Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprez zamkniętych

Organizujesz przyjęcia i chcesz sprzedawać napoje alkoholowe na przyjęciach lub imprezach zamkniętych? Musisz mieć specjalne zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online.  Potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może sprzedawać alkohol na zamkniętych imprezach

Żeby ubiegać się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas przyjęć twoja działalność musi polegać na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte. Imprezy zamknięte to takie, które organizowane są w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta na podstawie zawartej z nim umowy.

Na każdy rodzaj alkoholu musisz mieć oddzielne zezwolenie, podobnie jak na zezwolenie na sprzedaż alkoholu w sklepie.

Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Kiedy trzeba informować o sprzedanym alkoholu

Co roku, do 31 stycznia, musisz złożyć oświadczenie o tym ile sprzedałeś poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku.

Na podstawie tego oświadczenia obliczasz i wpłacasz co roku opłatę za korzystanie z zezwolenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla stałego miejsca wykonywania działalności

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację punktu sprzedaży.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas przyjęć

Wniosek należy złożyć do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz wniosek o wydanie zezwolenia.

Zobacz praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1) oznaczenie rodzaju zezwolenia;

2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) przedmiot działalności gospodarczej;

5) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 1. Urząd miasta lub gminy sprawdzi twój wniosek

Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, to dostaniesz zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

 1. Zapłać za zezwolenie

Jeśli nie opłacisz zezwolenia, mimo otrzymania wezwania do zapłaty, to urząd wyda ci postanowienie o zwrocie wniosku.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Dostaniesz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jeżeli twój wniosek jest poprawny i zapłaciłeś za zezwolenie, to urząd wyda ci zezwolenie. Zezwolenie jest ważne maksymalnie 2 lata.

Jeśli twój wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, to urząd wyda ci decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Sprawdź wysokość opłaty

Jeśli dopiero rozpoczynasz sprzedaż napojów alkoholowych, to opłatę za udzielenie zezwolenia wpłać na rachunek gminy, przed udzieleniem zezwolenia.


Jeśli sprzedawałeś już napoje alkoholowe i chcesz dostać nowe zezwolenie na kolejne lata, to wartość sprzedaży za ubiegły rok oblicz w kwotach brutto (czyli z podatkiem VAT i akcyzą), oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu. Wyliczoną opłatę wpłać na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Uwaga! Możesz płacić w ratach TYLKO w przypadku gdy zezwolenie nie zaczyna się lub nie kończy się w bieżącym roku. Jeśli zezwolenie traci ważność w danym roku kalendarzowym, to opłatę za korzystanie z zezwolenia zapłać w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia do 31 stycznia.


Jeśli starasz się o zezwolenie w trakcie roku, to opłatę za zezwolenie oblicz proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

1) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób:

 • 525 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego

2) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób:

 • 2100 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego

Tak samo wylicz opłatę, gdy kończy się ważność twojego zezwolenia w trakcie roku.

17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Oświadczenie o rocznej sprzedaży alkoholu

Do 31 stycznia musisz złożyć oświadczenie o ilości sprzedanego alkoholu na imprezach za rok poprzedni. Oświadczenie składasz na formularzu oświadczenia o rocznej wartości sprzedanego alkoholu w punkcie sprzedaży, wpisując swój numer zezwolenia.

Brak konieczności uzyskania opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu na imprezach zamkniętych nie wymaga opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, potrzebnej do zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach.

Urząd cofnie ci zezwolenie, jeśli:

 • będziesz sprzedawać alkohol osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
 • będziesz sprzedawać alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł;
 • podasz fałszywe dane w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych (np. gdy zaniżysz, albo zawyżysz wartość sprzedanego alkoholu);
 • popełnisz przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
 • zostanie wobec ciebie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Jeśli cofnięto ci zezwolenie, możesz złożyć wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po 3 latach od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Twoje zezwolenie wygaśnie w przypadku:

 • upływu terminu ważności zezwolenia;
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 • niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub niezapłacenia opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach. W tym przypadku możesz wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane, grozi za to grzywna.

Czy ta strona była przydatna?