Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na uprawę maku

Mak jest rośliną, której uprawa jest rejestrowana. Jeśli chcesz zająć się uprawą maku, dowiedz się jak uzyskać zezwolenie na jego uprawę.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz uzyskać zezwolenie na uprawę maku, jeśli:

 • jesteś przedsiębiorcą lub osobą fizyczną (rolnikiem)
 • dysponujesz ziemią, na której chcesz uprawiać mak – we wniosku dokładnie określ powierzchnię uprawy oraz dołącz wypis z rejestru gruntów z oznaczeniem działki ewidencyjnej
 • posiadasz materiał siewny kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany – aby to potwierdzić możesz przedstawić fakturę zakupu oraz etykietę z opakowania materiału siewnego maku
 • dysponujesz pomieszczeniem (magazyn lub środek transportu) zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki)
 • masz podpisaną umowę kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku (ponieważ uprawa maku może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze, nasiennictwa, lub na cele przemysłu farmaceutycznego)
 • nie byłeś karany za:
  • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki,
  • nielegalną uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
  • przywłaszczenie lub kradzież z włamaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka lub słomy makowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem uprawy maku.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla miejsca położenia upraw.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia upraw.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na uprawę maku

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, umowa stanowi niezbędny warunek prowadzenia uprawy maku.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Przed rozpoczęciem uprawy maku.

 1. Weryfikacja formalna wniosku

Urząd sprawdzi twój wniosek i dostarczone dokumenty. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana lub urząd rozpatrzy sprawę na podstawie posiadanych dokumentów. W przypadku nieusunięcia braków otrzymasz odmowę wydania zezwolenia.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdzi czy wpłacono opłatę skarbową. Jeśli nie, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty od 7 do 14 dni. Brak wpłaty spowoduje, że urząd zwróci twój wniosek lub nie będzie go dalej załatwiał.

Możesz wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

 1. Otrzymasz decyzję w sprawie zezwolenia na uprawę maku

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje zezwolenie lub odmawia wydania zezwolenia na uprawę maku.

Odmowa jest wydawana, jeżeli wnioskodawca:

 • nie daje rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie
 • był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • był karany za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 47 ust.3, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zezwolenie określa:

1) podmiot, dla którego je wydano;

2) numer kolejny zezwolenia;

3) odmianę maku;

4) powierzchnię uprawy maku;

5) numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, na której prowadzona będzie uprawa maku;

6) termin ważności;

7) datę wydania zezwolenia.

Ile zapłacisz

30 zł

Opłatę skarbową zapłać na konto wskazane przez urząd.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu złóż odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu.

Warto wiedzieć

Powierzchnia upraw

Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określa, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Cofnięcie zezwolenia

Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub w zezwoleniu.

Nakaz zniszczenia upraw

W przypadku uprawy maku w sposób niezgodny z art. 46 i 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje nakaz zniszczenia tych upraw poprzez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego uprawę. Nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Czy ta strona była przydatna?