Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru konopi włóknistych podmiotów prowadzących uprawę

Planujesz uprawę konopi włóknistych? Przeczytaj kto, gdzie i pod jakimi warunkami może uprawiać konopie włókniste. Sprawdź jak dostać pozwolenie na uprawę.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek za pomocą platformy eRolnik

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy uprawa jest legalna  

W Polsce można uprawiać konopie włókniste wyłącznie:

 • na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne i energetyczne
 • na potrzeby nasiennictwa i naukowo-badawcze
 • na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin
 • w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów
 • na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne.

Konopie włókniste pochodzące z własnych upraw można przetwarzać we własnym zakresie na wyżej wymienione cele lub potrzeby.

Uprawa konopi włóknistych na własne potrzeby może wynosić nie więcej niż 1 ha rocznie i może być prowadzona:

 • na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne
 • na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin
 • na potrzeby włókiennicze, energetyczne oraz w celu rekultywacji i remediacji gruntów.

Uprawa w innych celach jest zabroniona.

Kto może uprawiać konopie włókniste

Konopie włókniste mogą uprawiać osoby fizyczne lub przedsiębiorcy wpisani do rejestru konopi włóknistych. Rejestr prowadzi właściwy dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dyrektor oddziału KOWR).

Uprawy konopi włóknistych nie mogą prowadzić podmioty, które prowadziły:

 • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki
 • zabór w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka makowego lub słomy makowej.

Możesz również prowadzić działalność w zakresie uprawy konopi włóknistych, jeżeli zastosujesz materiał siewny konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie. Podmiot zamierzający uprawiać konopie włókniste na potrzeby nasiennictwa, naukowo-badawcze, lub w celu hodowli odmian konopi włóknistych wyłączony jest z obowiązku stosowania materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.


Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie uprawy konopi włóknistych zawiera umowę na dostarczanie konopi włóknistych z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie skupu konopi włóknistych wpisanym do rejestru konopi włóknistych, w przypadku gdy uprawa konopi włóknistych nie będzie prowadzona na potrzeby własne, lub gdy konopie włókniste pochodzące z upraw własnych nie będą przetwarzane we własnym zakresie na cele lub potrzeby określone w ustawie.

Dodatkowo, podmiot zamierzający uprawiać konopie włókniste na potrzeby nasiennictwa, naukowo-badawcze, lub w celu hodowli odmian konopi włóknistych wyłączony jest z obowiązku zawierania umowy na dostarczanie konopi włóknistych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek musisz złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych, czyli przed planowanym wysiewem konopi włóknistych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia upraw.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Wniosek o wpis do rejestru konopi włóknistych wraz z załącznikami oraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej składasz do właściwego miejscowego oddziału terenowego KOWR w formie pisemnej lub elektronicznie.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy
 • miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych wpisanego do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych, z którym wnioskodawca zawarł umowę na dostarczanie maku lub konopi włóknistych – w przypadku gdy uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych nie będzie prowadzona na potrzeby własne lub gdy mak niskomorfinowy lub konopie włókniste pochodzące z upraw własnych nie będą przetwarzane we własnym zakresie na:
  • cele lub potrzeby spożywcze oraz na potrzeby nasiennictwa
  • na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne i energetyczne
  • na potrzeby nasiennictwa i naukowo-badawcze
  • w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów
  • na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne
  • na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin
 • oświadczenie wnioskodawcy zawierające informacje o:
  • wielkości powierzchni wykorzystanej pod uprawy konopi włóknistych na potrzeby własne
  • braku karalności za:
   • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki
   • zabór w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka makowego lub słomy makowej
   • nielegalną uprawę konopi włóknistych
  • zgodności z prawdą i kompletności danych zawartych we wniosku
 • informację o:
  • odmianie konopi włóknistych
  • planowanej powierzchni uprawy konopi włóknistych, w tym: województwie, powiecie, gminie, nazwie oraz numerze obrębu ewidencyjnego oraz numerach działek ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków określonych na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, gdzie będą uprawiane mak lub konopie włókniste, w odniesieniu do poszczególnych odmian
  • adresie lub miejscu położenia pomieszczenia, w którym będą magazynowane konopie włókniste
 • wskazanie celu lub potrzeb prowadzenia uprawy konopi włóknistych, oraz wskazanie czy uprawa będzie prowadzona na potrzeby własne lub, czy konopie włókniste pochodzące z upraw własnych będą przetwarzane we własnym zakresie na:
  • cele lub potrzeby spożywcze oraz na potrzeby nasiennictwa
  • na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne i energetyczne
  • na potrzeby nasiennictwa i naukowo-badawcze
  • w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów
  • na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne
  • na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany
 • informację o odmianie konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wzory wniosków dostępne są również na stronie internetowej KOWR.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Wniosek musisz złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych, czyli przed planowanym wysiewem konopi włóknistych.

 1. Wpis do rejstru i wydanie zaświadczenia

Właściwy dyrektor oddziału terenowego KOWR wpisze cię do rejestru, jeżeli wniosek złożyłeś przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych oraz jeżeli:

 • nie byłeś karany za:
  • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki
  • zabór w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka makowego lub słomy makowej
  • nielegalną uprawę konopi włóknistych
 • będziesz stosował materiał siewny konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie
 • złożyłeś oświadczenie o wielkości powierzchni wykorzystanej pod uprawy konopi włóknistych na potrzeby własne.

Potwierdzeniem wpisu do rejestru jest zaświadczenie o dokonaniu tego wpisu.

Odmowa wpisu następuje w formie decyzji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 30 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru konopi włóknistych.

Opłatę skarbową za wpis do rejestru należy wnieść w kasie urzędu miasta lub na konto urzędu miasta, na terenie którego znajduje się właściwy oddział terenowy KOWR z dopiskiem określającym czynność urzędową np. „Opłata skarbowa: dokonanie wpisu podmiotu skupującego do rejestru konopi włóknistych na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”.

Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta, na terenie którego znajduje się właściwy oddział terenowy KOWR.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Producent jest wpisywany do rejestru konopi włóknistych w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR wniosku o wpis do rejestru spełniającego wymogi formalne

Jak możesz się odwołać

Od czynności dokonanych przez właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR możesz się odwołać w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Kontrola prowadzonych upraw

Właściwy dyrektor oddziału terenowego KOWR przeprowadza kontrolę producenta konopi włóknistych w zakresie zgodności danych zawartych w rejestrze konopi włóknistych ze stanem faktycznym.

Kary za nielegalne uprawy

Nielegalna uprawa konopi włóknistych, uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli, nieterminowe składanie dokumentów oraz podawanie nieprawdziwych danych we wniosku o wpis do rejestru konopi włóknistych podlega karze.

Uprawy maku

Sprawdź jak uzyskać wpis do rejestru maku.

Uprawa innych konopi

Uprawa konopi innych niż włókniste lub zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego, mogą być prowadzone, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, przez instytut badawczy nadzorowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat złozenia wniosku można uzyskac na portalu eRolnik.

Czy ta strona była przydatna?