Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

Planujesz założyć firmę ochroniarską? W takim razie koniecznie postaraj się o koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Jest ona konieczna, gdyż prowadząc taką działalność bez koncesji popełniasz przestępstwo. Koncesja określa zakres i formę twoich usług. Sprawdź poniżej, jak możesz zdobyć koncesję.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz starać się o koncesję, jeśli jesteś osobą fizyczną (masz firmę wpisaną do CEIDG) i masz już wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Jeśli nie prowadzisz firmy jako osoba fizyczna (np. gdy masz spółkę z o.o.), to możesz uzyskać koncesję, jeśli wpis na liście posiada co najmniej jedna osoba, która jest:

 • wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej,
 • członkiem organu zarządzającego,
 • prokurentem,
 • pełnomocnikiem wyznaczonym przez ciebie lub twoich wspólników do kierowania działalnością określoną w koncesji.

Pamiętaj, że pozostałe osoby, które ciebie reprezentują nie mogą być karane za przestępstwo umyślne, w tym także skarbowe.

Przyrzeczenie udzielenia koncesji

W wyjątkowych sytuacjach możesz ubiegać się o przyrzeczenie udzielenia koncesji, czyli promesę. Promesa nie uprawnia jednak do prowadzenia działalności.

Pamiętaj, że wniosek (wraz z załącznikami oraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej) powinien spełniać te same wymogi formalnoprawne co wniosek o udzielenie koncesji.

Promesę dostaniesz – w terminie podobnym jak przy koncesji – po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Przyrzeczenie określa, co masz zrobić, żeby dostać koncesję. Promesa jest ważna przez 6 miesięcy od dnia jej wydania. Po tym czasie, w ciągu miesiąca dostaniesz koncesję, chyba że zaistnieją inne przesłanki.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy, w okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie:

Powyższa zasada nie dotyczy wyjątkowych przypadków, gdy:

 • uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy inne niż dane osoby, która złożyła wniosek
 • właściciel przedsiębiorstwa w spadku, wspólnik spółki cywilnej albo nabywca przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, nie spełnił warunków określonych w promesie
 • właściciel przedsiębiorstwa w spadku, wspólnik spółki cywilnej albo nabywca przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, nie spełnił warunków wykonywania działalności objętej koncesją
 • jest to uzasadnione zagrożeniem obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli

Dane poufne
Podczas postępowania możesz utajnić informacje, które dotyczą tajemnicy przedsiębiorstwa, Aby to zrobić, złóż wniosek o nadanie informacjom klauzuli poufności.
Pamiętaj, aby:

 • odpowiednio uzasadnić swoje żądanie
 • przygotować streszczenie dla pozostałych uczestników sprawy

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o koncesję

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Jak uzyskać dokument?
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej – wpis na listę
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Jak uzyskać dokument?
Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego – wpis na listę
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

 • Złóż oświadczenie o niekaralności, jeśli masz obywatelstwo polskie lub innego kraju UE, Szwajcarii lub państwa, które jest członkiem strefy EFTA. Dotyczy to też ciebie, jeśli korzystasz ze swobody przedsiębiorczości dzięki umowom z krajami UE.
 • Do wniosku dołącz tylko jeden z następujących dokumentów: zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zaświadczenie w wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
 • Pamiętaj, żeby dokumenty były w formie oryginału, poświadczonej kopii lub tłumaczenia.
 1. Ministerstwo oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Ministerstwo sprawdzi twój wniosek i jeśli uzna, że jest on niekompletny, to wezwie ciebie do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie zrobisz, to ministerstwo nie zajmie się twoją sprawą.

Ministerstwo może też sprawdzić, czy informacje w twoim wniosku są prawdziwe, np. czy zagwarantujesz to, że nadajesz się do prowadzenia działalności w ramach koncesji.

 1. Ministerstwo wystąpi o opinię do komendanta wojewódzkiego Policji

Ministerstwo zasięgnie opinii o tobie u tego komendanta wojewódzkiego Policji, któremu podlega miejscowość, w której mieszkasz. Jeśli nie prowadzisz firmy jako osoba fizyczna (np. gdy masz spółkę z o.o.), to zwróci się do tego komendanta wojewódzkiego, który jest odpowiedni ze względu na siedzibę twojej firmy.

Pamiętaj, że komenda wojewódzka policji może przeprowadzić w twojej sprawie postępowanie wyjaśniające.

Opinia o tobie jest w formie postanowienia. Jeśli się z nią nie zgadzasz, to możesz złożyć zażalenie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Komendant wojewódzki Policji wyda opinię niezwłocznie, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni.

 1. Dostaniesz decyzję o przyznaniu ci koncesji lub odmowę

Jeśli spełniasz warunki, to dostaniesz koncesję na czas nieokreślony.

Ministerstwo może jednak nie udzielić ci koncesji, jeśli nie spełnisz wymogów formalnych i merytorycznych. Wynika to z jego uprawnień, zgodnie z którymi może odmówić ci udzielenia (lub zmiany) koncesji, albo ograniczyć jej zakres, jeśli:

 • nie spełniasz warunków do prowadzenia działalności na bazie koncesji
 • twoja działalność jest zagrożeniem dla obronności i bezpieczeństwa kraju, a także bezpieczeństwa i dóbr osobistych obywateli
 • reprezentuje ciebie osoba, która w innej firmie przyczyniła się do cofnięcia koncesji jej właścicielowi lub gdy w ciągu ostatnich trzech lat tobie cofnięto koncesję, bo:
  • miałeś prawomocny zakaz prowadzenia działalności
  • w wyznaczonym terminie nie usunąłeś  naruszeń warunków koncesji lub naruszeń przepisów regulujących twoją działalność
  • naruszałeś rażąco warunki koncesji lub inne wymogi, które wynikają z przepisów związanych z koncesjonowaną działalnością
  • nie posiadasz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia
  • nie poinformujesz ministerstwa o zmianie danych określonych w koncesji w ciągu 14 dni od ich wystąpienia
  • ogłosisz upadłość lub likwidację firmy
  • przydzieliłeś zadania osobie bez wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego
 • w ciągu ostatnich trzech lat skreślono ciebie z rejestru działalności regulowanej ze względu na złożenie nieprawdziwego oświadczenia
 • twoja firma jest w likwidacji lub ogłoszono jej upadłość

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja zawiera następujące informacje:

1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo adresu zamieszkania;

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) imiona i nazwiska wspólników lub członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników w razie ich ustanowienia, ze wskazaniem osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

3) określenie zakresu działalności gospodarczej i formy usług;

4) wskazanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

5) określenie czasu jej ważności;

6) określenie obszaru wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz datę jej rozpoczęcia.

Ile zapłacisz

616 zł

Opłatę za koncesję zapłać z chwilą złożenia wniosku o jej wydanie.

Opłata skarbowa za wydanie procesy na udzielenie koncesji wynosi 98,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść na numer rachunku bankowego:

Centrum Obsługi Podatnika
01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli decyzja będzie dla ciebie niekorzystna, to nie przysługuje ci odwołanie. Jednak możesz złożyć wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Jeśli twój wniosek zostanie rozpatrzony, to otrzymasz następującą decyzję, która:

 • uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części, albo
 • utrzymuje decyzję w mocy.

Jeśli decyzja będzie utrzymana w mocy, to możesz jeszcze złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warto wiedzieć

Koncesja po śmierci przedsiębiorcy

Jeśli umiera przedsiębiorca, który miał ważną promesę, ministerstwo nie może odmówić udzielenia koncesji. Jest to możliwe, gdy jako jego następca jesteś:

 • właścicielem przedsiębiorstwa w spadku (np. małżonek z prawem do udziału w takim przedsiębiorstwie)
 • wspólnikiem spółki cywilnej (przedstaw zgodę właścicieli przedsiębiorstwa w spadku na udzielenie ci koncesji)

Ministerstwo może jednak odmówić udzielenia koncesji, gdy:

 • zmienią się dane we wniosku o udzielenie promesy (inne niż dane osoby, która złożyła wniosek o promesę)
 • jako właściciel przedsiębiorstwa w spadku lub wspólnik spółki cywilnej złożysz wniosek o udzielenie koncesji, ale nie spełniasz:
  • warunków określonych w promesie lub
  • warunków wykonywania działalności w ramach koncesji
 • działalność może spowodować zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli

Ubezpiecz się

Jeśli chcesz mieć firmę ochroniarską, to wykup obowiązkowe ubezpieczenie za szkody powstałe w związku z jej prowadzeniem. Zrób to nie później niż w przededniu rozpoczęcia działalności. 

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia i do wszystkich zdarzeń, które dotyczą ubezpieczenia OC, jest zależna od osiągniętego przez ciebie w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia OC rocznego obrotu netto, i wynosi równowartość w złotych:

 • 20 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej nie przekroczył równowartości w złotych 2 000 000 euro
 • 25 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 2 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 10 000 000 euro
 • 40 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 10 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 50 000 000 euro
 • 50 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 50 000 000 euro

Jeśli dopiero rozpoczynasz działalność lub nie była ona przez ciebie prowadzona w ostatnim roku obrotowym, to minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 20 000 euro.

Czy ta strona była przydatna?