Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

Planujesz założyć firmę ochroniarską? W takim razie koniecznie postaraj się o koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia. Sprawdź, jak uzyskać koncesję.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia to działalność gospodarcza, realizowana w dwóch formach: bezpośredniej ochrony fizycznej – czyli poprzez fizyczną obecność pracownika ochrony oraz zabezpieczenia technicznego – czyli na przykład przez montaż monitoringu.

Bezpośrednia ochrona fizyczna może:

 • być stała lub doraźna
 • polegać na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych
 • polegać na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

Zabezpieczenie techniczne polega na:

 • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania
 • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia jest działalnością regulowaną. To oznacza, że jeśli twoja firma chce rozpocząć taką działalność, musi najpierw uzyskać koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncesja określa zakres i formę prowadzenia usług.

Ważne! Nie potrzebujesz koncesji, jeśli twoja firma świadczy usługi zabezpieczenia technicznego dla obszarów, obiektów i urządzeń, które nie są wpisane do wojewódzkiej ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

Kto może uzyskać koncesję

O koncesję mogą wnioskować przedsiębiorcy wpisani do CEIDG (jednoosobowe działalności gospodarcze) i do KRS (na przykład spółki jawne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Pamiętaj! Jeśli chcesz ubiegać się o koncesję, musisz mieć wpisane w przedmiocie działalności twojej firmy kody PKD dotyczące usług ochrony osób i mienia.

Warunkiem uzyskania koncesji jest wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

W przypadku przedsiębiorców z KRS wpis na listę musi mieć co najmniej jedna osoba, która jest:

 • wspólnikiem – w przypadku spółki jawnej lub komandytowej
 • członkiem organu zarządzającego
 • prokurentem
 • pełnomocnikiem wyznaczonym do kierowania działalnością określoną w koncesji.

Dodatkowo, pozostałe osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy wpisanego do KRS nie mogą być karane za przestępstwo umyślne, w tym także przestępstwo skarbowe.

Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji w przypadku:

 • gdy przedsiębiorca nie spełnia określonych w ustawie warunków wykonywania działalności objętej koncesją
 • ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli
 • przedsiębiorcy, któremu w ciągu ostatnich trzech lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z przyczyn wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, lub przedsiębiorcę reprezentuje osoba, która była osobą uprawnioną do reprezentowania innego przedsiębiorcy lub była jej pełnomocnikiem ustanowionym do kierowania działalnością określoną w koncesji, a jej działalność spowodowała wydanie decyzji cofającej koncesję temu przedsiębiorcy
 • przedsiębiorcy, którego w ciągu ostatnich trzech lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z powodu złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym
 • gdy w stosunku do przedsiębiorcy otwarto likwidację albo ogłoszono upadłość.

Przeczytaj, jak:

Jak uzyskać przyrzeczenie udzielenia koncesji

Możesz ubiegać się o przyrzeczenie udzielenia koncesji, czyli promesę. Nie uprawnia ona do prowadzenia działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, ale – jeśli złożysz wniosek o koncesję w okresie ważności promesy – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ma obowiązek ją wydać.

Promesa określa, jakie warunki musi spełniać twoja firma, aby uzyskać koncesję.

Promesa jest wydawana na minimum 6 miesięcy.

Wyjątkowo minister odmówi wydania koncesji opisanej w promesie jeśli:

 • zmieniły się dane we wniosku o udzielenie promesy
 • twoja firma nie spełnia wszystkich warunków podanych w promesie
 • twoja firma nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej koncesją
 • jest to uzasadnione zagrożeniem obronności lub bezpieczeństwa państwa lub innego ważnego interesu publicznego.

Pamiętaj, że wniosek o udzielenie promesy powinien spełniać te same wymogi co wniosek o udzielenie zezwolenia. Dotyczy to również wysokości opłaty skarbowej.

Promesa jest skuteczna również na wypadek śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG. W takiej sytuacji minister udzieli koncesji właścicielowi przedsiębiorstwa w spadku lub za jego zgodą – nabywcy przedsiębiorstwa lub wspólnikowi zmarłego przedsiębiorcy w spółce cywilnej.

Powyższa zasada nie dotyczy wyjątkowych przypadków, gdy:

 • uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy inne niż dane osoby, która złożyła wniosek
 • właściciel przedsiębiorstwa w spadku, wspólnik spółki cywilnej albo nabywca przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, nie spełnił warunków określonych w promesie
 • właściciel przedsiębiorstwa w spadku, wspólnik spółki cywilnej albo nabywca przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, nie spełnił warunków wykonywania działalności objętej koncesją
 • jest to uzasadnione zagrożeniem obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.

Jak zabezpieczyć dane poufne w postępowaniu koncesyjnym

Podczas postępowania możesz utajnić informacje, które dotyczą tajemnicy przedsiębiorstwa. Aby to zrobić, złóż wniosek o nadanie informacjom klauzuli poufności.
Pamiętaj, aby:

 • odpowiednio uzasadnić swoje żądanie
 • przygotować streszczenie z przekazanych informacji, które może zostać udostępnione pozostałym uczestnikom postępowania.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o koncesję

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Jak uzyskać dokument?
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej – wpis na listę
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Jak uzyskać dokument?
Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego – wpis na listę
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Złóż oświadczenie o niekaralności, jeśli jesteś obywatelem Polski lub innego kraju UE, Szwajcarii lub państwa, które jest członkiem strefy EFTA, a także jeśli korzystasz ze swobody przedsiębiorczości dzięki umowom z krajami UE.

Do wniosku dołącz tylko jeden z następujących dokumentów:

 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub
 • zaświadczenie w wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Ważne! Dokumenty, które dołączasz do wniosku, muszą mieć formę oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia. Zamiast oryginału możesz złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez organ który go wydał, notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Termin

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.

 1. Ministerstwo oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Ministerstwo sprawdzi twój wniosek i jeśli uzna, że jest on niekompletny (na przykład nie zapłacono opłaty skarbowej), wezwie ciebie do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie zrobisz, twój wniosek nie zostanie rozpoznany.

Ministerstwo może też sprawdzić, czy informacje w twoim wniosku są prawdziwe, na przykład czy zagwarantujesz, że spełniasz warunki prowadzenia działalności w ramach koncesji.

 1. Minister wystąpi o opinię do komendanta wojewódzkiego Policji

Minister zasięgnie opinii o tobie u tego komendanta wojewódzkiego Policji, któremu podlega miejscowość, w której mieszkasz. W przypadku firm wpisanych do KRS, minister zwróci się o opinię do komendanta wojewódzkiego właściwego dla siedziby twojej firmy.

Opinia jest wydawana w formie postanowienia. Jeśli się z nią nie zgadzasz, możesz złożyć zażalenie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Komendant wojewódzki Policji wyda opinię niezwłocznie, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni.

 1. Dostaniesz decyzję o przyznaniu ci koncesji lub odmowę

Jeśli twoja firma spełnia wymogi ustawowe, dostaniesz decyzję udzielającą koncesji.

Koncesja jest wydawana na czas nieokreślony.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja zawiera następujące informacje:

1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo adresu zamieszkania;

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) imiona i nazwiska wspólników lub członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników w razie ich ustanowienia, ze wskazaniem osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

3) określenie zakresu działalności gospodarczej i formy usług;

4) wskazanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

5) określenie czasu jej ważności;

6) określenie obszaru wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz datę jej rozpoczęcia.

Ile zapłacisz

616 zł – opłata skarbowa za udzielenie koncesji lub jej rozszerzenie o kolejny rodzaj działalności

308 zł – opłata skarbowa za wydanie: decyzji dotyczącej przedłużenia terminu ważności koncesji i decyzji dotyczącej rozszerzenia koncesji o kolejną formę działalności

10 zł  – opłata skarbowa za wydanie innej decyzji do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (np. zmiana reprezentacji przedsiębiorcy, zmiana adresu siedziby przedsiębiorcy)

98 zł – opłata skarbowa za wydanie promesy

17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

24 zł – opłata skarbowa za wydanie duplikatu koncesji.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika. W tytule przelewu napisz, czego dotyczy opłata.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli decyzja będzie dla ciebie niekorzystna, możesz zwrócić się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Jeżeli minister utrzymana swoją decyzję w mocy, możesz ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę złóż za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warto wiedzieć

Obowiązek ubezpieczenia OC

Jeśli chcesz prowadzić działalność w zakresie usług ochrony osób imienia, musisz mieć obowiązkowe ubezpieczenie za szkody powstałe w związku ze świadczenie ochrony. Wykup OC dla swojej firmy nie później niż dzień przed rozpoczęciem działalności. 

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia i do wszystkich zdarzeń, które dotyczą ubezpieczenia OC, jest zależna od rocznego obrotu netto osiągniętego przez twoją firmę w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych:

 • 20 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej nie przekroczył równowartości w złotych 2 000 000 euro
 • 25 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 2 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 10 000 000 euro
 • 40 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 10 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 50 000 000 euro
 • 50 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 50 000 000 euro

Jeśli dopiero rozpoczynasz działalność lub nie była ona przez ciebie prowadzona w ostatnim roku obrotowym, to minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 20 000 euro.

Czy ta strona była przydatna?