Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy

Uważasz, że twoje zaliczki na podatek dochodowy są zbyt wysokie w stosunku do podatku, jaki będziesz miał do zapłacenia za ten rok podatkowy? Złóż wniosek o ograniczenie poboru zaliczek i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc. Zobacz, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na czym polega ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy

Ograniczenie poboru zaliczek to ulga polegająca na tym, że podatnik, w trakcie roku podatkowego, zostaje zwolniony z obowiązku obliczania oraz z wpłat zaliczek na podatek dochodowy

Jest to możliwe, gdy wysokość zaliczek jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy. Ograniczenie poboru zaliczek może zostać zastosowane zarówno wobec podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). 

Decyzja o ograniczeniu poboru zaliczek na podatek dochodowy jest uznaniowa - to urząd decyduje, czy przyzna ci prawo do zmiany wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli jednak złożysz wniosek i spełnisz podstawowy wymóg, czyli uprawdopodobnisz że pobór zaliczek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego za ten rok podatkowy, organ podatkowy ma obowiązek wydania decyzji przyznającej ci te prawo. 

Jakie warunki musisz spełnić 

Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy (od osób fizycznych i od osób prawnych) może być zastosowane wyłącznie wtedy, gdy uprawdopodobnisz że zaliczki miesięczne byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy. Musisz więc wykazać, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych są niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego za dany rok. 

Uwaga! W okresie stanu epidemii spowodowanej koronawirusem, do wniosku składanego do urzędu skarbowego za pośrednictwem Biznes.gov.pl, nie musisz dołączać dokumentów potwierdzających okoliczności opisane we wniosku. W takim wypadku organ podatkowy rozpozna wniosek na podstawie materiału dowodowego zebranego we własnym zakresie. Jeśli możesz dołączyć takie dokumenty, zrób to - przyspieszysz rozpoznanie swojej sprawy.

Kiedy zaliczki miesięczne mogą być za wysokie

Sytuacja taka będzie miała miejsce przede wszystkim , gdy w drugiej części roku zamierzasz dokonywać znaczących inwestycji, a w pierwszej części uzyskujesz znaczną wartość przychodów.

Podobnie w sytuacji, gdy zdajesz sobie sprawę, że przychody będą występować wyłącznie na początku roku, a w drugiej części roku twoja działalność nie będzie generowała przychodów lub będą one nieporównywalnie niższe

 Jakich zaliczek może dotyczyć ograniczenie poboru

Organ podatkowy uwzględniając przedstawione przez ciebie powody może ograniczyć zapłatę należności dotyczących podatku, który trzeba obliczać i płacić w ciągu roku podatku w formie zaliczek, tj.

 • zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Kto może złożyć wniosek o ograniczenie poboru zaliczek

 • podatnik,
 • osoba trzecia (pełnomocnik).

 

 

 

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy możesz złożyć w każdym momencie trwania roku podatkowego, w czasie którego jesteś zobowiązany do zapłaty zaliczek. Wniosek nie może dotyczyć zaliczek nieopłaconych, dla których termin zapłaty już minął.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli:

 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania;
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla twojej siedziby;
 • nie posiadasz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności;
 • nie posiadasz siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby wniosek złożyć w:

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy

 • Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty, które uzasadniają twoją prośbę.

Pamiętaj! Jeżeli nie dołączysz dokumentów potwierdzających okoliczności, które wskazujesz w uzasadnieniu, organ podatkowy rozpatrzy sprawę na podstawie materiału dowodowego zebranego we własnym zakresie. 

 • Twój wniosek powinien być podpisany. Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.
 • Jeśli wniosek prześlesz elektronicznie, to urząd wyśle poświadczenie jego odbioru na wskazany przez ciebie adres skrzynki ePUAP. Możesz zażądać potwierdzenia, jeżeli złożyłeś wniosek w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie).
 • Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, podaj w nim swój adres elektroniczny. Jeśli tego nie zrobisz, urząd będzie kontaktował się z tobą elektronicznie na adres, z którego wysłałeś wniosek.
 • Jeśli złożysz wniosek do niewłaściwego urzędu, to urząd przekaże go w odpowiednie miejsce. Dostaniesz informację o przekazaniu wniosku do właściwego urzędu.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

We wniosku:

 • podaj swój numer NIP,
 • jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej podaj imię i nazwisko oraz swój PESEL,
 • wskaż właściwy urząd skarbowy,
 • jeśli masz spółkę osobową, podaj pełną nazwę firmy i REGON, 
 • jeśli prowadzisz działalność na podstawie wpisu do CEIDG, podaj swoje imię i nazwisko oraz NIP,
 • jeśli masz spółkę osobową, podaj pełną nazwę firmy i REGON, 
 • podaj adres siedziby firmy albo adres zamieszkania - jeśli prowadzisz działalność jako osoba fizyczna lub jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, 
 • określ zakres żądania – z jakiego tytułu chcesz ograniczenia poboru zaliczek (na podatek dochodowy od osób fizycznych czy na podatek dochodowy od osób prawnych) i za jaki okres,
 • opisz swoją sytuację, postaraj się uprawdopodobnić, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy,
 • dołącz dokumenty potwierdzające argumenty wskazane w uzasadnieniu wniosku; mogą to być np. dowody, które pokazują „rozwiązywanie umów” z odbiorcami, ksero (skan) np. ewidencji VAT, pokazujące systematycznie spadające obroty lub księgi przychodów (PKPIR), obrazujące spadające przychody.

Pamiętaj: Niedostarczenie załączników potwierdzających okoliczności podnoszone w uzasadnieniu spowoduje rozpatrzenie sprawy na podstawie materiału dowodowego zebranego przez organ podatkowy we własnym zakresie.

Termin

Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy możesz złożyć w każdym momencie trwania roku podatkowego, w czasie którego jesteś zobowiązany do zapłaty zaliczek. Wniosek nie może dotyczyć zaliczek nieopłaconych, dla których termin zapłaty już minął.

 1. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeśli twój wniosek jest niepełny lub zawiera błędy formalne, urząd wezwie ciebie do uzupełnienia informacji. Masz na to 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym terminie, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy - otrzymasz postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia twojego wniosku. Na postanowienie możesz złożyć zażalenie. Masz na to 7 dni od dnia jego otrzymania.

Pamiętaj, że urząd nie rozpatrzy twojej sprawy, jeśli nie podasz we wniosku adresu. W tym przypadku nie dostaniesz wezwania do uzupełnienia informacji, a urząd nie wydaje postanowienia. Z kolei tobie nie przysługuje zażalenie.

 1. Dostaniesz decyzję w sprawie ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy

Jeśli twój wniosek spełnia wszystkie wymogi, urząd uzna twoją prośbę o ograniczeniu poboru zaliczek na podatek. To oznacza, że w okresie wskazanym w decyzji zaliczki nie będą podlegały wpłacie do urzędu skarbowego. Jeżeli urząd stwierdzi, że niedostatecznie uprawdopodobniłeś, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy, może odmówić ci ograniczenia poboru zaliczek na podatek.

Urząd może też wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdy np.:

 • złożysz wniosek, choć nie masz do tego uprawnień (nie jesteś stroną sprawy),
 • twój wniosek dotyczy spraw, których urząd nie może rozpatrzyć (brak podstawy prawnej).

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 0 zł – złożenie wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy (nie podlega opłacie skarbowej)
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalnie, jeśli repreznetuje cię pełnomocnik)

Jeśli działasz przez pełnomocnika szczególnego, powinieneś zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ważne! Pełnomocnictwo szczególne trzeba złożyć do każdego wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy złożonego przez pełnomocnika w imieniu podatnika.

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy może również złożyć pełnomocnik ogólny.  Pełnomocnika ogólnego, którego umocowujesz do wszystkich spraw podatkowych, zgłaszasz na formularzu PPO-1. Pełnomocnikiem ogólnym może zostać osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy.  

Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Ile będziesz czekać

Urząd załatwi twoją sprawę w ciągu 1 miesiąca, a jeśli będzie trudniejsza – w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może się wydłużyć, gdy trzeba będzie wykonać dodatkowe czynności dla wyjaśnienia sprawy. Ponadto na czas trwania postępowania wpływają okresy zawieszenia postępowania lub opóźnienia (z twojej przyczyny lub niezależne od urzędu).

Jak możesz się odwołać

Złóż odwołanie, jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu. Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję.

Jeśli decyzja dyrektora izby administracji skarbowej będzie dla ciebie niekorzystna, możesz ją zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?