Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś zajmować się zbiorowym zaopatrywaniem w wodę? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wydawane jest na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które:

1) ma na terytorium Polski siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo;

2) posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

3) posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności.

Dodatkowo zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uznaje się przedsiębiorcę, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

Jeśli interesuje cię zbiorowe odprowadzanie ścieków to przeczytaj opis usługi Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy miast lub gmin
  • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby twojej firmy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Wnioskodawca składa wniosek zawierający informacje, o których mowa w art. 17 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę i adres;

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3) określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4) informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy;

5) informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków;

6) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków;

7) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem;

8) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

9) projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

  1. Formalna weryfikacja wniosku

Organ dokonuje formalnej oceny wniosku. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych organ wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie administracyjnym organ wydaje postanowienie informujące o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

W sytuacji, gdy wnioskodawca nie wpłacił należności tytułem opłaty skarbowej organ prowadzący postępowanie wyznacza termin do ich wniesienia. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym przez organ terminie, organ wydaje postanowienie o zwrocie wniosku.

  1. Merytoryczne sprawdzenie wniosku

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) do którego wpłynął wniosek weryfikuje poprawność merytoryczną wniosku.

Zgodnie z art. 17a ustawy, przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt (burmistrz, prezydent miasta) może:

1) wezwać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia ono warunki określone przepisami ustawy, wymagane do wykonywania zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

  1. Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Po spełnieniu przez wnioskodawcę wymogów wskazanych w ustawie oraz gdy opłata skarbowa została wpłacona, wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji wydaje zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony. Zezwolenie może być wydane na czas oznaczony na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń.

Zgodnie z art. 17b ustawy, wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia udzielenia zezwolenia:

1) gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem określonych w ustawie;

2) ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa;

3) ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub zagrożenie środowiska naturalnego;

4) jeżeli w wyniku postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, zawarta została przez gminę umowa na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków z innym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;

5) jeżeli na obszarze gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi gmina lub jej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Dokumenty

Ile zapłacisz

616 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru), za pośrednictwem organu wydającego decyzję do samorządowego kolegium odwoławczego.

Czy ta strona była przydatna?