne lub jakiekolwiek inne zezwolenie akcyzowe
  • koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych
 • otrzymałeś decyzję o zakazie działalności regulowanej (dotyczy ostatnich 3 lat)
 • wydanie zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego (np. może powodować uszczuplenia podatkowe lub ułatwiać nielegalną działalność)
 • zachodzi uzasadniona obawa, że nie będziesz wywiązywał się z obowiązku rozliczania się z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w szczególności gdy naczelnik urzędu skarbowego pozyska informację, że osoba kierując twoją działalnością kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa lub wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne
 • nie zostaną zatwierdzone akta weryfikacyjne w wyniku urzędowego sprawdzenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie określa w szczególności:

1) numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy związany z miejscem odbioru wyrobów akcyzowych;

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego odbiorcy;

3) adres miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

4) rodzaj nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych;

5) formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego.

Ile zapłacisz

82 zł

Opłatę zapłać w chwili składania wniosku, na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek o wydanie zezwolenia (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jeśli twoja sprawa będzie skomplikowana, to urząd ma 2 miesiące na jej załatwienie.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji możesz złożyć odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności jak zarejestrowany odbiorca

Jeśli zmieniły się twoje dane lub dane zawarte we wniosku lub zezwoleniu musisz o tym zawiadomić urząd skarbowy. Powinieneś to zrobić:

 • w terminie 7 dni – jeśli dotyczy to danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia
 • przed dokonaniem tej zmiany – jeśli dotyczy to danych znajdujących się w zezwoleniu.

Powiadomienie o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia stanowi jednocześnie wniosek o zmianę zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany.

Zmiana zezwolenia a urzędowe sprawdzenie

Zezwolenie na działanie jako zarejestrowany odbiorca można zmienić po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia. W takim przypadku, złóż wniosek o zmianę zezwolenia w dwóch egzemplarzach, wraz z dokumentami, które dotyczą zmiany, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego jeden egzemplarz wniosku z załącznikami pozostawi u siebie, a drugi przekaże do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego w celu dokonania urzędowego sprawdzenia.

Co zrobić kiedy zezwolenie straci ważność

Jeśli otrzymałeś zezwolenie wydane na czas oznaczony, aby dalej prowadzić działalność jako zarejestrowany odbiorca po tym okresie powinieneś złożyć wniosek o zmianę zezwolenia. Musisz to zrobić nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności zezwolenia. Jeśli naruszysz ten termin twój wniosek będzie uznawany jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Zmiana położenia miejsca odbioru

Zmiana miejsca odbioru wyrobów akcyzowych wymaga w każdym przypadku uzyskania nowego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

Zmiana osoby posiadającej zezwolenie

Zmiana osoby prowadzącej działalność jako zarejestrowany odbiorca zmusza nowy podmiot do ubiegania się o wydanie nowego zezwolenia. Nie dotyczy to:

 • następców prawnych posiadacza zezwolenia lub podmiotów z niego przekształconych (art. 93 i 93a ustawy Ordynacja podatkowa)
 • wykonywania działalności przez przedsiębiorstwo "w spadku" na podstawie zezwolenia, które posiadał zmarły przedsiębiorca, jeśli spełnione będą warunki, o których mowa w art. 84 a  ustawy o podatku akcyzowym 
 • wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i obowiązki wynikające z zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, na zasadach, o których mowa w art. 84e.

W tych okolicznościach wystarczy tylko wniosek i zmiana zezwolenia.

Rejestracja w EMCS

Zarejestrowany odbiorca, który dokonuje przyjęcia wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), w obrocie wewnątrzwspólnotowym obowiązkowo musi zarejestrować się w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS (Excise Movement and Control System).

Zobacz instrukcję rejestracji w systemie EMCS.

Usługowe sprowadzanie wyrobów akcyzowych

Jako zarejestrowany odbiorca możesz sprowadzać z innych państw UE wyroby akcyzowe wymienione w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz innego podmiotu, jeśli ten podmiot:

 • posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, jeżeli koncesja ta jest wymagana
 • jest właścicielem nabywanych wyrobów
 • ma:
  • siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te wyroby na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju 
  • oddział z siedzibą na terytorium kraju i nabywa te wyroby na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten oddział
 • przekaże ci numer VAT, pod którym zarejestrował się w Polsce.

O usługowym sprowadzaniu ww. wyrobów musisz poinformować Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz Ministerstwo Finansów. Masz na to czas do 3. dnia kolejnego miesiąca.

Samodzielne saldowanie zabezpieczenia

Możesz uzyskać zgodę na samodzielne saldowanie zabezpieczenia generalnego. Dzięki temu będziesz sam obciążać i zwalniać zabezpieczenie, pod warunkiem że uzgodnisz z właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego sposób odnotowywania obciążania zabezpieczenia generalnego i jego zwalniania z obciążenia, który będzie pozwalał na każdorazowe ustalenie stanu wykorzystania tego zabezpieczenia.

Czy ta strona była przydatna?