Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Planujesz uprawę konopi włóknistych? Przeczytaj kto, gdzie i pod jakimi warunkami może uprawiać konopie włókniste? Sprawdź jak dostać pozwolenie na uprawę.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Czy można legalnie uprawiać konopie

W Polsce można uprawiać konopie włókniste wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa innych konopi jest zabroniona!

Kto może uprawiać konopie włókniste

O zezwolenie na uprawę konopi włóknistych możesz wystąpić jeśli jesteś:

 • przedsiębiorcą
 • osobą fizyczną (rolnikiem).

Warunkiem, który musisz spełnić jest niekaralność za określone przestępstwa lub wykroczenia. Czyli nie możesz być karany za:

 • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki
 • nielegalną uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych
 • zabór w celu przywłaszczenia lub kradzież z włamaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka lub słomy makowej.

Warunki wydania zezwolenia i prowadzenia uprawy

Sprawdź jakie warunki prowadzenia upraw konopi włóknistych obowiązują na terenie, gdzie planujesz uprawę. Uchwała sejmiku województwa reguluje na przykład ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy i ich rejonizację.

Uprawę konopi włóknistych możesz prowadzić tylko:

 • na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany
 • jeżeli posiadasz umowę kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.

Jeśli planujesz przetwarzać konopie włókniste z własnej uprawy we własnym zakresie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych lub nasiennictwa – to złóż odpowiednie zobowiązanie do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po ich wysianiu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem uprawy.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla miejsca położenia upraw konopi.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia upraw.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Urząd sprawdzi twój wniosek i dostarczone dokumenty.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (na przykład pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni.

Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana lub urząd rozpatrzy sprawę na podstawie posiadanych dokumentów.

Urząd sprawdzi także, czy zapłaciłeś opłatę skarbową. Jeśli nie, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty od 7 do 14 dni. Brak wpłaty spowoduje, że urząd zwróci twój wniosek lub nie będzie go dalej załatwiał.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 47 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wniosek zawiera:

 • imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy
 • informację o odmianie konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 47 ust.3b, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii   zobowiązanie zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę firmy, siedzibę i adres producenta konopi włóknistych;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany;

3) zwięzły opis zakładu przetwórczego lub miejsca przetwarzania wraz z wyposażeniem;

4) informację o rodzajach produktów, które będą wytwarzane przez zakład przetwórczy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Złóż razem z wnioskiem umowę kontrakcji lub zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie.

Umowa kontrakcji powinna być podpisana z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.

Zobowiązanie załączasz jeśli będziesz samodzielnie przetwarzać konopie włókniste z własnych upraw na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych lub nasiennictwa.

Termin

Przed rozpoczęciem uprawy.

 1. Dostaniesz decyzję w sprawie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Jeśli urząd zezwoli ci na uprawę konopi włóknistych, to zostaniesz wpisany do rejestru wydanych zezwoleń na danym terenie.

Nie otrzymasz zezwolenia jeśli urząd stwierdzi, że:

 • istnieje obawa, że zbiory z uprawy konopi włóknistych nie będą odpowiednio zabezpieczone przed ich wykorzystaniem na cele niezgodne z prawem
 • byłeś karany za popełnienie określone przestępstwa lub wykroczenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 47 ust.3, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zezwolenie określa:

1) podmiot, dla którego je wydano;

2) numer kolejny zezwolenia;

3) odmianę konopi włóknistych;

4) powierzchnię uprawy konopi włóknistych;

5) numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, na której prowadzona będzie uprawa konopi włóknistych;

6) termin ważności;

7) datę wydania zezwolenia.

Ile zapłacisz

30 zł

 • 30 zł - opłata za złożenie wniosku. Opłatę wpłać na konto wskazane przez urząd.
 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji to możesz złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który ci ją wydał w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Kontrola prowadzonych upraw

Sposób prowadzenia przez ciebie uprawy konopi włóknistych będzie podlegał kontroli. Jeśli urząd stwierdzi, że jest ona prowadzona niezgodnie z przepisami ustawy (np. na innej powierzchni lub z wykorzystaniem innego materiału siewnego, bez wymaganych umów kontraktacji) to dostaniesz nakaz zniszczenia tych upraw (np. przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób), na twój koszt. Nakaz zniszczenia musisz wykonać natychmiast.

Musisz przechowywać faktury zakupu oraz etykiety z opakowań materiału siewnego stosowanych roślin.

Urząd cofnie ci udzielone zezwolenie jeśli stwierdzi, że naruszyłeś warunki prowadzenia działalności określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii lub w zezwoleniu.

Kary za nielegalne uprawy

Nielegalna uprawa:

 • konopi włóknistych podlega karze grzywny,
 • konopi innych niż konopie włókniste podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku znacznej ich ilości od 6 miesięcy do 8 lat.

Uprawy maku i konopi włóknistych są pod szczególnym nadzorem państwa

Urząd marszałkowski analizuje sytuację dotyczącą zagrożenia narkomanią oraz zapotrzebowanie na surowce i tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na swoim terenie.Sejmik każdego województwa (na podstawie opinii Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) podejmuje uchwałę określającą ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.

Czy ta strona była przydatna?