Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis podmiotów prowadzących skup do rejestru maku lub konopi włóknistych

Chcesz prowadzić skup maku lub konopi włóknistych? Taką działalność musisz wpisać do rejestru skupu maku lub do rejestru skupu konopi włóknistych. Sprawdź jak uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż wnioske za pomocą platformy eRolnik

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może prowadzić skup maku lub konopi włóknistych

Możesz skupować mak od producenta maku lub konopie włókniste od producenta konopi włóknistych, jeżeli uzyskasz wpis, odpowiednio, do rejestru maku lub do rejestru konopi włóknistych.

Skup maku i konopi włóknistych mogą prowadzić osoby fizyczne lub przedsiębiorcy, którzy:

 • nie byli karani za:
  • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki
  • zabór w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka makowego lub słomy makowej
  • nielegalną uprawę konopi włóknistych
 • dysponują pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), w przypadku prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku innego niż mak niskomorfinowy
 • dysponują środkiem transportu zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), w przypadku prowadzenia działalności w zakresie skupu maku innego niż mak niskomorfinowy.

Mak oraz konopie włókniste mogą produkować wyłącznie podmioty wpisane do rejestru maku lub konopi włóknistych. Dowiedz się jak uzyskać:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek musisz złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie skupu maku lub skupu konopi włóknistych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Wniosek o wpis do rejestru wraz z załącznikami oraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej składasz do właściwego miejscowego oddziału terenowego KOWR w formie pisemnej lub elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy
 • miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • adres lub miejsce prowadzenia działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych
 • informacje o zakresie i celu prowadzonej działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych
 • oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje pomieszczeniem i środkiem transportu, zabezpieczonymi przed kradzieżą torebki (makówki) - w przypadku skupu maku innego niż mak niskomorfinowy.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej PESEL, jeżeli został nadany;

3) adres miejsca wykonywania działalności w zakresie skupu;

4) informację o zakresie i celu podejmowanej działalności.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Wniosek musisz złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie skupu maku lub skupu konopi włóknistych.

 1. Wpis do rejestru i wydanie zaświadczenia

Właściwy dyrektor oddziału terenowego KOWR wpisze cię do rejestru, jeżeli złożyłeś wniosek przed rozpoczęciem skupu maku lub konopi włóknistych, a w dniu złożenia wniosku:

 • dysponujesz pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki) – w przypadku prowadzenia działalności w zakresie skupu maku innego niż mak niskomorfinowy
 • dysponujesz środkiem transportu zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki) – w przypadku prowadzenia działalności w zakresie skupu maku innego niż mak niskomorfinowy.

Potwierdzeniem wpisu do rejestru jest zaświadczenie o dokonaniu tego wpisu.

Odmowa wpisu następuje w formie decyzji.

Podmiot wpisany do rejestru maku lub konopi włóknistych prowadzący działalność w zakresie skupu konopi włóknistych jest zobowiązany do przekazywania właściwemu dyrektorowi oddziału terenowego KOWR, do końca lipca bieżącego roku kalendarzowego, pisemnej informacji o zawartych umowach na dostarczanie konopi włóknistych według stanu na dzień 15 lipca bieżącego roku kalendarzowego.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 125 zł – opłata skarbowa za wpis podmiotu skupującego do rejestru.

Opłatę skarbową za wpis do rejestru należy wnieść w kasie urzędu miasta lub na konto urzędu miasta, na terenie którego znajduje się właściwy oddział terenowy KOWR z dopiskiem określającym czynność urzędową np. „Opłata skarbowa: dokonanie wpisu podmiotu skupującego do rejestru konopi włóknistych na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”.

Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta, na terenie którego znajduje się właściwy oddział terenowy KOWR.

 • 17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo. 

Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Otrzymasz wpis do rejestru konopi włóknistych lub do rejestru maku w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR wniosku o wpis do rejestru spełniającego wymogi formalne.

Jak możesz się odwołać

Od czynności dokonanych przez właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR możesz się odwołać w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Prowadzenie nielegalnego skupu maku lub skupu konopi włóknistych oraz podawanie nieprawdziwych danych we wniosku o wpis do rejestru podlega karze grzywny.

Dodatkowe informacje na temat złozenia wniosku można uzyskac na portalu eRolnik.

Czy ta strona była przydatna?