Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opinia państwowego inspektora sanitarnego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach

Uzyskanie wymaganej ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych opinii stanowiącej załącznik do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni (w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach - 14 dni) przed planowanym terminem jej rozpoczęcia zwraca się do właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej państwowego inspektora sanitarnego o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Nie istnieją ograniczenia co do podmiotów uprawnionych do wystąpienia o wydanie opinii.

Terenowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są państwowi inspektorzy sanitarni, pod kierunkiem których działają stacje sanitarno-epidemiologiczne. W każdym z województw działa wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna, której podlegają stacje powiatowe i graniczne.

Każdą ze stacji kieruje odpowiednio:

 • państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
 • państwowy powiatowy inspektor sanitarny
 • państwowy graniczny inspektor sanitarny

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Termin ten może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu (art. 25 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne

Wniosek składany jest do właściwego miejscowo ze względu na miejsce planowanej imprezy masowej państwowego inspektora sanitarnego.

Państwowi inspektorzy sanitarni kierują działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Obszar działania powiatowego inspektora sanitarnego może obejmować kilka powiatów.

W przypadku zamiaru przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej, opinię wydaje państwowy graniczny inspektor sanitarny.

Lista granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych wraz z ich obszarami działania.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie opinii

Organizator występuje z wnioskiem do państwowego inspektora sanitarnego właściwego miejscowo ze względu na miejsce planowanej imprezy masowej o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy

2) żądanie wydania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, powinien mieć postać graficzną i powinien zawierać:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zgodnie z art.6 ust. 4  ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

Szczegółowy zakres instrukcji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Terminarz imprez masowych dotyczy przypadku  imprez masowych organizowanych cyklicznie lub rozgrywek meczów piłki nożnej.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera:

 • liczbę miejsc dla osób na imprezie masowej,
 • liczbę miejsc stojących - jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera dane dotyczące służby porządkowej oraz informacyjnej obejmujące:

 • liczba osób danej służby,
 • organizacja służby,
 • oznakowanie służby,
 • wyposażenie służby,
 • sposób rozmieszczenia służby.
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dane obejmujące:

 • imię, nazwisko,
 • numer PESEL - o ile został nadany,
 • numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo
 • dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dotyczy przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument jest wymagany w odniesieniu do:

 • stadionów umieszczonych w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe
 • w przypadku organizacji imprezy masowej podwyższonego ryzyka

Sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

 Rozporządzenie określa  w szczególności:

  1)  miejsca na stadionach, w obiektach lub na terenach, w których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe

  2)  minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

  3)  sposób przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument wymagany tylko w odniesieniu do imprezy masowej odbywającej się w strefie nadgranicznej.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument wymagany w odniesieniu do  imprez organizowanych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Harmonogram jest konieczny, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Harmonogram jest konieczny, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Oświadczenie powinno dotyczyć wyposażenia wykorzystywanego do organizacji meczu piłki nożnej w elektroniczny system –  kompatybilny z systemami zainstalowanymi w innych tego typu obiektach – służący do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej oraz kontroli dostępu do określonych miejsc.

System powinien również umożliwiać weryfikację informacji umożliwiających identyfikację:

 • osoby, wobec której zostało wydane orzeczenie: 
  • zakazujące wstępu na imprezę masową
  • zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego
 • osoby, wobec której został wydany zakaz zagraniczny
 • osoby, wobec której został wydany zakaz klubowy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk jest wymagana w odniesieniu do:
  • stadionów umieszczonych w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe;
  • w przypadku organizacji imprezy masowej podwyższonego ryzyka. 
 • Informacja o powiadomieniu właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej - dotyczy imprezy masowej odbywającej się w strefie nadgranicznej.
 • Informacja o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej - dotyczy imprez na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
 • Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu jest konieczny, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
 • Oświadczenie o wyposażeniu obiektu powinno dotyczyć wyposażenia wykorzystywanego do organizacji meczu piłki nożnej w kompatybilne z systemami zainstalowanymi w innych tego typu obiektach, elektronicznego systemu służącego do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, lit. a-c ustawy, to jest informacji umożliwiających identyfikację:
  • osoby, wobec której zostało wydane orzeczenie: zakazujące wstępu na imprezę masową, lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  • osoby, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,
  • osoby, wobec której został wydany zakaz klubowy.

Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. W takim przypadku do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator dołącza informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

Termin

Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Termin ten może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu (art. 25 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

 1. Analiza wniosku i załączników

Państwowy inspektor sanitarny sprawdza dokumentację pod względem formalnym - czy zostały przedłożone wszystkie wymagane informacje i załączniki oraz, jeśli dotyczy, czy została wniesiona opłata za wydanie opinii. W przypadku wystąpienia braków, państwowy inspektor sanitarny wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

 1. Wydanie opinii

Na podstawie informacji zawartych w złożonej dokumentacji państwowy inspektor sanitarny właściwy miejscowo ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej wydaje opinię o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Dokumenty

Termin

14 dni, a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach - 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty ustala urząd. Dowiedz się w swoim urzędzie ile zapłacisz.

Ile będziesz czekać

W terminie 14 dni, a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach - 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 25 ust. 3a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, do opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach nie ma zastosowania art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Warto wiedzieć

Opinię państwowego inspektora sanitarnego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach organizator może dostarczyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:

 • niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia imprezy masowej;
 • niezwłocznie - wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach przy skróconym do 14 dni terminie złożenia wniosku.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej, powiadamia najbliżej położony od miejsca jej odbywania szpital posiadający szpitalny oddział ratunkowy albo szpital, posiadający co najmniej: oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej z częścią urazową i oddział chorób wewnętrznych, podając lokalizację, rodzaj oraz przewidywaną liczbę uczestników organizowanej imprezy masowej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Terenowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są państwowi inspektorzy sanitarni, pod kierunkiem których działają stacje sanitarno-epidemiologiczne. Każde województwo posiada wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną. Stacji tej podlegają z kolei stacje powiatowe i graniczne. Stacjami kierują odpowiednio wojewódzki, powiatowy i graniczny inspektor sanitarny.

Obszar działania powiatowego inspektora sanitarnego może obejmować kilka powiatów.

Czy ta strona była przydatna?