Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz zajmować się zbiorowym odprowadzaniem ścieków? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków wydawane jest na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które:

1) ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej;

2) posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

3) posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, o której mowa w ust. 1.

Dodatkowo zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uznaje się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów prawa przedsiębiorców, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

Jeśli interesuje cię prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę to przeczytaj opis usługi Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy miast lub gmin
  • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby twojej firmy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wnioskodawca składa wniosek zawierający informacje, o których mowa w art. 17 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę i adres;

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3) określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4) informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy;

5) informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków;

6) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków;

7) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem;

8) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

9) projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

W praktyce urzędy miast i gmin żądają od wnioskodawców m. in.:

- wyciągu z rejestrów przedsiębiorców,

- rocznych sprawozdań finansowych lub innych dokumentów informujących o wynikach ekonomicznych wnioskodawcy,

- dokumentów stanowiących o możliwości uzyskania środków finansowych.

  1. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) do którego wpłynął wniosek weryfikuje poprawność formalną i merytoryczna wniosku.

Zgodnie z art. 17a ustawy, przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt (burmistrz, prezydent miasta) może:

1) wezwać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia ono warunki określone przepisami ustawy, wymagane do wykonywania zbiorowego odprowadzania ścieków,

2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

  1. Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków

Po spełnieniu przez wnioskodawcę wymogów zapisanych w ustawie wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji wydaje zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony. Zezwolenie może być wydane na czas oznaczony na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń.

Zgodnie z art. 17b ustawy:

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia udzielenia zezwolenia:

1) gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem określonych w ustawie;

2) ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa;

3) ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub zagrożenie środowiska naturalnego;

4) jeżeli w wyniku postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zawarta została przez gminę umowa na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków z innym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;

5) jeżeli na obszarze gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi gmina lub jej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Dokumenty

Ile zapłacisz

616 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru), za pośrednictwem organu wydającego decyzję do samorządowego kolegium odwoławczego.

Czy ta strona była przydatna?