Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym

Chcesz przejęć zarządzanie otwartym funduszem? Aby to zrobić, uzyskaj zezwolenie na przejęcie funduszu od innego towarzystwa. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Powszechne towarzystwo, które zamierza zrezygnować z prowadzenia dotychczasowej działalności może, na podstawie umowy zawartej z innym powszechnym towarzystwem, przekazać temu towarzystwu zarządzanie otwartym funduszem, którym zarządza. Przejęcia zarządzania funduszem może dokonać wyłącznie towarzystwo zarządzające funduszem tego samego rodzaju.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym wraz z załącznikami

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym jest towarzystwo przejmujące zarządzanie funduszem. Przejęcia zarządzania funduszem może dokonać wyłącznie towarzystwo zarządzające funduszem tego samego rodzaju.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
W tym dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek, do poboru których jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dokumenty mają dotyczyć sytuacji finansowej akcjonariuszy w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Weryfikacja wniosku

Formalne sprawdzenie wniosku:

Organ sprawdza czy wniosek jest poprawnie wypełniony i posiada wszystkie niezbędne załączniki.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych KNF wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w terminie zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a. oświadczenie pozostaje bez rozpoznania.

Merytoryczna ocena zmiany.

 1. Wydanie zezwolenia na przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym

Organ nadzoru w zezwoleniu określa szczegółowe warunki przejęcia zarządzania funduszem lub połączenia towarzystw i wskazuje datę rozpoczęcia i zakończenia likwidacji funduszu. Zezwolenie na przejęcie zarządzania funduszem jest równoznaczne z zezwoleniem na zmianę statutu funduszu przejmowanego (w zakresie ustalonym w art 13 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). Zmiana statutu wchodzi w życie w terminie wskazanym w ogłoszeniu o jego zmianie, jednak nie wcześniej niż z upływem 5 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia. Organ nadzoru może z urzędu zezwolić na skrócenie terminu wejścia w życie tej zmiany.

Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia, jeżeli:

1) wniosek i dołączone dokumenty nie spełniają warunków określonych w ustawie;

2) z dokumentów dołączonych do wniosku lub innych informacji wynika, że towarzystwo przejmujące zarządzanie funduszem lub którykolwiek z akcjonariuszy tego towarzystwa albo którekolwiek z łączących się towarzystw lub którykolwiek z akcjonariuszy tych towarzystw w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku posiada zaległości podatkowe lub zaległości z tytułu składek, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

3) dopłaty do akcji towarzystwa przejmującego, przewidziane w uchwałach o połączeniu towarzystw, pochodzą z pożyczki, kredytu lub są obciążone w jakikolwiek sposób;

4) środki pieniężne przeznaczone na przejęcie zarządzania funduszem pochodzą z pożyczki, kredytu lub są obciążone w jakikolwiek sposób;

5) dotychczasowa działalność wnioskodawców nie daje rękojmi prowadzenia działalności funduszu lub towarzystwa w sposób zgodny z interesem członków funduszu;

6) wydanie zezwolenia pozostaje w sprzeczności z interesem członków funduszy emerytalnych lub innym dobrem publicznym.

Dokumenty

 1. Zawiadomienie sądu rejestrowego o wydaniu zezwolenia

O wydaniu zezwolenia organ nadzoru zawiadamia niezwłocznie sąd rejestrowy, załączając odpis zezwolenia. Sąd, z urzędu, wpisuje w rejestrze funduszy datę rozpoczęcia likwidacji i likwidatora.

Dokumenty

 1. Ogłoszenie treści zezwolenia, zawiadomienie organu nadzoru o treści zawiadomienia

Treść zezwolenia organu nadzoru na przejęcie zarządzania otwartym funduszem oraz o uprawnieniach przysługujących członkom funduszu w związku z jego likwidacją otwarty fundusz ogłasza niezwłocznie w dzienniku o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń funduszu oraz ogólnodostępnej stronie internetowej. O treści ogłoszenia, fundusz zawiadamia niezwłocznie organ nadzoru.

Jeżeli otwarty fundusz nie wykona obowiązku ogłoszenia organ nadzoru dokonuje ogłoszenia na koszt likwidatora.

Dokumenty

Ile zapłacisz

82 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W związku z tym, od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie przysługuje odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Otwarcie likwidacji funduszu

Na podstawie zezwolenia organu nadzoru na przejęcie zarządzania funduszem lub połączenie towarzystw następuje likwidacja funduszu, którym zarządzanie zostało przejęte przez inne towarzystwo. W terminie miesiąca od daty wejścia w życie zmiany statutu otwartego funduszu, którym zarządzanie zostaje przejęte powinno nastąpić otwarcie likwidacji powszechnego towarzystwa, które zamierza zrezygnować z prowadzenia dotychczasowej działalności.

Likwidatorem funduszu jest towarzystwo, które przejęło zarządzanie tym funduszem.

Likwidacja funduszu odbywa się w drodze przeniesienia jego aktywów do funduszu zarządzanego przez towarzystwo, które przejęło zarządzanie tym funduszem. Przeniesienie aktywów następuje w dniu wskazanym w zezwoleniu na przejęcie zarządzania funduszem, przypadającym nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez organ nadzoru takiego zezwolenia.

Dzień wskazany w zezwoleniu jest datą zakończenia likwidacji funduszu.

W dacie zakończenia likwidacji funduszu:

 • przeniesienie jego aktywów do funduszu przejmującego uważa się za dokonane;
 • fundusz przejmujący dokonuje przeliczenia jednostek rozrachunkowych istniejących w funduszu przejętym na jednostki rozrachunkowe istniejące w funduszu przejmującym;
 • członkowie funduszu przejętego stają się członkami funduszu przejmującego na warunkach określonych w statucie funduszu przejmującego;
 • fundusz przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki funduszu przejętego.

Na dzień zakończenia likwidacji funduszu Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych w zakresie członkostwa z funduszu przejętego na rzecz funduszu przejmującego.

Rozwiązanie i zmiana umów oraz przejęcie aktywów

Fundusz podlegający likwidacji jest obowiązany rozwiązać umowę z depozytariuszem przechowującym jego aktywa oraz jest uprawniony do rozwiązania umów ze wszystkimi innymi podmiotami działającymi na jego rzecz lub zmiany warunków tych umów w sposób zapewniający zgodność z postanowieniami statutu funduszu przejmującego, z dniem zakończenia likwidacji. Jakiekolwiek postanowienia tych umów, ograniczające lub wyłączające możliwość rozwiązania umowy w powyższy sposób, uważa się za nieważne.

Następuje wydanie aktywów funduszu przejętego depozytariuszowi przechowującemu aktywa funduszu przejmującego. Zmiana depozytariusza musi nastąpić w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie obowiązków w zakresie przechowywania aktywów funduszu. Depozytariusz, z którym rozwiązano umowę, powinien wydać depozytariuszowi, z którym zawarto nową umowę, przechowywane aktywa funduszu i wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem w terminie uzgodnionym przez strony, jednakże bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli rejestr członków przejętego funduszu był prowadzony przez osobę trzecią, wydanie dokumentów i innych nośników informacji związanych z tym rejestrem funduszowi przejmującemu lub podmiotowi prowadzącemu rejestr jego członków następuje w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru członków funduszu oraz w terminie uzgodnionym bez zbędnej zwłoki przez strony.

Powszechne towarzystwo przejmujące zarządzanie otwartym funduszem wstępuje w prawa i obowiązki powszechnego towarzystwa zarządzającego dotychczas tym funduszem. Postanowienia umowy wyłączające określone obowiązki są bezskuteczne wobec osób trzecich.

Od daty przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo fundusz podlegający likwidacji nie może zawierać umów z nowymi członkami ani uczestniczyć w losowaniu przeprowadzanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Połączenie rejestrów członków funduszy

W okresie 6 miesięcy od dnia wydania przez organ nadzoru zezwolenia, fundusz podlegający likwidacji i fundusz przejmujący są obowiązane dopełnić czynności niezbędnych do połączenia rejestru członków funduszu podlegającego likwidacji z rejestrem członków funduszu przejmującego na dzień zakończenia likwidacji.

Sprawozdania z likwidacji

Niezwłocznie po zakończeniu likwidacji funduszu likwidator przedkłada szczegółowe sprawozdanie organowi nadzoru o dokonaniu czynności:

 • rozwiązania umowy z depozytariuszem przechowującym jego aktywa oraz umów ze wszystkimi innymi podmiotami działającymi na jego rzecz lub zmiany warunków tych umów w sposób zapewniający zgodność z postanowieniami statutu funduszu przejmującego, z dniem zakończenia likwidacji;
 • niezbędnych do połączenia rejestru członków funduszu podlegającego likwidacji z rejestrem członków funduszu przejmującego na dzień zakończenia likwidacji;
 • przeliczenia jednostek rozrachunkowych istniejących w funduszu przejętym na jednostki rozrachunkowe istniejące w funduszu przejmującym;
 • wydania aktywów funduszu przejętego depozytariuszowi przechowującemu aktywa funduszu przejmującego;
 • wydania dokumentów i innych nośników informacji związanych z tym rejestrem funduszowi przejmującemu lub podmiotowi prowadzącemu rejestr jego członków następuje w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru członków funduszu oraz w terminie uzgodnionym bez zbędnej zwłoki przez strony, jeżeli rejestr członków przejętego funduszu był prowadzony przez osobę trzecią.

Czy ta strona była przydatna?